Doktorantura proqramı üzrə İxtİsaslar

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 7 sentyabr 2011-ci il tarixli 143 saylı qərarına əsasən Qərb Universitetində doktorantura şöbəsi fəaliyyətə başlamışdır.

Qərb Universitetində fəlsəfə doktoru proqramı üzrə aşağıdakı ixtisaslara qəbul həyata keçirilir:

Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi

Doktorant sistemli analizin obyektləri dekompozisiyası və sintezi, dekompozisiya prosesinin alqoritmləşdirilməsi, aqreqatlaşmanın növləri, riyazi statistikanın əsas məsələləri, nöqtəvi qiymətləndirmə, inam intervalının qurulması, statistik hipotezlərin fərqləndirilməsi, qraflar və orqraflar, qraflar üzərində alqoritmik məsələlər, sonlu avtomatlar, avtomatın keçid qrafı, informasiya nəzəriyyəsi. İnformasiya anlayışı, entropiya, şərti entropiya, kodlaşdırma, optimal kodlaşdırma, xətti kodlar, Xemminq kodu, idarəetmənin əsas anlayışları, mahiyyəti, göstəriciləri və meyarları, idarəetmə obyektləri, idarəetmənin məqsədi və funksiyaları, idarəetmədə qərarlarının qəbulu, idarəetmə sistemləri və onların strukturu, idarəetmədə istifadə olunan riyazi metodlar, optimallaşdırma məsələləri, xətti və dinamiki proqramlaşdırma və s. kimi məsələləri öyrənir və bu materiallar üzərində öz dissertasiya işini tərtib edir.

Daxili fiskal siyasət və dövlət maliyyəsi

Daxili fiskal siyasət və dövlət maliyyəsi üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi proqramı - maliyyə sahəsində müstəqil tədqiqat aparmaları üçün dünyanın yüksək bacarıqlara malik magistraturanı bitirmiş tələbələrə ali səviyyədə doktorantura tədrisi təklif edilir. Doktorantlar(dissertantlar) sahəni əhatə edən nəzəri və metodik əsaslara dair dərin biliklərə yiyələnməklə yanaşı müasir maliyyə və maliyyə sahəsinə aid standartlarda mütəxəssis-alim bacarıqlarına sahiblənirlər ki, bu da onlara başqalarının elmə verdikləri töhvələri anlamaq və sərbəst şəkildə növbəti pillədə də müstəqil elmi işlər görmək imkanı verir.

Daxili fiskal siyasət və dövlət maliyyəsi üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi proqramı əsas olaraq Azərbaycanda və ya xaricdə, məsələn, (gələcəkdə) universitet və başqa araşdırma müəssisələrinin akademik heyətində yer almaq üçün tələb olunan ixtisasları qazanmaq istəyən doktorantlar(dissertantlar) üçün nəzərdə tutulub.

Dünya iqtisadiyyatı

Dünya iqtisadiyyatı üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi proqramı iqtisadiyyatda başqa əsas komponentlər də daxil olmaqla beynəlxalq ticarət və beynəlxalq iqtisadi münasibətlərə dair yüksək səviyyədə təlimlər təşkil edir. Proqramın tərkib hissəsi olaraq rəsmi metodlar və müasir iqtisadiyyatda istifadə edilə alətləri özündə əhatə edən müstəqil tədqiqat vasitəsi ilə araşdırmalar həyata keçirirlər ki, bu da daha dərin biliklərə yiyələnmək ilə nəticələnir.

Doktorantura proqramı tədqiqat dissertasiyasının müdafiəsi ilə tamamlanır. Bu iş doktorantlara iqtisadiyyat üzrə biliklərini möhkəmləndirmək və müasir iqtisadiyyatın müasir metodologiyaları və alətlərindən istifadə edərək öz bacarıqlarını göstərmək imkanı verir.

Doktorantura proqramı iqtisadiyyat sahəsində Sizin yüksək səviyyədə elmi tədqiqat aparmanıza imkan verir. Tədqiqat səviyyəsi elə bir mərhələdədir ki, bu, Sizin məqalələrinizin iqtisadiyyata dair yüksək səviyyəli yüksək İF -lu elmi jurnallarda çap edilməsinə imkan yaradır.

