Qərbi Kaspi Universiteti

Müəllimlər

Afərin
Afərin Abbasova

Ps.ü.f.d., Pedaqogika, Psixologiya və sosiologiya kafedara müdiri

İctimai elmlər məktəbi

 “Psixologiya, pedaqoqika və hüquq” kafedrasının müəllimi Akademik fəaliyyətinin istiqamətləri: Ümumi psixologiya-1,2,3,4,5,6 Sosial psixologiya Siyasi psixologiya Etnik psixologiya Din psixologiyası Psixologiya tarixi   Təhsil və peşə fəaliyyəti haqqında məlumatlar: Abbasova Afərin Əli q. 11 sentyabr 1970 –ci ildə Laçın rayon Səfiyan kəndində anadan olmuşdur. 1986- cı ildə Səfiyan kənd orta məktəbini bitirmişdir. 2004 –ci ildə BDU- nun Sosial elmlər və psixologiya fakültəsinin psixologiya ixtisası üzrə bakalavr pilləsini, 2006 –cı ildə magistratura pilləsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. 2006-cı ildə BDU- nun Psixologiya kafedrasının “Sosial psixologiya” ixtisasının  doktorantura pilləsinə daxil olmuşdur. 2008-ci ildən BDU- nun Psixologiya kafedrasının saathesabı qaydada  müəllimidir.2017 –ci ildə “Müasir cəmiyyətdə siyasi etimadın sosial-psixoloji xüsusiyyətləri” mövzusunda dissertasiya müdafiə edərək, psixologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsini almışdır 2013- cü ildən Qərbi Kaspi Universitetinin “Pedaqogika, psixologiya və hüquq” kafedrasında tam ştatda müəllim,  2018 –ci ildən  baş müəllim vəzifəsində çalışır.   Elmi nəşrlər: Si­ya­si eti­mad psi­xo­lo­ji prob­lem ki­mi //Psi­xo­lo­gi­ya jur­na­lı, Ba­kı,2008 №1,s. 17-24. 2.Si­ya­si eti­mad de­mok­ra­ti­ya­nın in­ki­şaf ami­li ki­mi//Psi­xo­lo­gi­ya jur­na­lı, Ba­kı, 2009 №1, s.134-144. 3.Si­ya­sət­çi şəx­siy­yə­ti­nin for­ma­laş­ma­sı­nın psi­xo­lo­ji mə­sə­lə­lə­ri//Psi­xo­lo­gi­ya jur­na­lı, Ba­kı, 2010 №3, s,98-106 4.Политическое доверие как основной фактор политической деятельности//Вопросы гуманитарных наук журнал, Москва, 2010, №1,с 228-231 5.Si­ya­si eti­mad so­si­al-psi­xo­lo­ji fe­no­men ki­mi/Dok­to­rant­la­rın və gənc təd­qi­qat­çı­la­rın XV Res­pub­li­ka el­mi –prak­tik konf­ran­sı. Ba­kı: 2011, s.359-360. 6.Eti­mad etik-fəl­sə­fi an­la­yış ki­mi /Dok­to­rant­la­rın və gənc təd­qi­qat­çı­la­rın XVI Res­pub­li­ka el­mi – prak­tik konf­ran­sı. Ba­kı: 2012, s.243-245. 7.Si­ya­si eti­ma­dın bə­zi so­si­al-psi­xo­lo­ji mə­sə­lə­lə­ri­nə da­ir//Psi­xo­lo­gi­ya jur­na­lı, Ba­kı, 2012, №4, s.84-92 8.Siyasi etimad siyasi fəaliyyətin əsas amili kimi//Psixologiya jurnalı, Bakı, 2013 №4, s. 69-75. 9.Si­ya­si eti­ma­dın for­ma­laş­ma­sı­nın psi­xo­lo­ji mə­sə­lə­lə­ri//Dok­to­rant­la­rın və gənc təd­qi­qat­çı­la­rın XIX Res­pub­li­ka el­mi – prak­tik konf­ran­sı, Ba­kı, 2015,s. 209-211. 9.Экспериментально-психологическое исследование лично­стных качеств и руководящих способностей у политических деятелей //Азимут научных исследований: педагогика и психология, Тольятти, 2015, № 4(13),с 107-110. 10.Şəx­siy­yə­tin si­ya­si so­si­al­laş­ma­si­nin baş­li­ca as­pekt­lə­ri //Psi­xo­lo­gi­ya jur­na­lı, Ba­kı, 2016, № 4, s.96-102 11.Ke­çid cə­miy­yə­tin­də si­ya­si eti­ma­din tə­şək­kü­lü­nün so­si­al – psi­xo­lo­ji xü­su­siy­yət­lə­ri // Psi­xo­lo­gi­ya jur­na­lı, Ba­kı, 2017, № 1, s.75-82 12.Роль политического доверия в политической деятельности. Научного Вестника Херсонского Государственного Униве­рси­тета. Серия Психологические науки, Херсон, 2017, 13 Din psixologiyası.(metodik vəsait) R.H.Qədirova, Abbasova A.Ə. Bakı, 2014 Psixologiyada etimad modeli və onun sosial-psixoloji təhlili- 10 may 2019 konfrans 15.Təhsilə yeni baxış: distant təhsil prosesində tələbə-müəllim münasibətlərinin psixoloji problemləri 10 aprel lelekonfrans   16.Psixologiyada etimad və inam anlayışlarının müqayisəli təhlili (çapdadır) 17.Şəxsiyyətlərarası etimadın strukturu və funksiyaları(çapdadır)

