Qərbi Kaspi Universiteti

Müəllimlər

Yüksək Texnologiyalar və İnnovativ Mühəndislik Məktəbi

Oqtay Əzizov

R.ü.f.d.

Ali riyaziyyat, Ekonometrika

+994 12 565 39 74

oqtay.azizov@wcu.edu.az

Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi,dosent 

Qısa bioqrafik məlumat

1958-ci il sentyabrın 9-da Bakı şəhərində anadan olub.

1975-1980-cı illərdə Azərbaycan Dövlət Universitetinin  (indiki Bakı Dövlət)Mexanika-Riyaziyyat fakültəsində təhsil alıb.

1980-1984-cü illərdə SSRİ Gəmiqayırma Nazirliyinin NORD Elmi İstesalat Birliyində mühəndis-riyaziyyatçı və kiçik elmi işçi vəzifələrində  çalışıb.

1985-ci ildən Azərbaycan Politexnik İnstitutunda (indiki Azərbaycan Texniki Universiteti) işləyir.

20-yə qədər elmi məqalənin,tədris-metodiki işin və dərs vəsaitinin müəllifidir.

Ailəlidir, üç övladı var.

Təhsil və elmi dərəcə

1975-1980-cı illər, tələbə,Azərbaycan Dövlət  Universitetinin mexanika-riyaziyyat fakültəsi.

1985-1987-ci illər, Azərbaycan Politexnik İnstitutunun Riyaziyyat kafedrasının aspirantı.   

1988-ci il, fizika-riyaziyyat elmləri namizədi, disertasiya mövzusu“Monoton çəkili fəzalarında qeyri-məhdud nüvəli çoxölçülü sinqulyar inteqralların qiymətləndirilməsi və bəzi tətbiqləri“.

Əmək fəaliyyəti

2018 – h/h, dosent, Kompüter elmləri və Riyaziyyat kafedrası, Qərbi Kaspi Universiteti.

2005 – 2018 h/h, dosent, Riyaziyyat kafedrası, Azərbaycan Texniki Universiteti.

1993-2005baş vüəllim, Riyaziyyat kafedrası, Azərbaycan Texniki Universiteti.

1990-1993 assistent,Riyaziyyat kafedrası, Azərbaycan Texniki Universiteti.

1988-1990 təsərrüfat müqaviləsi üzrə elmi işçi, Riyaziyyat kafedrası, Azərbaycan Texniki Universiteti.

1985-1987 aspirant, Riyaziyyat kafedrası, Azərbaycan Texniki Universiteti.

1980-1984 SSRİ Gəmiqayırma Nazirliyi, Nord Elmi İstehsalat Birliyi, əvvəl riyaziyyatçı-proqram mühəndisi, sonra kiçik elmi işçi.

 

Seçilmiş elmi məqalələri

 1. Азизов О.Г., Гусейнов Е.Г. «Двухвесовые неравенства для сингулярных интегралов с

неограниченным ядром. Деп. в АзНИИНТИ от 06.01.87. Деп. №655.

 1. Азизов О.Г. «Двухвесовые неравенства для дробных интегралов. Деп. в АзНИИНТИ от

11.08.1987. Деп. №846.

 1. Азизов О.Г., Новрузов А.А. «О весовых неравенствах типа Соболева и неравенство Пуанкаре. Деп. в АзНИИНТИ от 05.08.1987. Деп. №848..
 2. Əzizov O.Q.«Furye multiplikatorlarının çəkili qiymətləndirilməci haqqında. AzTu-nun elmi əsərləri, IX, №4, Bakı 2000.
 3. Əzizov O.Q. Məmmədov F.İ. «fəzalarında cəkili Hardi-Sobolev tipli bərabərsizliklər haqqında. AzTU-nun Elmi əsərləri, 2013, cild 2, №2, səh.253-254.
 4. Azizov O.Q., Mamedov F.I. «On weighted Sobolev type inequalities in space of differentiable functions. Az. Journal. Math. V.4, №2, 2014, July, 99-107.
 5. Azizov O.Q., Quseynov E. «Layer potentials on rough boundaries and fractals. İCNPAA 2016, University of La Rochelle, France, July 5 – July 8, 2016, Lars-ErikPersson Symposium.
 6. Azizov O.Q., Quseynov E. «Layer potentials on rough boundaries and fractals. AIP Conference Proceedings 1978, 020010 (2017); htpp: //doi. org/10/1063/1.4972602.
 7. Азизов О.Г., Гусейнов Е.Г. «О непрерывности граничных значений производной потенциалапростого слоя в квадрате для непрерывной дифференциальной формы». Евроазиатский союз ученых 2018, май, №49.

Kitablar (dərs vəsaitləri)

 1. Основные уравнения математической физики.(совместно с Акперовой С.Н.) Методическое пособие. АзТУ, Баку 2001, стр. 35.
 2. Ali riyaziyyatdan mühazirələr, I semestr. Metodik vəsait.AzTU, Bakı, 2008, 88 səh.
 3. Лекции по высшей математики.(совместно с Акперовой С.Н. и др.)Методическое пособие. Аз.ТУ, Баку 2012, стр. 130.
 4. Ali riyaziyyat. I semestr(Məmmədov F.İ. və başq. birlikdə).Dərs vəsaiti.FHN Akademiyası, Bakı, 2013, 188 səh.
 5. Həndəsə (analitik həndəsənin elementləri) (Şahverdiyev M. və başq. birlikdə). Dərs vəsaiti. Bakı, 2017, 173 səh.