Bİznesİn İdarə edİlməsİ

Proqram: Biznesin idarə edilməsi üzrə bakalavr dərəcəsi

Müddət: 4 il

Kredit: 240

Təhsil forması: əyani

İllik təhsil haqqı: 2000 AZN (bu məbləğ 2 dəfəyə - hər semestr öncəsi ödənilir)

Təlim dili: Azərbaycan,  ingilis və rus dili

Biznesin idarə edilməsi üzrə bakalavr dərəcəsi proqramı tələbələrə biznes təşkilinin səmərəli fəaliyyəti üçün menecmentin təcrübə və prinsiplərini öyrədən əyani tədris proqramıdır. Tələbələr strateji planlaşdırma, təşkilat rəhbərliyi, insan resurslarının idarə edilməsi və korporativ idarəetmə üzrə bilik və bacarıqlarla təmin olunurlar. Proqram ixracat, idxalat, beynəlxalq marketinq, beynəlxalq maliyyə və sahibkarlıq üzrə xüsusilə xarici dillərə diqqət ayırmaqla müfəssəl bilik və paraktiki təcrübə imkanları yaradır. Həmçinin menecment və iqtisadiyyatın riyazi və statistik fənlərlə əlaqəsinə xüsusi yer ayrılır.

Proqram biznes idarəçiliyinin insan resursları menecmenti, iqtisadi qanunvericilik, marketinq, biznesin tənzimlənməsi və s. kimi əsas yarımsahələrini əhatə edir ki, bu da bugünkü dünya iqtisadiyyatında biznes strukturlarını anlamağa yardım edir.

Dərəcə almaq üçün tələbələr diplomqabağı təcrübə keçməli və buraxılış işini müdafiə etməlidirlər.

Proqramı uğurla başa çatdıran məzunlar dövlət orqanlarında, maliyyə idarələrində, böyük/kiçik biznes və ya sənayedə fəaliyyət göstərə bilərlər.

Proqramın tərkibi:

Humanitar və sosial elmlər

-         Azərbaycan tarixi

-         Xarici dil

-         Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti

-         Fəlsəfə

-         Politologiya

-         Psixologiya

-         Mədəniyyətşünaslıq

-         Sosiologiya

-         Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası və hüququn əsasları

-         Etika

İxtisas-peşə hazırlığı fənləri

 -  İqtisadiyyata giriş

-         Mikroiqtiadiyyat

-         Makroiqtisadiyyat

-         Xətti cəbr və riyazi analiz

-         Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika

-         Ekonometrika

-         Dünya iqtisadiyyatı

-         Azərbaycan iqtisadiyyatı

-         Statistika

-         Mühasibat uçotu

-         Audit

-         Maliyyə

-         Bank işi

-         Vergilər və vergitutma

-         Menecment

-         Marketinq

-         İnsan resurslarının idarə edilməsi

-         İqtisadi informatika

-         İnformasiya kommunikasiya texnologiyaları

-         İşgüzar yazışmalar

-         Ətraf mühitin iqtisadiyyatı

-         İqtisadiyyatın tənzimlənməsi

-         Layihə menecmenti

-         Biznes etikası və sosial məsuliyyət

-         Biznesin idarə edilməsi

-         Beynəlxalq biznes

-         Korporativ idarəetmə

-         Biznesin təhlükəsizliyi

-         Mülki müdafiə

Peşə hazırlığı üçün seçmə fənlər
  • Özəlləşdirmə
  • İşgüzar ingilis dili
  • Büdcə sistemi
  • Strateji planlaşdırma
  • Beynəlxalq bazarlar
  • Heyətin idarə edilməsi
  • Qiymətli kağızlar
  • Riyazi məntiqi məsələlər
  • Xarici ölkələrin maliyyə-kredit sistemləri