Əlİyev Qoşqar

Qərbi Kaspi Universitetinin “Komputer texnologiyaları” kafedrasının dosenti

Texnika üzrə fəlsəfə doktoru

Akademik fəaliyyətinin istiqamətləri:

 • Dövrələr nəzəriyyəsi
 • İqtisadi İnformatika
 • Obyektyönümlü proqramlaşdırma
 • Turizmdə informasiya texnologyalarının tətbiqi
 • İnternet texnologiyalar
 • Multimediya texnologiyaları
 • İnformatika
 • İnformatika və kompüter texnologiyaları
 • Tətbiqi proqramlar paketi
 • İxtisas üzrə praktikum
 • Problemyönlü proqramlaşdırma
 • Psixologiyada riyazi metodlar
 • Politologiyada riyazi statistika 

Təhsil və peşə fəaliyyəti haqqında məlumatlar:

1966-cı ildə Azərbaycan Respublikası Şəki şəhərində anadan olub. Orta təhsilinin Şəki şəhər 7№-li orta məktəbdə 1973-1983-cü illərdə təhsil alıb. 1983-cü ildə Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin (o vaxt Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutu adlanırdı) “İstehsalat proseslərinin avtomatlaşdırılması” fakultəsinin “Tətbiqi riyaziyyat” ixtisasına qəbul olunub. 1984-1986-cı illərdə hərbi xidmətdə olmuşdur. 1990-cı ildə Universiteti qırmızı diplomla bitirib təyinatla Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutuna göndərilmiş və mühəndis vəzifəsinə işə götürülmüşdür. 1990–1994-cü illərdə institutun qiyabi aspiranturasında təhsil almış, 1995-ci ildə “Mılonaft və sulfanolun nefydaşıyıcı layların məsaməli mühitində izotermik olmayan adsorbsiya proseslərinin modelləşdirilməsi” mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmiş, texnika elmləri namizədi elmi dərəcəsi almışdır.  Müxtəlif illərdə kiçik elmi işçi, elmi işçi, böyük elmi işçi aparıcı elmi işçi vəzifələrində çalışmışdır. Hal-hazırda Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunun «Kimya texnoloji proseslərin modelləşdirilməsi» laboratoriyasında aparıcı elmi işçi vəzifəsində çalışır. O, 46 elmi əsərin müəllifidir. Onlardan 24-i məqalə (8-i xaricdə), 22-ü tezisdir. Bir elmi işçi kimi tam formalaşaraq sərbəst elmi-tədqiqat işləri aparır, qarşısına qoyulan elmi məsələləri layiqincə həll edir. Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin Elm Fondunun 2014-cü il  müsabiqəsində qalib olan “Kimya və neft kimyası sənayesinin proses və aparatlarının hesablanması və optimallaşdırılması üçün proqramlar paketinin işlənilməsi” qrant layihəsində iştirak edib. 2012-ci ildən Qərbi Kaspi Universitetinin “Komputer texnologiyaları” kafedrasının dosentidir. Bir çox fənn proqramlarının müəllifidir.

Elmi nəşrlər: 

Алгоритм идентификации и расчет параметров процессов  неизотермической адсорбции ПАВ на нефтеносных породах.

Материалы научной конференции аспирантов АН Азербайджана, Баку, 1993, с.49–50.

Алгоритм расчета процессов неизотермической адсорбции поверхностно-активных веществ на простой среде нефтеносных пород.

 

Азерб.нефт хоз., 1993, №7–8, с.54–56.

Алгоритм расчета процессов неизотермической адсорбции сульфанола  на кварцевых песках.

Материалы научной конференции аспирантов АН Азербайджана, Баку, 1994,

с.49–50.

Моделирование процессов  неизотермической адсорбции ПАВ на пористой среде нефтеносных пород.

 

 

АзНИИНТИ, депонир. рукопись.

№2255 – Аз. 1995.

Математическая модель процессов сорбции из растворов ионов  тяжелых металлов на природных цеолитах.

 

Аз.хим.журнал. 1997, №1–4, с.71–74.

Исследования адсорбции ПАВ на нефтеносных породах.

 

 

Аз.хим.журнал. 2002

Poliizobutilenin katalitik destruksiyası prosesinin qeyri-xətti yumşaq dördölçülü modeli

 

 

Азерб.хим.журн.