 

 

German dilləri

German dilləri üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi proqramı

Proqramın İdarə Şurası xüsusi doktorantura proqramını təklif və ya təqdim etmir, amma, ərizəçilərə öz şəxsi seçimlərinə əsasən tədqiqat layihələrini təqdim etmə imkanı verir. German dilləri üzrə doktorantura proqramının doktorantları (dissertantları) öz sahələrində tədqiqat apara biləcək yüksək ixtisaslı kadrlardır (bir və ya bir neçə German dilli sahə). Onlar seçilmiş German dili ədəbiyyatını təhlil edə bilir, eyni zamanda sinxron və diaxronik metodlardan istifadə etməklə tədqiqat prosedurlarını daha da gücləndirmək iqtidarındadırlar. Bundan başqa onlar ümumi ədəbiyyat nəzəriyyəsi, seçilmiş German dilləri sahəsi üzrə xüsusi bacarıq və dərin biliklərə sahib olurlar. Məzunlar akademik sahədə işləmək üçün keyfiyyətli kadrlardır (universitet, tədqiqat mərkəzləri və sair); sahib olduqları dil bacarıqları və eyni zamanda geniş miqyaslı təhsilləri onların mədəni müəssisələr, media, diplomatiya və başqa sahələrdə işləməsinə imkan verir.

Proqramın məqsədləri:

· Sinxronik və diaxronik dilçilikdə metodoloji və praktik məsələlərlə məşğul olacaq dilçilik üzrə yüksək ixtisaslı ekspertlərin yetişdirilməsi.

· Qərb Universitetində tədqiqat/tədris qruplarının cari strukturunun inkişaf etdirilməsi və mövcud müəllimlərə ixtisas artırma kurslarına dair imkanların təqdim edilməsi.

Dünya ədəbiyyatı

Universitetin İdarə Şurası xüsusi doktorantura proqramını təklif və ya təqdim etmir, amma, ərizəçilərə öz şəxsi seçimlərinə əsasən tədqiqat layihələrini təqdim etmə imkanı verir.

Dünya ədəbiyyatı üzrə doktorantura proqramının doktorantları (dissertantları) öz sahələrində tədqiqat apara biləcək yüksək ixtisaslı kadrlardır . Onlar seçilmiş Dünya ədəbiyyatını təhlil edə bilir, eyni zamanda sinxron və diaxronik metodlardan istifadə etməklə tədqiqat prosedurlarını daha da inkişaf etdirmək səriştəsinə malikdir. Eləcə də onlar ümumi ədəbiyyat nəzəriyyəsi, seçilmiş German dilləri sahəsi üzrə xüsusi bacarıq və dərin biliklərə sahib olurlar. Məzunlar akademik sahədə işləmək üçün peşəkar kadrlardır (universitet, tədqiqat mərkəzləri və sair); onlar sahib olduqları bilik və bacarıqları üzrə və eyni zamanda Akademiya, Universitet və kolleclərdə işləmək səlahətini və tədqiqatlarını davam etdirmək imkanları qazanırlar.

Proqramın məqsədləri:

 

  •  Dünya ədəbiyyatı üzrə metodoloji və praktik məsələlərlə məşğul ola biləcək yüksək ixtisaslı ekspertlərin hazırlanması.
  •  Qərb Universitetində tədqiqat/tədris qruplarının cari strukturunun inkişaf etdirilməsi və mövcud müəllimlərə ixtisas artırma kurslarına dair imkanların təqdim edilmə
Beynəlxalq münasibətlər

Bu ixtisas üzrə doktorantura tədrisi doktorantların (dissertantların) istər istehsalçı, istərsə də istehlakçı kimi tədqiqatlarla yaxından məşğul olaraq, beynəlxalq münasibətlər ixtisasının dərinliklərinə yiyələnməsinə imkanı verir. Bu proqrama qəbul edilən doktorantların (dissertantların) beynəlxalq münasibətlər ixtisası üzrə mütləq şəkildə tam magistr dərəcəsi olmalı və ya ümumi olaraq Siyasi elmlər sahəsində magistr dərəcəsinə sahib olmalıdır. Proqramın ilk ili keyfiyyət və kəmiyyət araşdırma üsullarından, habelə substantiv alt bölmələrdən ibarətdir. Bu kimi işlər, belə ki, ixtisasa uyğun doktorantura seminarı, akademik seminarlarda iştirak və doktorluq işi ilə əlaqəli görüşlər, elmi rəhbər ilə birgə olaraq hazırlanan kurs işləri doktorantların(dissertantların) dissertasiya hədəflərinə çatmasına, sonra isə tədqiqat işində köməklik göstərir və dissertasiya işinin növbəti bir neçə il ərzində yazılması imkanını yaradır. Doktorantlar(dissertantlar) elmi rəhbərlərlə sıx əlaqəli şəkildə işləyir; onların bir sıra layihələrdə işləmək və tədqiqatlarını geniş miqyaslı beynəlxalq konfranslarda təqdim etmək imkanları olur.

