Doktorantların təhsİl müddətİndə vəzİfələrİ

Doktorant təhsil müddətində:

  • Peşə biliklərinə dərindən yiyələnməli;
  • Müstəqil elmi tədqiqat işi aparmaq vərdişləri əldə etməli;
  • Elmi tədqiqatlar aparmaq metodologiyasını mənimsəməli;
  • Fərdi iş planını tam yerinə yetirməli;
  • İxtisas fənnindən doktorluq imtahanlarını verməli;
  • Elmi tədqiqatlarının nəticələrini əks etdirən məqalələr dərc etdirməli;
  • Elmi tədqiqatlarının nəticələrini aprobasiya etdirməli;
  • Elmi tədqiqat işini bitirməlidir.

Doktorantlar dissertasiya mövzusu üzrə tədqiqat işi aparmaq üçün Universitetdə kitabxanadanlaboratoriyadan

mövcudavadanlıqlardan istifad etməkezamiyyətləro cümlədən,xarici ölkələrə getmək

ekspedisiyalarda iştirak etmək hüququnamalikdirlər.