Ümumİ Müddəalar

Bu Qaydalar Doktoranturaların yaradılması və doktoranturaya qəbul qaydalarının təsdiq olunması haqqında Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 129 -li 2010-cu il 01 iyul tarixli qərarı ilə tənzimlənir.

  • Bu Qaydalar Azərbaycan Respublikasının doktorantura təhsilinin məzmun və təşkilini əks etdirən ümumi normalarməcmusudur.
  • Doktorantura hazırlığı ali təhsilin üçüncü səviyyəsidir və Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindəntəsdiq edilmiş doktorantura ixtisaslarının (proqramlarınıntəsnifatınauyğunmüvafiq ixtisaslar üzrə geniş profilli alim və mütəxəssis hazırlığının həyata keçirilməsini tə- min edir.
  • Doktoranturada təhsil fəlsəfə doktoru proqramı üzrə həyata keçirilir.
  • Doktoranturada təhsilalma əyani (istehsalatdan ayrılmaqlavə qiyabi (istehsalatdan ayrılmamaqlaformalar üzrə həyata keçirilir.
  • Doktorantura təhsilini həyata keçirən ali təhsil müəssisələri və elmi təkilatlar elmi və elmi-pedaqojikadrhazırlığınıdissertantlıq (dissertanturayolu ilə də reallaşdırır.
  • Doktoranturada təhsil ödənişli əsaslarla həyata keçirilir.
  • Fəlsəfə doktoru proqramı üzrə doktoranturada əyani təhsil müddəti 3 ilqiyabi 4 ildissertantlıq yolu ilə 4 ildir.
  • Doktorantura təhsilinin əsas məqsədi təhsil sahəsində dövlət siyasətinə uyğun olaraquniversitetincəmiyyətin və əmək bazarının tələbatı nəzərə alınaraqmüxtəlif elm sahələri üzrə yüksək ixtisaslı elmi və elmi-pedaqoji kadrlarınhazırlanmasıdır.