Aydın Kazımzadə

İnformasiya Texnologiyaları və maşınlar kafedrasının dosenti, t.ü.f.d. 

Akademik fəaliyyətinin istiqamətləri:: 

 • kompüter şəbəkələri
 • kompüter sistemlərinin təhlükəsizliyi
 • kompüter arxitekturası

Təhsil və peşə fəaliyyəti haqqında məlumatlar:

Kazımzadə Aydın Kazım oğlu 2 oktyabr 1950-ci ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur. 1957-1967-ci illərdə Bakı şəhəri 134 № li orta məktəbdə təhsil almışdır. 1967-1973-cü illərdə Azərbaycan Politexnik institutunda ali təhsil almış və “Avtomatika və hesablama texnikası” fakültəsini “Elektron Hesablama maşınları” ixtisası üzrə bitirmişdir. 1969-1992-ci illərdə Azərbaycan SSRİ Elmlər Akademiyasının fizika və kibernetika institutlarında müxtəlif vəzifələrdə işləmişdir. 1992-ci ilin sentyabr ayından Qərb Universitetinin “Riyaziyyat və kompüter texnologiyaları” kafedrasında baş müəllim, 2003-cü ildən isə dosent vəzifəsində çalışır. 2008-ci ildə "Azərbaycan əl xalilarinin naxış və ornamentlərinin tanınma  və identifikasiyası intellektual-informasiya sistemi" mövzusunda dissertasiyasını müdafiə etmiş və Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında AAK-nın qərarı ilə texnika üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsini, 2012-ci ildə dosent elmi adını almışdır.

Elmi nəşrlər: 

