Qərbi Kaspi Universiteti

Müəllimlər

Tətbiqi və Təbiət Elmləri Məktəbi

Pərvanə Şükürova

B.ü.f.d.

Mikrobiologiya, Toksiologiyanın əsasları, Botanika

+994 12 492 74 18

shukurovaparvana@wcu.edu.az

Elmi dərəcəsi: Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru

Akademik fəaliyyətinin istiqamətləri:

Biologiya

Biokimya

Dərman bitkiləri

Provizor

Təhsil və peşə fəaliyyəti haqqında məlumatlar:

31 oktyabr 1973-cü ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur. 1980-1990-ci illərdə Bakı şəhəri 25 saylı orta məktəbində təhsil almışdır. 1995-ci ildə Azərbaycan Tibb Universitetini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. 1995-2001-ci illərdə AMEA akademik Abdulla Qarayev adına Fiziologiya İnstitutununda baş laborant, 2001-2008-ci illərdə həmin yerdə kiçik elmi işçi, 2008-2016-cı illərdə həmin yerdə elmi işçi, 2016-cı ildən həmin yerdə böyük elmi işçi vəzifəsində çalışır. 2014-cü ildə “Torlu qişanın eksperimental distrofiyası zamanı zəfəranın qoruyucu təsirinin tədqiqi” mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmiş və biologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi adını almışdır. 65-ə yaxın elmi əsərin, o cümlədən 1monoqrafiya və 1 patent- ixtiranın müəllifidir.

Elmi nəşrlər:

1. Шукюрова П.А. Возможный механизм ретинопротекторного действия эндемического шафрана / Монография Издательство LAP LAMBERT Academic Publishing, Saarbrücken, Deutschland / Германия, 2016, 145с.

2. Шукюрова П.А., Бабаев Х.Ф., Аббасов Р.Ю., Исрафилова А.С., Касумова Г.З. Влияние экстракта шафрана (Crocus sativus L.) на темпы физиологического развития потомства крыс / XVI международный междисциплинарный конгресс «Нейронаука для медицины и психологии», Судак, Крым, 2020, с.79.

3. Şükürova P.A. Heyvanalrın reproduktiv sisteminə zəfəranın (Crocus sativus L.) təsirinin eksperimental qiymətləndirilməsi /“Müasir təbiət və iqtisad elmlərinin aktual problemləri”, Beynəlxalq elmi konfrans, Gəncə, 2019, s.175-178.

4. Shukurova P., Babayev Kh., Gasanova S., Gasimova G. Experimental evaluation of the saffron (Crocus sativus L. iridaceae) on the animals reproductive function / Fifth International Interdisciplinary Conference on “Modern problems in systemic regulation of physiological functions” Greece, Halkidiki, 2019, p.208-210.

5. Hashimova U.F., Babayev Kh.F., Shukurova P.A., Gasanova S.I.. Effects of saffron (Crocus sativus L., Iridaceae) on the testosterone level in the blood and sexual behaviour of male rats // Journal of Life Sciences & Biomedicine, 2020, vol. 2(75), No 1, p. 47-52.

x