Nurlan
Nurlan Nəsirov

t.ü.f.d, Tarix kafedra müdiri

İctimai elmlər məktəbi

Tarix və fəlsəfə kafedrasının müdir müavini  Akademik fəaliyyətinin istiqamətləri: Azərbaycan tarixi (qədim və orta əsrlər dövrü) Orta əsrlər tarixi Yaxın və Orta Şərq ölkələrinin orta əsrlər tarixi Qədim Şərq tarixi Antik tarix Mənbəşünaslıq və tarixşünaslıq Təhsil və peşə fəaliyyəti haqqında məlumatlar: Nəsirov Nurlan Paşa oğlu 1989-cu il avqustun 6-da anadan olmuşdur. 2007-2011-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Tarix fakültəsində təhsil almışdır. 2011-12-ci illərdə həqiqi hərbi xidmətdə olmuşdur. 2012-14-cü illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Azərbaycan tarixi kafedrasında magistr təhsili almışdır. 2015-2018-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Azərbaycan tarixi kafedrasının fəlsəfə doktoru proqramı üzrə əyani doktorantı olmuşdur. 2019-cu ildə “Hülakülər dövlətinin sosial-iqtisadi və siyasi tarixi (ingilisdilli tarixşünaslıq əsasında)” adlı dissertasiya işini müdafiə etmişdir. 2014-19-cu illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Azərbaycan tarixi kafedrasında müəllim işləmişdir. Hazırda Qərbi Kaspi Universitetində Tarix və fəlsəfə kafedrasının müdir müavini vəzifəsində fəaliyyətini davam etdirməkdədir. Elmi nəşrlər: Supreme Power in the İlkhanate state (on the basis of English - language works). Сборник научных работ «Гилея: научный вестник». Выпуск 111(8). Киев, 201 pp. 136-137 Qazan xanın dini islahatı (ingilisdilli tarixşünaslıq üzrə). Bakı Universitetinin Xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası. Bakı, 2015, №4. səh. 127-133 Elxani hökmdarı Sultan Əhməd Təküdər xanın daxili və xarici siyasəti (İngilisdilli tarixşünaslıq əsasında). AMEA Tarix institutu.Elmi əsərləri. Cild – 59. Bakı. 2016. s.13-23 Elxani hökmdarı Keyxatu xanın kağız pul(çao) islahatı. Azərbaycan xalçaları, c 6, Bakı, 2016, № 18.səh.75-80 Abaqa xan dövründə Elxani - Cağatay münasibətləri. Bakı Universitetinin Xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası. Bakı, 2016, №1. səh. 153-159 Elxan titulu haqqında qeydlər (ingilsdilli tarixşünaslıq əsasında). Doktorantların və gənc tədqiqatçıların XX respublika elmi konfransının materialları (toplu). I cild. Bakı, 2016. S.154-155 Отношения Илъханидов и Великого Монгольского – Каганата. Третьих Всероссийский (с международным участием) историко-этнографические чтения посвященные памяти профессора Магомедова Расула Магомедовича. (Сборник) ч1. M, 2016. стр. 154-158 Elxanilər dövlətində ali hakimiyyət (ingilisdilli tarixşünasliq üzrə). Gənc alimlərin I beynəlxalq elmi konfransı (toplu). I hissə. Gəncə, 2016, s.154-155 Elxanilər dövlətində şəhərlər (ingilisdilli tarixşünaslıq əsasında). “Müstəqil Azərbaycanın 25 il ərzində keçdiyi tarixi yol” mövzusunda keçirilən elmi-praktik konfransın materialları. Bakı, 2016. Səh.176-178 Elxanilər dövlətinin dini siyasəti (ingilisdilli tarixşünaslıq əsasında). Azərbaycanşünaslığın Aktual Problemləri VIII Beynəlxalq Elmi Konfrans. Bakı, 2017. səh. 178-179 Moğolların Misir yürüşü. Ayn-Calut savaşı (ingilisdilli tarixşünaslıq əsasında), Gənc alimlərin II beynəlxalq elmi konfransı (toplu). I hissə. Gəncə, 2017, səh. 125 Elxani ordusunda hərbi vəzifələr (ingilisdilli tarixşünaslıq üzrə). Bakı Universitetinin Xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası. Bakı, 2019, №3.  