 • Кязим-заде А.К.  “Современные проблемы преподавания предмета “Информатика “. Восьмая международная конференция “Математика, Компьютер, Образование” г. Пущино, 31 января – 5 февраля, 2001 г.
 • Кязим-заде А.К.        “Демонстрация графических материалов технических дисциплин с помощью компьютерной техники”. III-й Международный симпозиум “Открытое Общество и Устойчивое Развитие: Местные Проблемы и Решения” г. Зеленоград, 30-31 марта, 2001 г.
 • Кязим-заде А.К.  “Использование программы MS POWERPOINT для демонстрации графических материалов”. Шестая международная конференция.  “Экология и здоровье человека. Экологическое образование. Математические модели и информационные технологии” г.Краснодар, 7-12 сентября, 2001 г.
 • Кязим-заде А.К. “Применение MS EXCEL для выполнения практических заданий по техническим дисциплинам. “. Шестая международная конференция. “Экология и здоровье человека. Экологическое образование. Математические модели и информационные технологии.”   г. Краснодар, 7-12 сентября, 2001 г.
 • Кязим-заде А.К. “Использование мультимедиа технологий при выполнении курсовых работ студентами технических факультетов.”             Девятая международная конференция  “Математика, Компьютер, Образование” Г. Дубна, 28 января – 2 февраля 2002 г.
 • Кязим-заде А.К.   “Информационные технологии” (“Защита Информации и Компьютерная  Безопасность”)         Az..Resp. Təhsil Naz. Elmi Metodik Şurası. . 17.04.2003? 13 nömrəli protokolu
 • Кязим-заде А.К.  “İnformasiya texnologiyaları” (“Məlumatın Müdafiəsi və Kompüter Təhlükəsizliyi “)  Az.Resp. Təhsil Naz. Elmi Metodik Şurası. 17.04.2003, 13 nömrəli protokolu.
 • Кязим-заде А.К.  “Использование некоторых технических устройств  в процессе обучения”“Azərbaycan Elmi Və Mədə-niyyəti Aktual Problemlər” Elmi-praktik konfrans Baki-2003
 • Кязим-заде А.К., Исмайлов И.И. “Use of the whiteboard that is connected to pc in the training process” INTERACTIVE SYSTEMS: “The Problems Of Human- Computer Interaction. Proceedings Of The International Conference.” 23-27 September, 2003, Ulyanovsk,
 • Кязим-заде А.К., Бабаева А.А. “О разработке   WEB -страниц  студентами старших курсов с использованием современных программных средств”     Одиннадцатая Международная конференция  “Математика, Компьютер, Образование” г. Дубна, 26-31 января  2004 г. ,
 • Кязим-заде А.К. , Бабаева А.А. Мухтарова О.В. “Основные положения разработки интранет в высшем учебном заведении” “Ümumilli Liderimiz Heydər Əliyevin Siyasəti Azərbaycan Gələcəyidir” Elmi-praktik konfrans Baki-2004
 • Кязим-заде А.К., Бабаева А.А.   “Внедрение  информационных технологий в образование”  “Faşizm üzərində qələbədə  Azərbaycanın rolu.” Mövzusunda elmi-praktiki konfransı,  Bakı ş., may 2005 il
 • Кязим-заде А.К. , Бабаева А.А.   Мухтарова О.В.  “Разработка гетерогенных тестов по Математике  и техническим дисциплинам “ Кязим-заде А.К. Бабаева А.А.  “BTC: İqtisadi inkişaf, sülh və əminamanlıq kəməridir”, Elmi-praktik konfrans Bakı ş., may 2006 il
 •   Кязим-заде А.К. Абдуллаева Г.Г.,Использование Internet в дистанционном обучение. “Müstəqil Dövlət Quruculuğu – ənənə davam edir”. Elmi-praktik konfrans Bakı ş., dekabr, 2006 il
 • Кязим-заде А.К. Абдуллаева Г.Г., “Использование современных информационных технологий для создания баз данных произведений искусства”  “BTC: İqtisadi inkişaf, sülh və əminamanlıq kəməridir”, Elmi-praktik konfrans, Bakı ş., may 2006 il
 • Кязим-заде А.К. “Использование MS OFFICE и технических средств компьютерной техники для демонстрации графических  материалов культурного наследия” , “BTC: İqtisadi inkişaf, sülh və əminamanlıq kəməridir”, Elmi-praktik konfrans, Bakı ş., may 2006 il
 • Кязим-заде А.К. Абдуллаева Г.Г “Разработка базы данных произведений декоративно-прикладного искусства ковровых изделий” PCI 2006,  «The International conference “ Problems of Cybernetics and Informatics» Vol. III , October, 24-26, 2006, Baku, Azerbaijan
 • Кязим-заде А.К..,Использования мультимедиа и гипермедиа  в образовании, науке и культуре “Müstəqil Dövlət Quruculuğu – ənənə davam edir”. Elmi-praktik konfrans, Bakı ş., dekabr, 2006 il
 • Кязим-заде А.К. Абдуллаева Г.Г., Каталогизация произведений декоративно-прикладного искусства на примере азербайджанских ковров ручной работы                AMEA-nın Xəbərləri, cild XXVİ,  № 3,  2006 il.
 • Кязим-заде А.К. Применение Ms Excel для выполнения расчетов материалов ковровых изделий. Четырнадцатая международная конференция, “Математика. Компьютер. Образование” г. Пущино, 22 - 27 января 2007г.
 • Кязим-заде А.К. Распознавание и идентификация узоров азербайджанских ковров ручной работы AMEA-nın Xəbərləri, cild XXVİI, № 2-3, 2007 il.
 • Кязим-заде А.К. Использование компьютерной техники в изучении народно-прикладного творчества.8-я Международная Междисциплинарная Научно-практическая Конференция “СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ” 29 апреля – 9 мая 2007 года г. Алушта
 • Кязим-заде А.К. Использование интернет-ресурсов для организации виртуальных выставок произведений искусства “Heydər Əliyev irsi- inkişafımızın rəhnidir” Elmi-praktik konfrans, Bakı ş., May 2007 il
 • Кязим-заде А.К. Компьютерное формирование узоров ковровых изделий в геометрическом порядке Второй международный семинар “СИММЕТРИИ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ” г. Астрахань, 12-14 сентября 2007 г.