Beynəlxalq münasibətlər üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi beynəlxalq əlaqələr tədqiqatları arasında ən yüksək bir dərəcədir. Doktorantura tədrisinin əsas məqsədi doktoranta(dissertanta) doktorluq səviyyəsində beynəlxalq əlaqələr üzrə aparılan tədqiqatlar bütün aspektlərində dərin biliklər verməkdir. Bu ixtisas üzrə təhsil alan doktorantlar (dissertantlar) beynəlxalq münasibətlər üzrə problemlərin araşdırılmasında maraqlıdırlar və eyni zamanda yüksək səviyyədə müstəqil tədqiqat aparmaq iqtidarındadırlar. Bu proqrama daxil olan doktorantlar (dissertantlar) həmçinin tədris müəssisələrində müəllim olaraq işləməyi planlaşdırır və bununla da öz araşdırma bacarıqlarını biznes, hökumət və ya qeyri-hökumət təşkilatları (QHT) çərçivəsində istifadə edirlər.

Dissertasiya işi

Hər bir namizədin sahəyə dair yeni bir ideya və fikir gətirəcək, eyni zamanda bu sahənin maraqlarını özündə birləşdirən dissertasiya işini yazması tələb olunur. Bu işdə istifadə olunacaq araşdırma üsulu doktorantın araşdırma üsulları kursundan seçdiyi metod olaraq tələbə tərəfindən qərarlaşdırılır.

Beynəlxalq münasibətlər üzrə doktorantura proqramı namizədlərə qlobal sistemdə baş verən siyasi və sosial dəyişiklikləri, habelə Azərbaycan Respublikasının xarici və daxili siyasətini, eyni zamanda regionda baş verən siyasi məsələləri və inkişaf prosesini nəzəri, analitik və tənqidi olaraq qiymətləndirmə imkanı və bacarıqları verir. Proqram doktorantlara (dissertantlara) vacib nəzəri və abstrakt bilik və bacarıqlar verir və sonra namizədlər mütəxəssis proqramın fərqli sahələri üzrə öz dissertasiya işlərini yazmaq və müdafiə etmək üçün uğurlu fəlsəfə doktoru namizədlərinə çevrilirlər.

Bizim doktorluq proqramımız sizi aşağıdakılarla təmin edəcək:

  • Ali təhsildə karyera üçün hazırlıq
  • Məhsuldar tədqiqat üçün vasitələr
  • Özəl və ictimai xidmət sahələrində effektiv şəkildə işləmək üçün lazım olan bilik və bacarıqlar

 

Texniki estetika və dizayn

"Texniki estetika və dizayn” ixtisası üzrə fəlsəfə doktoru proqramı doktorantlara analitik təfəkkür qabliyyətinə,müasir tədqiqat metodlarına, kompetensiyalara yiyələnməyə hər bir şərait yaradlr. Tədriz çərçivəsində doktorantlar dizayn tarixi, vizual mədəniyyətin nəzəriyyəsi və təctübəsi, dizayn layihələndirmənin müasir metodları, ekoloji aspektləri,dizaynın müasir problemləri,dizaynın müxtəlif istiqamətləri, performativ incəsəntlər və s. ilə bağlı elmi-tədqiqat problemlərini kompleks şəklində həll etməyi öyrənirlər. "Texniki estetika və dizayn” ixtisası üzrə fəlsəfə doktoru proqramı doktorantlara sənətşünaslıq və vizual mədəniyyət sahəsində elmi-pedaqoji fəaliyyəti həyata keçirtmək üçün zəruri biliklər verərək onları müasir və aktual tədris metodikaları ilə taniş edir( məsələn, pedaqoji fəaliyyət zamanı onlayn-texnologiyalardan, inteqrativ metodlardan istifadə).

"Texniki estetika və dizayn” ixtisası üzrə fəlsəfə doktoru proqramının məqsədi-sənətşünaslıq sahəsində yeniliklərin mövcud olduğu dünya elminə inteqrasiya edərək yüksək səriştəyə malik elmi kadrların hazırlanmasıdır.

Sahə iqtisadiyyatı

Sahə iqtisadiyyatı ixtisası üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi proqramı ölkə iqtisadiyyatının müxtəlif sahələrində elmi tədqiqat işlərinin yerinə yetirilməsi və praktiki məsələlərin həlli baxımından xarici və yerli təcrübənin tətbiqi sahəsində iqtisadçı – alim yetişdirilməsini nəzərdə tutur.

Doktorantların (dissertantların) eyni zamanda dünyanın müxtəlif yerlərindən gələn tanınmış alimlərlə əməkdaşlıq etmək imkanları olacaq. Proqramın hədəfi öz doktorantlarını (dissertantlarını) irəlidə gedən universitetlərdə akademik mövqelərdə və sənaye, ictimai sektor və beynəlxalq təşkilatlarda idarəçi vəzifələrdə yerləşdirməkdir.