Reyhan
Reyhan Hüseynova

s.e.n, dos

İctimai elmlər məktəbi

Qərbi Kaspi Universitetinin Humanitar Elmlər Bölməsinin dosenti, Azərbaycan-Fransa Dostluq Cəmiyyətinin vitse-prezidenti, baş qərargahı Vaşinqtonda yerləşən  Azərbaycan Respublikasında Minilliyin layihəsi Qlobal təşkilatın Azərbaycan bölməsi üzrə gələcəyi Araşdırma  Cəmiyyətinin təsisçisi və rəhbəri, fəlsəfə doktoru, kulturoloq, Napoleon I Bonapartın təsis etdiyi iki Fransa ordeni Kavaleri (fr.Chevalier ): Fransanın “Fəxri Legion” Ordeninin Kavaleri (fr.Ordre national de la Légion d'Honneur) (2016), eyni zamanda Fransanın “Akademik Palma” Ordeninin (fr.OrdredesPalmesacadémiques) Zabiti (2020).   Akademik fəaliyyətinin istiqamətləri:  Kulturologiya Təhsil və peşə fəaliyyəti haqqında məlumatlar: Hüseynova Reyhan Kamran qızı 23 iyul 1963- ci il Moskva şəhərində anadan olmuşdur.1981-ci ildə fortepiano ixtisası üzrə Bül-Bül adına xüsusi musiqi məktəbini bitirmişdir. 1981-1986 – Ü. Hacıbəyov adına Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında - müəllim, müşayiətçisi 1986-1989 - Azərbaycan Dövlət Universiteti, aspirant, Fəlsəfə elmləri doktoru 2007 – Ali Attestasiya Komissiyası, dosent İş təcrübəsi:    2006-bu günə kimi – Azərbaycan Futuroloqlar Cəmiyyəti, təsisçi və sədr                         2004 – Azərbaycan-Fransa Dostluq Cəmiyyəti, vitse prezident                         2002-2004 – Bakı Slavyan Universiteti, Avropa Araşdırmalar Departamenti, müəllim                          2000-2001 – Qərb Universiteti, prorektor                          1998-2000 – Qərb dilləri və araşdırmaları fakültəsi, dekan                          1997- bu günə kimi Qərbi Kaspi Universiteti, Humanitar Elmlər Bölməsi, dosent                          1989-1996 – Azərbaycan Pedaqoji Universiteti, Mədəni Araşdırmalar Bölməsi    2014 - bu günə kimi University Foundation Courses, təsisçi 2006 - bu günə kimi – Azərbaycan Futuroloqlar Cəmiyyəti, təsisçi və sədr 2004 – bu günə kimi Azərbaycan-Fransa Dostluq Cəmiyyəti, vitse prezident 2002-2004 – Bakı Slavyan Universiteti, Avropa Araşdırmalar Departamenti, müəllim 2000-2001 – Qərb Universiteti, prorektor 1998-2000 – Qərb dilləri və araşdırmaları fakültəsi, dekan 1997 - bu günə kimi - Qərb Universiteti, Humanitar Elmlər Bölməsi, dosent 1989-1996 – Azərbaycan Pedaqoji Universiteti, Mədəni Araşdırmalar Bölməsi Elmi nəşrlər: Müasir Dünyada QHT-lər və Uşaqlar,The NGO Revolution - QHT-in Dünya Assosasiyası (WANGO), ABŞ 2006   Azərbaycanın müasir mədəniyyət komponenti kimi Klassik Muğam.