2007, №2, с.93-96

Neftdaşiyici laylarda САМ-larin
qeyri-izotermik adsorbsiya proseslərinin
riyazi modelinin həlli barədə

 

Riyaziyyatın tətbiqi məsələləri və yeni informasiya texnologoiyaları. Respublika elmi-konfransının materialları, Sumqayıt,  2007, s.162

Структурная и параметрическая идентификация математической модели неизотермической адсорбции  ПАВ на нефтеносных породах

 

Akademik M.F.Nağıyevin 100-illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfransın məruzələrinin tezisləri, Bakı 2008, səh. 29-30

Метод  измерения ско-рости газовых потоков в широкопрофильных трубопроводах

 

Аzərb. Kimya jurnalı,

2010, №2,

83-85

Теоретическая  оптимизация процесса газофазного окисления метанола в муравьиную кислоту на модифицированном природном цеолите

 

Сборник статей Международной конференции                                          “Техническая
химия. От теории к практике”.

г. Пермь, 2010.,

стр.156-158

 

Computer optimization of oxidizing transformation process of mеthanоl into formic acid in presence modified zeolite catalysts

XIX International

Conference on Chemical Reactors
CHEMREACTOR-19

Vyana, 2010

PP-II-1. CD,
стр. 336-337

 

Процесс исследования активности катализаторов с применением компьютера

Материалы Азер-байджано-Российского симпозиума с между-народным участием «Катализ в решении проблем нефтехимии и нефтепереработки», Баку, 2010, с. 172-173

 

Modifikasıya olunmuş seolit üzərində metanolun qarışqa turşusuna çevrilməsi prosesinin istilik effektlərinin və istilik tutumlarının hesablanması

 

Azərbaycan Kimya Jurnalı, № 2, 2011,

səh. 111-115

К  расчету реактора процесса каталитического окисления метанола в муравьиную кислоту на  Pd-мордените

Akademik T.Şahtaxtinckinin 85-illik yubileyinə həsr olunmuş Respublika elmi konfransı-2011. Məruzələrin tezisləri, s.66-69

 

К вопросу мате-матического модели-рования газофазной полимеризации пропилена в кипящем слое катализатора 

Akademik T.Şahtaxtinckinin 85-illik yubileyinə həsr olunmuş Respublika elmi konfransı-2011. Məruzələrin tezisləri, s.19-20

 

Исследование температурного фактора в процессе газофазного окисления метанола в муравьиную кислоту на Pd-мордените

 

Российский конгресс по катализу

«РОСКАТАЛИЗ»

3-7 октября 2011 г.

Сборник тезисов

Том II, стр. 184

Оптимизация и исследование каталитического процесса газофазного окисления метанола в метановую кислоту на автоматизированной микропилотной установке

 

Теория и практика современной науки. Материалы Между-народной научно-практической конференции, 3-4 апрель 2012 г., Т.1, Москва, стр.176-182.

Уравнение кинетики с учетом дезактивации катализатора процесса газофазной полимеризации пропилена в кипящем слое

Современные проблемы химической науки и образования. Сборник материалов Всероссийской конференции с международным участием, посвящённой
75-летию со дня рождения В.В. Кормачева (Чебоксары, 2012 г.) Стр.6

 

Математическое описание и расчет реактора процесса парофазного окисления метилового спирта в муравьиную кислоту

 

Журнал «Химия и

химическая технология»,

2012 ,  №7, c.114-117

Development of technology for formic acid on Pd-containing zeolite catalysts

Аchема-2012

30th World Exhibition Congress Chemical Engineering, Fantasie 1, p.46

 

Calculation of the reactor catalytic oxidation of methanol in formic acid on metal-containing zeolite catalysts

CHISA-2012

20th International Congress of Chemical and Process Engineering

P3.1 Serial number 0004

 

The mechanism and the optimal choice of reactor type heterogen-catalysis oxidation of methanol to methane acid

IX International Conference Mechanisms

of Catalytic Reactions,

st. Petersburg , 2012, p.154

 

Identification of Parameters of Mathematical Model Non-isothermal Processes of Adsorption Surface-active Substances in a Porous Medium Oil-bearing Rock

 

4th International Conference “Problems of Cybernetics and Informatics”  - PCI’2012,

Baku, Volume III, p.50-51

Metanolun metan turşusuna heterogen-katalitik oksidləşməsi prosesinin optimal planlaşdırılması

Материалы VIII Бакинской международной Мамедалиевской конференции по нефтехимии,

2012 г, s.153-154

 

Research process gas-phase oxidation of methanol on the modified

zeolite on a pilot plant

XX International Conference on Chemical Reactors “CHEMREAKTOR-20”. Luxemburq, 2012, pp.233-234

 

Пилотные испытания и разработка технологической схемы производства муравьиной кислоты окислением метанола на металлсодержащем чеолитном катализаторе

Тезисы докладов II отраслевой научно-производственной конференции «Интеграция науки и производства», 2013 г., г.Салават, РФ, стр.16-17.

