Günel Bahəddİnova

Fizika və riyazziyat kürsüsünün rəhbəri

Astronomiya üzrə fəlsəfə doktoru

Akademik fəaliyyətinin istiqamətləri: Fizika, Elektronikanın əsasları

Təhsil və peşə fəaliyyəti haqqında məlumatlar:

Bahəddinova Günel Rüstəm qızı 28.01.1987-ci ildə Bakı şəhərində anadan olub. 1993-2004 cü illədə Bakı şəhəri Xətai rayonu Z.Əhmədov adına orta məktəbdə təhsil alıb. 2004-2008-ci illər ərzində Bakı Dövlət Universitetinin Fizika fakültəsində Astrofizika ixtisasi üzrə təhsil alıb.  2005-2008-cı illərdə Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasında müqavilə üzrə işləyib. 2008-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin Fizika fakültəsinin Astrofizika ixtisasına magistraturaya qəbul olub. 2010-cu ildə magistr pilləsini bitirib. 2009-cu ildən AMEA ŞAR-ın “Səma cisimlərinin spektroskopiyası” şöbəsinə yarımştat laborant vəzifəsinə işə qəbul olub. 2011 ci ildən həmin müəssədə tam ştatda  elmi işçi vəzifəsində çalışmışıb. 2011 –ci ildə AMEA ŞAR-ın dissertanti kimi təsdiqlənib. 2016-cı il 13 dekabr tarixində “ Cavan Ulduzların aktivliyində ulduzətrafı mühitin rolu”  adlı dissertasiya işimi müdafiə edib. 2015-2016-cı illər ərzində BDU-nin Fizika fakültəsinin astrofizika kafedrasında ingilis dili qruplarına saat hesabı astronomiya dərsini tədris edib.  Hal-hazırda Qərbi Kaspi Universitetində fizika-riyaziyyat kürsüsünün rəhbəri və fizika müəlliməsi kimi çalışır. 

