Qərbi Kaspi Universiteti

Müəllimlər

İctimai elmlər məktəbi

Rəşid Cabbarov

Ps.e.d., dos.

Psixologiya elminin tarixi və motodoloji problemləri, Psixologiya elminin müasir problemləri, Mag.dis.rəh

+994 12 565 39 77

rashid.jabbarov@wcu.edu.az

Ps.e.d.,

dos.