 • Кязим-заде А.К. Золотое сечение и числа Фибоначчи в искусстве Азербайджанского ковроткачества. Второй международный семинар “СИММЕТРИИ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ” г. Астрахань, 12-14 сентября 2007 г.
 • Кязим-заде А.К. Абдуллаева Г.Г., Нормализация изображений при распознавании ковровых узоров. 7-я Международная Междисциплинарная Научно-практическая Школа-Конференция “Современные проблемы гуманизации и гармонизации управления” г.Харьков, 1– 10 ноября 2007 года
 • Кязим-заде А.К. Определение центра тяжести криволинейных плоских фигур на примере ковровых узоров. AMEA-nın Xəbərləri, cild XXVİII, № 3, 2008 il.
 • Кязим-заде А.К. Абдуллаева Г.Г., Распознавание и идентификация плоскостных цветных изображений на примере ковровых узоров. АВТОМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА, г.Рига, 2008 г. №
 • Kazim-zada A.K.  Abdullayeva  G. G.Recognition and Identification of Plane Color Images in the Case of Carpet Designs. ISSN 0146-4116, Automatic Control and Computer Sciences, 2008, Vol. 42, No. 6, pp. 288–294. © Allerton Press, Inc., 2008.
 • Кязим-заде А.К.,Применение информационных технологий при сравнительном анализе двумерных изображений . Resp.Təh. Naz., Azerb. Texniki Universiteti, “ELMI  ƏSƏRLƏRI”, 2008-ci il, № 3
 • Кязим-заде А.К. Абдуллаева Г.Г. Информационно-поисковая система петроглифов Азербайджана 9-я Международная. Междисциплинарная Научно-практическая Конференция “СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ30 апреля – 10 мая 2009 года, г.Алушта
 • Кязим-заде А.К.   Абдуллаева Г.Г. Курбанова Н.Г.Симметрия в узорах азербайджанских ковров. Третий международный симпозиум “СИММЕТРИИ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ И МЕТОДИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ” г. Астрахань, 12-14 сентября 2009 г.
 • Kazim-zada A.K. G.Gurbanova, G.G.Abdullayeva Recognition and Identification of Planar Figures. VIII - Международная конференция IS-2009, г.Ульяновск, 21-24 сентября 2009 г.
 • Кязим-заде А.К.  «Компьютерные сети и телекоммуникации». Az..Resp. Təhsil Naz. Elmi Metodik Şurası. 04.11.2009, 17 nömrəli protokolu
 • Кязим-заде А.К. Определение информативных признаков петроглифов Гобустана. 10-я Международная Междисциплинарная Научно-практическая Школа-Конференция “Современные проблемы науки и образования” г.Харьков- 30апреля– 10 мая  2010 года,
 • Кязим-заде А.К. Использование информационных технологий для сохранения культурного и научного наследия. 10-я Международная Междисциплинарная Научно-практическая Школа-Конференция “Современные проблемы гуманизации и гармонизации управления” г.Харьков- 4– 10 ноября 2010 года,
 • Кязим-заде А.К. Абдуллаева Г.Г., Числовые последовательности Фибоначчи и Люка в узорах и орнаментах азербайджанских ковров. 11-я Международная междисциплинарная научно-практическая школа-конференция. “Современные проблемы науки и образования”,  Ялта,  29 апреля – 10 мая 2011 г.
 • Кязим-заде А.К. Harmony Mathematics of Azerbaijan Carpet Patterns. IX - Международная конференция “Интерактивные системы: Проблемы человеко-компьютерного взаимодействия” IS-2011, г.Ульяновск, 25-29 сентября 2011 г.
 • Кязим-заде А.К., Правило золотого сечения в азербайджанских коврах и узорах ручной работы. Azərbaycan memarlıq və inşaat universiteti .Elmi əsərlər.№ 1, Bakı -2011
 • Кязим-заде А.К. Абдуллаева Г.Г. ,Курбанова Н.Г.Информационная система петроглифов стран мира. 12-я Международная междисциплинарная научно-практическая школа-конференция. “Современные проблемы науки и образования”, Евпатория, 27 апреля – 09 мая 2012 г.
 • Кязим-заде А.К. Использование технологии Data Mining в исследованиях произведений народно-прикладного искусства. 13-я Международная междисциплинарная научно-практическая школа-конференция. Современные проблемы науки и образования, г. Одесса, 26 апреля – 5 мая 2013 г
 • Кязим-заде А.К. Симметрия в наскальных рисунках. V международная конференцияю. «Симметрии: Теоретические и методические аспекты». г. Астрахань, 10-14 сентября 2014 г.
 • Кязим-заде А.К.  Корпоративные информативные системы. Az..Resp. Təhsil Naz. Əmr № 474 28.04.2015 il
 • Кязим-заде А.К. Наскальные изображения Азербайджана, Средней и Центральной Азии. Azərbaycan memarlıq və inşaat universiteti. Elmi-praktik konfransın materialları. 26 noyabr2015 il.
 • Кязим-заде А.К. Информативные признаки наскальных рисунков. Qərb Universiteti, “Elmi xəbərlər” № 3, 2015
 • Кязим-заде А.К. Magistr pilləsində tədris olunan fənlərin proqramları. Azərbaycan memarlıq və inşaat universitetinin Tədris-Metodik Şurasının 15 yanvar 2016-ci il tarixi qərarı ilə təsdiq edilib (protokol №11)
 • Кязим-заде А.К.    Алиев Т.А., Абдуллаева Г.Г.,  Курбанова Н.Г.   Cпособ распознавания и идентификации узоров и орнаментов и интеллектуально-информационная система для его реализации.” № 022480, 29 yanvar 2016 il
 • Кязим-заде А.К. “Нормализация изображений наскальных рисунков” , VI международный симпозиум  «симметриИ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И методические аспекты» г. Астрахань, 8-13 сентября 2016 г.
 • Кязим-заде А.К. Mathematical Regularities of Design of Azerbaijani Carpet Patterns. Sciences of Europe, Praha, № 5, Vol.2, 2016.
 • Кязим-заде А.К. “Kompüter şəbəkələrinə giriş”, AzMİU-nun Tədris metodik Şurasının 07 aprel 2017 il tarixli 4 saylı qərarı ilə təsdiq edilmişdir.
 • Кязим-заде А.К. “İnformasiya təhlükəsizliyin texnologiyalara” AzMİU-nun Tədris metodik Şurasının 07 aprel 2017 il tarixli 4 saylı qərarı ilə təsdiq edilmişdir.