Elmi nəşrlər

 • Исмаилов Н.З., Алимарданова Ф.Н.,Бахаддинова Г.Р. Исследование ультрафиолетового спектра BP Tau. Азерб.Астрон.журн., 2009, №3-4, с.26-35.
 • Ismailov N.Z., Alimardanova F.N., Халилов О.В., Bahaddinova. G.R. Исследования ультрафиолетового спектра молодых звезд.1. Метод обработки спектрограмм архива IUE, Вестник БГУ, 2010, №1, с.167-188.
 • Исмаилов Н.З., Шустарев П.Н., Адыгезалзаде А.Н., Бахаддинова Г.Р. Переменностьспектра и блеска RY TAU, Письма в Астрон. Журн.2011, т. 37, №11,с.846-854.
 • Исмаилов Н.З, Адыгезалзаде А.Н, Бахаддинова Г.Р. Синхронный мониторинг УФ-спектра RY TAU, Азерб.Астрон.Журн. 2011, т. 6, №3, с.18-25.
 • Исмаилов Н.З., Шустарев П.Н., А.Н. Адыгезалзаде., Г.Р. Бахаддинова. Изменение блеска и УФ-спектра RY Tau. Вестни БГУ, 2011, №1, с. 190-201.
 • Исмаилов Н.З., Адыгезалзаде А.Н., Бахаддинова Г.Р. Переменность блеска и УФ спектра DR Tau, Азерб.Астрон.Журн. 2011, т. 6, №2, с.19-25
 • Исмаилов Н.З., Шустарев П.Н., Адыгезалзаде А.Н., БахаддиноваГ.Р. Спектральныйфурье-анализ кривой блеска RY Tau. Вестник БГУ, 2011, №1, с. 190-201.
 • Бахаддинова Г.Р., Исмаилов Н.З. Диффузные межзвездные полосы в спектре ILCep. Известия НАН Азерб.Серия физ.мат.и тех. 2012, т.36,  с.127-136.
 • Исмаилов Н.З., Бахаддинова Г.Р., Халилов О.В.,  Шабанова З.Ф., Адыгезалзаде Н.А.,  Алимарданова Ф.Н. Линии водорода и гелия в спектре IL CЕР , Известия БГУ, 2012, №3, с.166-178
 • Исмаилов Н.З., Бахаддинова Г.Р., Абди Г.А.. Магнитные поля у звезд типа Т Тельца в рамках теорий дисковой аккреции .Азерб.Астрон.Журн, 2013, т.8, № 4,с.10-17.
 • Ismailov N.Z., Bahaddinova G.R., Abdi H.A. Magnetic fields of T Tauri stars in the framework of disk accretion theories. Изв.КрАО, 2013, т.9, с. 126-133.
 • N.Z.Ismailov., O.V.Khalilov., G.R.Bahaddinova. Some unusal spectral variability of IL Cep. Изв.КрАО.2013. т.109. в.3. ст.150-160
 • Исмаилов Н.З., Бахаддинова Г.Р., Халилов О.В., Микаилов Х.М. Спектральная переменность IL Цефея, Астрофизический Бюллетень, 2013, т. 68, №2, с.207-219.
 • Исмаилов Н.З., Бахаддинова Г.Р., Халилов О. В. Переменность оптического спектра AB Aur. Национальная Ассоциация Ученых (НАУ) 2015, № 1 (6) с.100-104.
 • ИсмаиловН.З., ХалиловО.В., БахаддиноваГ.Р., Переменность оптического спектра Il Cep. I. Линии водорода Нα и Нβ, Известия НАНА, сер.физ-тex.и мат., 2015 №5, p.136-147.
 • Ismailov N.Z., Khalilov O.V., Bahaddinova G.R., Mamedxanova G.B. Planet Formation Processes in AB Aur, Astronomical Society Pasific Confer.ser. 2015, v.494, p. 293-303.
 • Ismailov N.Z., Khalilov O.V., Bahaddinova G.R. He I 5876 line structure in the spectra of Il Cep A.Odessa Astronomical Publications, 2015,vol. 28/2, p.231-234.
 • Исмаилов Н.З., Адыгезалзаде А.Н., Бахаддинова Г.Р. Долговременная фотометрическая активность DR Tau. BDU xəbərləri, 2015, т.4, с.188-195.
 • Исмаилов Н.З., Халилов О.В., Бахаддинова Г.Р. Переменность оптического Спектра Il Cep A. II.Линии HeI 5876 и D NaI, AMEA Xəbərləri, Fizika-texnika və riyaziyyat elmləri seriyası, fizika və astronomiya, 2016, т.36, № 2, с.136-145.
 • Исмаилов Н.З., Халилов О.В., Бахаддинова Г.Р. Переменность оптического Спектра Il Cep A.Астрон.журн. 2016, т.93, №2, с.1-16.
 • Bahaddinova G.R. BP Tau ulduzunun spektral enerji paylanmasının tədqiqi BDU, Gənc tədqiqatçıların “Fizika və Astronomiya problemləri”respublika elmi konfransı, 2009, s.11.
 • Н.З.Исмаилов., Бахаддинова Г.Р. Переменностъ улътрафиолетового спектра звезды BP Tau. Мат-лы международной конф.по астр.физ-мат, Нахчыван, 2009, c.98-100.
 • Ismailov N.Z., Alimardanova F.N, Bahaddinova.G.R., Adigezalzade H.N. Ultraviolet spectrum variability of BP Tau. Mat-ls of Intern.confer. “Variable Stars 2010”, Odessa , August 16-20, 2010, p.46-48.
 • Bahaddinova.G.R. Переменность ультрафиолетового спектра звезды BP Tau, Doktorantların və gənc tədqiqatçıların XIV respublika elmi konfransı, 2010, s.15-16.
 • Ismailov N.Z., Shustarev P.N., Alimardanova F.N., Baheddinova G.R. Planet formation processes around young stars. 4-8 July, JENAM 2011, , S.Peterburg, 2011, S.77.
 • Бахаддинова Г.Р., Исмаилов Н.З. Диффузные межзвездные полосы в спектре IL Cep, БГУ, “Fizikanin aktual problemleri”VII respublika elmi konfrans., 26 noyabr 2012. s.20-22
 • Ismailov N.Z., Adıgözəlzadə H.N., Bahəddinova G.R. Periodic variability of RY Tau, 12th Asia-Pacific Regional İAU Meeting, August 18-22, Daejeon, Korea, 2014, p.229-230.
 • Исмаилов Н.З., Халилов О.В., Бахаддинова Г.Р. Переменность оптического спектра HВе звезды IL Cep A. Научная конференция «Астрономия