// Beynəlxalq konfransın materialları. "Azərbaycan bu gün: Ədəbiyyat, cəmiyyət, dil" Şərq dilləri və sivilizasiya Universiteti. INALCO; Paris , Fransa, 2004 Keçid dövründə Azərbaycan mədəniyyətinin problemləri./ / Beynəlxalq konfransın materialları. Cənubi Qafqaz yeni geostrategical münasibətləri kontekstində. Bakı 2003. Azərbaycan mədəniyyətinin tarixinin öyrənilməsi vacibliyinə dair sual.// Konfrans;n materiallar; “Azərbaycan elm və mədəniyyət”, cari problemlər. 2003 Tədris proqramı: “Azərbaycan mədəniyyət tarixi” Bakı 2003. Azərbaycan Təhsil Nazirliyinin möhürü Tədris proqramı: “Sahə tədqiqatlarına giriş” Bakı 2002. Avropa təcrübəsi və Azərbaycan şüuru. // Milli şüur üzrə Beynəlxalq Elmi kollokvium materialları. Qərb Universiteti. Bakı 1999 Tədris proqramı : “Dünya mədəniyyət tarixi” Bakı 1997. Milli və beynəlxalq incəsənət. / / Azərbaycan Elmlər Akademiyasının tematik toplusu. Fəlsəfə və Hüquq İnstitutu. Bakı 1995 Fəlsəfə elmləri doktoru dərəcəsi üzrə yarışma üçün dissertasiya  Bakı 1993 Şəxsin milli şüurunun bədii əsərləri və formalaşması.  / / Elmi əsərlərin tematik toplusu. Azərbaycan Dövlət Universiteti /Bakı 1992. İncəsənətdə rəssamın nümayiş olunmuş şəxsiyyətinin bəzi aspektləri. Azərbaycan Dövlət Universitetinin elmi işlər toplusu. Insan amilinin intensivləşdirilməsinin mənəvi və estetik aspektləri. Bakı 1990 Ədəbiyyatda rəssamın şəxsiyyətinə dair sual.// XI Respublika elmi aspirant konfransının materialları. Bakı 1988 “Müasir dəyişən dünyada xalqların milli özünüdərk və özünütəsdiq prosesinin aktual problemləri” Beynəlxalq Elmi Konfransının toplusu-  Müasir Avropa dövlətlərinin xarici siyasətində  islam dininə münasibət / Attitudes toward Islam in foreign policy of European States Bakı 30.05. 2017 Futures of a Complex World 12–13 June 2017, Turku, Finland Education –Reyhan Huseynova “The future of education, teaching and employment” INTERNATIONAL CONFERENCE ON MODERN TRENDS IN DIGITAL ECONOMY Modern Challenges and Real Opportunities 13-14 February 2020, Baku / Azerbaijan Издание материалов конференции- Технологические тенденции и вызовы. Нейронет и  цифровая экономика 2.0 / Technological trends and challenges. Neuronet and the digital economy 2.0

