Qərbi Kaspi Universiteti

Müəllimlər

Tətbiqi və Təbiət Elmləri Məktəbi

Nailə Quliyeva

K.ü.f.d,Təbiət elmləri kafedra müdiri

+994 12 492 74 18

nailya.kulieva.76@mail.ru

Elmi dərəcəsi: kimya üzrə fəlsəfə doktoru

Akademik fəaliyyətinin istiqamətləri:

· Umumi kimya

· Qeyri-üzvi kimya

· Fiziki kimya

· YMB kimyası

· Analitik kimya

· Üzvi kimya

Təhsil və peşə fəaliyyəti haqqında məlumatlar:

Quliyeva Nailə Məmmədağa qızı 21 avqust 1976-cı il Bakı şəhərində anadan olmuşdur. 1983-1993-cü illər 39 nömrəli məktəbdə orta təhsil almışdır. 1993-1997-ci illər Bakı Dövlət Universitetinin Kimya fakültəsində bakalavr təhsili almışdır. 1997-1999-cu illər isə burada magistr təhsilini davam etdirmişdir (Elmi işin adı: “Malein anhidridi, stirol və allilfenil efirinin üçlü birgə polimerləşməsinin bəzi xüsusiyyətləri”). 2000-2003 Bakı Dövlət Universitetinin Kimya fakültəsinin Yüksək Molekullu Birləşmələr kimyası kafedrasında aspirant olmuşdur. 2008-cı ildə “Malein anhidridi, stirol və allilfenil efirinin üçlü birgə polimerləşməsi” elmi işini uğurla müdafiə edərək kimya elmləri namizədi adı almışdır. BDU-nin YMB kimyası kafedrasında 2010-15 ci illərdə, 2014-17 ci illərdə isə AR Prezidenti yanında Dövlət İdarəcilik Akademiyası, “Davamli inkişafın planlaşdırılması və idarə edilməsi” kafedrasında müəllim vəzəfəsində çalışmışdır.

Hal-hazırda Qərbi Kaspi Universitetinin Təbiət Elmləri kafedrasının müdiri vəzifəsində çalışır.

Əsas elmi nəşrlər:

· Кулиева Н.М. Тройная радикальная сополимеризация малеинового ангидрида, аллилфенилового эфира и стирола. Вестник БГУ. 2000, N 1, c. 14-18.

· Кулиева Н.М. Кинетика тройной радикальной сополимеризации малеинового ангидрида, аллилфенилового эфира и стирола Химия и химическая технология. Иваново, 2004, том 47, вып. 1.

· Кулиева Н.М. Получение аллиловых эфиров тройных сополимеров малеинового ангидрида, стирола и аллилфенилового эфира. "Велихановские чтения-9", т. 5, 2004, Кокшетау (Казахстан).

· Кулиева Н.М. Получение водорастворимых полимеров на основе тройных сополимеров аллиловых эфиров с малеиновым ангидридом и стиролом. BDU Xəbərləri, Təbiət elmləri seriyası, 2004, N 3, c. 45-50.

· Патент Азерб. Респ. а 20030060. Эпоксидная композиция. Акперов О.Г., Вердиева Р.Э, Акперов Э.О., Алекперли Н.М. Бюллетень №3, 2004, с. 54. доклады на конференция Патент Азерб. Респ.

· Kimya Proqram (bakalavr təhsil pilləsi üçün) Qərbi Kaspi Universiteti

· Analitik kimya Proqram (bakalavr təhsil pilləsi üçün) Qərbi Kaspi Universiteti

· Кулиева Н.М. Региоселективное алкооксииодирование аллиловых эфиров в среде непредельных C3-спиртов Журнал органической химии, 2020,том 56,№3,стр.484-487

· Кулиева Н.М. Сенсоры для анализа окислительно -восстановительных реакций с участием кислорода Beynəlxalq elmi jurnal Humanitar və İctimai Elmlər Üzrə I Beynəlxalq Elmi Konfrans Scholar Azərbaycan, Bakı 24.07. 2020

· Кулиева Н.М. Модернизация нефтехимического сектора в азербайджане “Pontokaspi və Qafqaz bölgəsi: Ekosistemlərin birləşməsi və izolyasiyası şəraitində dəyişikliklər, canlıların filogenezi, geologiya, ekologiya və coğrafiyası” Beynəlxalq elmi-praktiki konfrans 27-28 noyabr, 2020, Bakı-Azərbaycan