Qərbi Kaspi Universiteti

Müəllimlər

Tətbiqi və Təbiət Elmləri Məktəbi

Nəcibə Şirinova

k.ü.f.d., dosent

Ekologiyanın müasir problemləri, Ekoloji biznesin təşkili, Ekoloji menencment, Sənaye ekologiyası

+994 12 565 39 74

Shirinova_1963@wcu.edu.az

Elmi dərəcəsi: kimya üzrə fəlsəfə doktoru

Akademik fəaliyyətinin istiqamətləri :

 1. Ekologiyanın müasir problemləri
 2. Ekoloji biznesin təşkili
 3. Ekoloji kimya
 4. Ümumi ekologiya
 5. Yanacaq-energetika kompleksinin yaratdığı ekoloji problemlər
 6. Sənaye ekologiyası
 7. Məişət ekologiyası
 8. Ekoloji menecment
 9. Kimya və neft-kimya sənayesinin ekoloji problemləri
 10. Aqrokimya və ətraf mühitin mühafizəsi
 11. Tullantısız istehsal prosesləri və tullantıların təkrar istehsalı
 12.  Ekologiya və həyat fəaliyətinin təhlükəsizliyi
 13. Poliqrafik istehsalın fiziki-kimyəvi əsasları

Təhsil və peşə fəaliyyəti haqqında məlumat:

22 fevral 1963-cü ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur. Orta təhsilini 1970-1980-ci illərdə 239 saylı orta məktəbdə aldıqdan sonra 1981-1987-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetinin kimya fakültəsində oxumuş və oranı kimyaçı-müəllim ixtisası üzrə bitirmişdir. 1996-cı ildə ADPU-nun “Üzvi kimya” ixtisası üzrə aspiranturasına daxil olmuş və 2001-ci ildə “1,2-epitio-3xlor propanın bəzi nukleofil reagentlərlə reaksiyası və reaksiya məhsullarının tədqiqi ” mövzusunda dissertasiya müdafiə edərək kimya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsini almışdır.

Əmək fəaliyyətinə 1988-ci ildə orta məktəbdə müəllim kimi başlamışdır. 1989-1992-ci illərdə Az.ETİET institundaaparıcı mühəndis, 1992-2002-ci illərdə ADPU-nin “Yeni bioloji aktiv birləşmələr” elmi-tədqiqatlaboratoriyasında baş laborant , 2002-2016-cı illərdə ADİU-nin “Qida məhsullarının texnologiyası” kafedrasında laboratoriya müdiri, müəllim, baş müəllim vəzifələrində çalışmışdır. 2017-ci ildən əmək fəaliyyətini Qərbi Kaspi Universitetində davam etdirməyə başlamışdır və hal hazırda “Ekologiya”kafedrasında dosent vəzifəsində çalışır.

Hal hazırda 86 adda elmi-metodik əsərin , o cümlədən patent, elmi məqalə, tezis, dərslik, dərs vəsaiti, fənn proqramının müəllifidir.

Əsas elmi nəşrlər:

 1. Kimyanın  tədrisi  prosesində şagirdlərə  iqtisadi biliyin aşılanması , «İqtisadiyyat və həyat» jurnalı, №6-8,  1992. Səh.55-57.       
 2. Синтез и  исследование некоторых  производных 1-(п-бромфенокси)-3-амилтио-2-пропанола, Depozitə qoyulmuş elmi işlər. 4(16). Bakı14.12.1996.№2428-Az.
 3. Антимикробные   свойства новых   алкил-аминометильных  производных  1-(п-толилокси)-3-етилтио-2-пропанолов. «Pedaqoji universitet xəbərləri» Təbiət elm-ləri seriyası. №1..Bakı, 1995.səh.115-123
 4. Синтез и исследование  некоторых   1-(о-хлорфенокси)-3-амилтио-2-пропанола. Depozitə qoyulmuş elmi işlər. №2(14). Bakı 06.05. 1996. №2352-Az. 
 5. Синтез и  исследование некоторых  производных 1-(п-бромфенокси)-3-амилтио-2-пропанола. Depozitə qoyulmuş elmi işlər. 4(16). Bakı14.12.1996.№2428-Az.
 6. Защита  смазочных масел от воздействий  микроорганизмов . Azerb.Neft Akad. Elmi Konfr. Bakı.1997.səh.120-124
 7. Реакция 3-тиетанилизотиоциа-аната  с алифатическими  аминами, Журнал Орг.хим. 2000. Т36.тир.4.ст.589-591.Санк.Петерб
 8. 1-(3-tietanil)-3-oktadesil-tiokarbamid  sürtkü  yağına antimikrob   aşqar kimi  , Patent- I.2000.0259Azər.elm və tex. Komitəsi
 9. Transmissiya  yağına  siyrilmə aşqarı, Patent- I.2000.0262Azər.elm və tex.komitəsi.
 10. Донорно-акцепторные  свойства  тииранов и некоторых  других серуорганических соединений. Azərb.Kimya Jurnalı,1999,№1,s.95-102.
 11. 1-(3´-tietanil)-3-benziltiokarbamid bakterisid  və fungisid aktivliyə  malik  birləşmə  kimi   .Patent- I.2001.0084Azər.elm və tex.Komitəsi.
 12. 1-(3´-tietanil)-3-piperidiltiokarbamid bakterisid  və  fungisid aktivliyə  ma-lik  birləşmə  kimi. Patent- I.2001.0085Azər.elm və tex.Komititəsi
 13. 3-Арилокси- и  ацилзамещенные  тиетаны многофункциональные  присадки к маслам. «Akad.İ.Orujovanın 90 illik yubil.həsr olun elmi konf.»Ufa-Bakı. 1999.səh. 45.
 14. Тиетанилзамешенные  тиомочевины-еффективные антимикробные  присадки к маслам. Весоюз.конф.посв.сероорг.соед.Казань.1999.стр.208.
 15. Изучение реакции различных нуклеофильных реагентов с  1,2-епитио-3-хлорпропаном. Azərb.Kimya Jurnalı, 1999,№3, s.54-56.
 16. Tiiranes and tietanes  as new effektive  grear  oil additives. Azərb.Kimya Jurnalı, 1999, №3, s.54-56 .
 17. Tiokarbamid  törəmələri  torpağın  münbitliyinin  yaxşılaşdırıcıları   kimi. Patent- A200.0035.29.02. Az..elm və tex. Kom.
 18.   Torpağın münbitliyinin  yaxşılaş-dırıcıları   . Patent- A200.0036.29.02. Az..elm və tex. Kom.
 19.   Замещенные  тиетаны - регуляторы  роста  растений. VIМежд.Конф.Моск.Сельск. Акад. им.Тимирзаева. Москва .2001
 20. 3-Замещенные  тиетаны- еффективные   ингибиторы  окисления   кумола. Журнал Прикладной Химии.2001.Т.74.вып.1.стр.110-113
 21. Neft məhsullarına antioksidləşdirici aşqar. Patent- Azərbaycan patenti i2003 0078 dərc olunub “S.M.” 2003,№ 4, səh. 62
 22. Qida   məhsulları texnologiyasının   elmi  əsasları   . Proqram. Azərb. Dövlət İqt.Univer.,2009
 23. Un istehsalının texnologiyası. Dərslik- Azərb. Dövlət İqt.Universiteti,2013.
 24. Çörək-bulka  və  unlu-qənnadı məmulatlarının  istehsalı üçün qeyri-ənənəvi  xammallar. Dərs vəsaiti- Azərb.Dövlət.İqt.Universiteti, 2013
 25. Методические  аспекты экономического  роста предприятия. Beyn.Elmi Konfr.. Moqilyov-2013
