- İngilis dilinin nəzəzri morfologiyası
- İngilis dilinin frazeologiyası
- Terminologiyanın əsasları
- İngilis ədəbi dilinin variantları
- İngilis dilinin semasiologiyası
- Bədii ədəbiyyatda üslubi vasitələr
- Semantik təhlil
- Törəmə dilçiliyi
- Mürəkkəb söz yaradıcılığı
- Dilşünaslığın tarixi və metodologiyası