Qərbi Kaspi Universiteti

Müəllimlər

İctimai elmlər məktəbi

Elnarə Əhmədova

Ps.ü.f.d., dos.

Ünsiyyətin psixologiyası,Ümumi psixologiya-1(psixologiyaya giriş), Ümumi psixologiya-3(diqqət və hafizə),Ümumi psixologiya-2 (duyğu və qavrayış)

+994 12 565 39 77

elnara.akhmedova@wu.edu.az

Siyasi və ictimai elmlər məktəbinin dekanı 

Akademik fəaliyyətinin istiqamətləri:

 • Psixologiya
 • Sosial psixologiya
 • Ümumi psixologiya
 • Ailə psixologiyası
 • Yeniyetmələrin hüquqazidd davranışının profi­laktikası
 • Ünsiyyətin psixologiyası
 • Kriminal psixologiyası

Təhsil və peşə fəaliyyəti haqqında məlumatlar:

Əhmədova Elnarə Əhməd qızı 1973-cü il iyunun 2-də Bakı şəhərində anadan olmuşdur. 1995-ci ildə  BDU-nun "Sosial elmlər və psixologiya" fakültəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. 2005-ci ildə Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali Attestasiya komis­siyasının qərarı ilə psixologiya elmləri namizədi (AAK-n 22 mart 2005-ci il tarixli iclas protoku №11-k, diplom EN №03487) adına layiq görülmüşdür. 01.12.2014-cü ildən Bakı Dövlət Universitetinin “Psixologiya” kafed­rasına elmlər proqramı üzrə doktorantıdır. 2016-cı ildə Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali Attestasiya komis­siyasının qərarı ilə “Hüquq və humanitar fənlər” kafedrasının dosenti vəzifəsində çalışır.01.09.2008 – 30.01.2010-cu il tarixindən Qərb Universitetinin “Axşam və qiyabi” şöbəsində dekan vəzifəsində çalışmışdır. 30.01.2010 – 03.03.2017-ci il tarixindən  Qərb Universitetinin “Siyasi elmlər” fakültəsinin dekanı olmuşdur. 06.03.2017–29.12.2017-ci il tarixindən  Azərbay­can Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akade­miyasında “Məşq və fiziki hazırlıq” fakültəsinin dekanı müavini vəzifəsində çalışmışdır. 09.01.2018-ci il tarixindən  Qərbi Kaspi Univer­sitetinin Magistratura və doktorantura şöbəsinin müdiri vəzifəsində çalışmışdır.  Hal hazırda Qərbi Kaspi Universitetinin Siyasi və İctimai Elmlər Məktəbinin dekanı vəzifəsində  fəaliyyətini davam etdirməkdədir.

Elmi nəşrlər:

 1. Diqqət və hafizənin psixologiyası, Dərslik, 2017, 350 s.
 2. Çətin tərbiyə olunmanın səbəbləri və onun növlər üzrə təsnifatı. Dil və ədəbiyyat jurnalı. Beynəlxalq elmi–nəzəri jurnal, 3(103), 2017, səh. 379-381
 3. Yeniyetmələrin hüquqa­zidd davranışının profilak­tikası, Dərs vəsaiti, Bakı, 2016, 158 s.
 4. Ailə psixologiyası, Ali məktəblərin bakalavr pilləsi üçün proqram, Bakı, 2016
 5. Seksual cinayətlərdən zərərçəkmişlərin tipologiyası. Dil və ədəbiyyat jurnalı. Beynəlxalq elmi–nəzəri jurnal,  3(99), 2016 səh. 369-372
 6. Görmə qavrayışının yaranmasında gözün hərəki aktivliyinin rolu. Qərb Universitetinin Elmi xəbərlər jurnalı 2, 2016
 7. Cinayət qurbanlarının təsnifatı və tipologiyası. Qərb Universitetinin Elmi xəbərlər jurnalı 2, 2016
 8. Cinayi davranışın psixologi­yası və anomaliyası, “Hüquq psixologiyası” ixtisası üzrə magistratura pilləsi üçün proqram, Bakı, 2015
 9. Psixi anomaliyalı cinayə­t­karların alkoqollaşdırılmış tipinin öyrənilməsinin psixolo­ji tərəfləri. Sosial və  humanitar elmlərin müasir problemləri.  Elmi  əsərlər toplusu. 15(2), Bakı, 2015. səh. 24-29
 10. Affecting Factors in the Formation of the Difficult Children. Dil və ədəbiyyat jurnalı.Beynəlxalq elmi–nəzəri jurnal, 3(95), səh. 382-384
 11. Məktəbəqədər yaşlı uşaqlarda emosional sahənin öyrənil­mə­si. Dil və ədəbiyyat jurnalı.Beynəlxalq elmi–nəzəri jurnal, 3(91), səh. 298-302
 12. Cinayətkarlar arasında psixi anomaliyaların strukturu. Psixoloji jurnalı, №1, Bakı, 2014, səh.85-95
 13. Ümumpsixoloji praktikum, Ali məktəblərin bakalavr pilləsi üçün proqram, Bakı, 2013
 14. Kriminal qrupların yaran­masının psixoloji tərəfləri. Dil və ədəbiyyat jurnalı. Beynəlxalq elmi–nəzəri jurnal. 3 (87), səh.352-355
 15. Cinayətin törədildiyi zaman qurbanın özünü aparmasının psixoloji tərəfləri. Dil və ədəbiyyat jurnalı. Beynəl­xalq elmi- metodik jurnal №3 (83),səh. 284-288
 16. Cinayət hadisəsinin baş vermə səbəbinin psixoloji mahiyyəti. Psixoloji jurnalı, Bakı, №1,səh.122-132
 17. Duyğu və qavrayışın şahid ifadələrinin formalaşmasında rolu. Sosial və humanitar elmlərin müasir problemləri. Elmi əsərlər toplusu. №8, 2012. səh. 91-92
 18. Humanitar biliklərin insanın həyatında rolu. BDU-nun Sosial elmlər və psixologiya fakultəsi. Məqalələr toplusu, səh.149
 19. Psixi anomaliyalı cinayə­t­karların tipologiyası. Dil və ədəbiyyat jurnalı. № 4 (80), səh. 245-248
 20. Yeniyetmələrin əsas krimi­no­loji göstəricilərinin psixo­loji xarakteristikası. Dil və ədəbiyyat jurnalı. № 3(79), səh. 336-340
 1. Kriminal psixologiya, Hüquq psixologiyası” ixtisası üsrə magistratura pilləsi üçün proqram, Bakı, 2010
 2. Роль культуры в фор­мировании националь­ной идентичности. XXI век: итоги прошлого и проблемы настоящего. Выпуск №13, ISSN: 1996-6199, Пенза, 2010. с. 151-155
 3. Aqressiv davranışın tədqiqi istiqamətləri. Psixologiya jurnalı, №3, səh.67-74
 4. Şagird və tələbələrin anti­so­sial davranışın qarşı­sının alınmasında təlim və tərbiyənin rolu. Uluslararası sosyal araştırmalar dergisi. ISSN: 1307-9581, VOLUME:1 ISSUE:3 SPRİNG səh.55-60
 5. Şəxsiyyət azadlığında təh­silin rolunun bəzi məsə­lələri. Müasir dövrün sosial-siyasi və iqtisadi problemləri (məqalələr toplusu). Bakı 2008. səh. 43-46
 6. Şəxsiyyət azadlığında təhsilin rolu. «Çemen» Derdisi, Kasım 2007, cild 8, sayı 91. səh.4-8
 7. Yetkinlik yaşına çatmayan şəxslərin dindirilməsinin psixoloji xüsusiy­yət­ləri. АMEА, Fəlsəfə, Elmi-nəzəri jurnal, № 2-3(8), Bakı, 2007. səh.111-115
 8. Yeniyetmələrin cinayət işləri üzrə məhkəmə-psixoloji ekspertizasının ke-çirilməsinin bəzi psixoloji məsələləri. Dil və ədəbiyyat, № 5(53), Səh.167-168
 9. Hüquq psixologiyasında antisosial şəxsiyyətin tədqiqi istiqamətləri. Dil və ədəbiyyat, №2 (50), səh.167-169
 10. Cinayət törətmiş yeniyetmə­lərin işi üzrə məhkəmə-psixoloji ekspertizası və onun profilaktik əhəmiyyəti. Dil və ədəbiyyat, № 6(48), səh.167-169
 11. Yeniyetməlik yaş dövrünün psixo­loji xarakteristikası və məhkəmə-psixoloji ekspertizasının formalaş­ması. Dil və ədəbiyyat, №3(45), səh.149-152