 

Optimization and development technological scheme of production formic acid of methanol oxidation on a modified zeolite catalyst

1st International chemistry and chemistry and chemical engineering conference. Abstracts & Proceedings,  2013, Baku, pp. 993-997.

 

Metil spirtinin buxar fazada katalitik oksidləşməsi prosesinin riyazi modelləşdirilməsi

Azərbaycan Neft Təsərrüfatı jurnalı, 06.2013., səh.39-42

Математическая модель процесса газофазной полимеризации пропилена в кипящем слое катализатора

Akademik M.F.Nağıyevin 105-illiyinə həsr olunmuş elmi konfransın material-ları. Bakı-2013.

Cild-1, səh. 22-26

 

Кинетическое уравнение реакции
газофазной полимеризации пропилена
в кипящем слое катализатора

 

Azərbaycan Neft Təsərrüfatı jurnalı, 12.2013., səh.43-46

The mathematical modeling of the vapour-phase catalytic oxidation process of methanol

Journal Azerbaijan Oil Industry. 2013, № 2, pp. 57-59. 2014-cü il mart ayında çapdan çıxıb

 

Планирование, моделирование и принятие решения

при исследовании химических процессов

Kimya Problemləri jurnalı, № 2, 2014, стр. 184-190

Моделирование процесса газофазной полимеризации пропилена в кипящем слое катализатора

II Российский конгресс по катализу «РОСКАТАЛИЗ»

2 - 5 октября, Сборник тезисов , том II, стр.89, 2014 г.

 

Propanın oksidləşməsi prosesində təcrübənin optimal planlaşdırılması üsulu ilə aktiv katalizatorun seçilməsi

Elmi-təcrübi konfrans. Xəzərneftqazyataq-2014. Bakı, 24-25 dekabr 2014-cü il

Выбор активного катализатора процесса парциального окисления пропана методом оптимального планирования эксперимента

Xəzərneftqazyataq-2014, dekabr.  Elmi-təcrübi konfrans. Məqalələr toplusu. Səh. 190-194

Adsorbsiya üsulundan istifadə etməklə neftlə çirklənmiş suların təmizlənməsinin tədqiqi

Energetikanın problemləri jurnalı, 2015-ci il, № 1, səh. 65-73

Application of software package “OptimMe” for the study of the process of partial oxidation of propane

American Journal of Chemistry and Application, 2015;

2(4): p.47-51

Study of Modified Forms of Natural Zeolites as Catalysts for Methanol

Oxidation

 

American Journal of Chemistry and Application, 2015;

2(6): p.75-78

Выбор активного катализатора для процесса парциального окисления пропана

Ak.T.Şahtaxtinskinin

90 illik yubileyinə həsr olunmuş respublika elmi konfransının məruzələrinin tezisləri. Bakı-2015, səh.71

Пакет программ «OPTİMME» для исследования процесса каталитического окисления пропана 

Ak.T.Şahtaxtinskinin

90 illik yubileyinə həsr olunmuş respublika elmi konfransının məruzələrinin tezisləri. Bakı-2015, səh.76

Investigation of the process of chemical techno-logy by the software package  OPTİMME

Ak.T.Şahtaxtinskinin

90 illik yubileyinə həsr olunmuş respublika elmi konfransının məruzələrinin tezisləri. Bakı-2015, səh.80

Metil spirtinin qaz fazada qarışqa turşusuna katalitik oksidləşməsi prosesinin riyazi modelinin qurulması

M.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya institutunun 80 illik yubileyinə həsr olunmuş respublika elmi konfransını materialları. Bakı-2016, səh.310-311

Разработка математической модели процесса каталитического газофазного окисления  метилового спирта в муравьиную кислоту

Azərbaycan Kimya Jurnalı, №4, 2016-cı il, səh. 48-52