 26. Yerli şəraitdə yetişdirilən tərəvəz bitkilərinin məhsuldarlığının artrılmasının səmərəli üsulları. Azərb.Dövlət Aqrar univer. Elmi əsərl.2016.№3.səh.59-62
 27. Azərbaycanda  İslam  turizminin inkişafı  istiqamətləri. Qərbi Kaspi Universitetinin jurnalı. 2018 , .№2, səh.7-13
 28. Tərkibində  kükürdsaxlayan  hetereotsiklik  birləşmələrin  sürtkü  yağlarında antimikrob  xassələrinin  öyrənilməsi. Azərb.Dövlət Aqrar univer. Elmi əsərl. 2018.№2. səh.90-93
 29. Ekoloji biznesin təşkili. Proqram. Qərbi Kaspi Universiteti, 2019
 30. Yanacaq energetika kompleksinin yaratdığı ekoloji problemlər. Qərbi Kaspi Universiteti, 2019
 31. Ekologiyanın müasir problemləri. Qərbi Kaspi Universiteti, 2019
 32. Pestisidlərin  istifadəsinin  ətraf mühitə neqativ təsiri. Qərbi Kaspi Universiteti, “Dağlar: Mədəniyyətlər, Landşaftlar və Biomüxtəliflik”mövzusunda Beynəlxalq Konfrans,Bakı,10-12 may 2019
 33. Mineral  gübrələrin  istifadəsinin ətraf mühitə    vurduğu  zərərlər. Qərbi Kaspi Universiteti, “Dağlar: Mədəniyyətlər, Landşaftlar və Biomüxtəliflik”mövzusunda Beynəlxalq Konfrans,Bakı,10-12 may 2019
 34. The most promising method of increasing soil fertility-vermiculture. “Radiasiya və kimyəvi təhlükəsizlik problemləri” Beynəlxalq elmi-praktik Konfrans, 05-06 Noyabr 2019, Bakı. Səh.140
 35. Ecological consequences of application mineral fertilizers. “Radiasiya və kimyəvi təhlükəsizlik problemləri” Beynəlxalq elmi-praktik Konfrans, 05-06 Noyabr 2019, Bakı. Səh.189
 36. Use pesticides impact on human health. “Radiasiya və kimyəvi təhlükəsizlik problemləri” Beynəlxalq elmi-praktik Konfrans, 05-06 Noyabr 2019, Bakı. Səh.228 
 37. Ətraf  mühitin  kimyası.  Proqram. Qərbi Kaspi Universiteti, 2020
 38. Ekoloji kimyanın əsasları (orta ixtisas təhsili müəssisələri üçün). Qərbi Kaspi Universiteti, 2020
 39.  Kimyavə neft-kimya sənayesinin yaratdığı ekoloji problemlər. Qərbi Kaspi Universiteti, 2020.
 40. Региоселективное  алкооксииодирование  аллиловых эфиров в среде непредельных C3-спиртов. Журнал органической химии, 2020,том 56,№3,стр.484-487
 41. Bəzi  tietanların donor-akseptor xassələrinin tədqiqi. ATU  “Azərbaycan və Türkiyə  universitetləri :təhsil, elm, texnika” adlı I Beynəlxalq elmi-praktiki konfrans, 18 – 20 dekabr 2019, səh. 80-81.
 42. Synthesis and determination of the absolute configuration of monoethers of α-glycols of allyl and propargyl alcohols by NMR  1H spectroscopy. ISSN 2708-129X. УКР . ХІМ . ЖУРН ., 2020, т . 86, No 4, doi: 10.33609/2708-129X.86.4.2020.126-131
 43. Onlayn dərslər-üstün və çatişmayan cəhətləri. Qərbi Kaspi Universitetinin jurnalı. 2020 .
 44. Исследование реакции β-галогенэфиров ароматического рядя с пропаргилцинкбромидом в среде дииглима.  II научная конференция "Динамические процессы в химии элементорганических соединений", посвященная 75-летию ИОФХ им. А.Е. Арбузова и Казанского научного центра РАН 20–22 мая 2020г. Казань .
 45. Xəzər dənizinin antropogen evtrofikasiyası və   onun fəsadları. “Pontokaspi və Qafqaz bölgəsi: Ekosistemlərin birləşməsi və izolyasiyası şəraitində dəyişikliklər, canlıların filogenezi, geologiya, ekologiya və coğrafiyası” 27-28 noyabr, 2020, Bakı-Azərbaycan