Elnarə
Elnarə Əhmədova

Ps.ü.f.d., dos.

İctimai elmlər məktəbi

Siyasi və ictimai elmlər məktəbinin dekanı  Akademik fəaliyyətinin istiqamətləri: Psixologiya Sosial psixologiya Ümumi psixologiya Ailə psixologiyası Yeniyetmələrin hüquqazidd davranışının profi­laktikası Ünsiyyətin psixologiyası Kriminal psixologiyası Təhsil və peşə fəaliyyəti haqqında məlumatlar: Əhmədova Elnarə Əhməd qızı 1973-cü il iyunun 2-də Bakı şəhərində anadan olmuşdur. 1995-ci ildə  BDU-nun "Sosial elmlər və psixologiya" fakültəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. 2005-ci ildə Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali Attestasiya komis­siyasının qərarı ilə psixologiya elmləri namizədi (AAK-n 22 mart 2005-ci il tarixli iclas protoku №11-k, diplom EN №03487) adına layiq görülmüşdür. 01.12.2014-cü ildən Bakı Dövlət Universitetinin “Psixologiya” kafed­rasına elmlər proqramı üzrə doktorantıdır. 2016-cı ildə Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali Attestasiya komis­siyasının qərarı ilə “Hüquq və humanitar fənlər” kafedrasının dosenti vəzifəsində çalışır.01.09.2008 – 30.01.2010-cu il tarixindən Qərb Universitetinin “Axşam və qiyabi” şöbəsində dekan vəzifəsində çalışmışdır. 30.01.2010 – 03.03.2017-ci il tarixindən  Qərb Universitetinin “Siyasi elmlər” fakültəsinin dekanı olmuşdur. 06.03.2017–29.12.2017-ci il tarixindən  Azərbay­can Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akade­miyasında “Məşq və fiziki hazırlıq” fakültəsinin dekanı müavini vəzifəsində çalışmışdır. 09.01.2018-ci il tarixindən  Qərbi Kaspi Univer­sitetinin Magistratura və doktorantura şöbəsinin müdiri vəzifəsində çalışmışdır.  Hal hazırda Qərbi Kaspi Universitetinin Siyasi və İctimai Elmlər Məktəbinin dekanı vəzifəsində  fəaliyyətini davam etdirməkdədir. Elmi nəşrlər: Diqqət və hafizənin psixologiyası, Dərslik, 2017, 350 s. Çətin tərbiyə olunmanın səbəbləri və onun növlər üzrə təsnifatı. Dil və ədəbiyyat jurnalı. Beynəlxalq elmi–nəzəri jurnal, 3(103), 2017, səh. 379-381 Yeniyetmələrin hüquqa­zidd davranışının profilak­tikası, Dərs vəsaiti, Bakı, 2016, 158 s. Ailə psixologiyası, Ali məktəblərin bakalavr pilləsi üçün proqram, Bakı, 2016 Seksual cinayətlərdən zərərçəkmişlərin tipologiyası. Dil və ədəbiyyat jurnalı. Beynəlxalq elmi–nəzəri jurnal,  3(99), 2016 səh. 369-372 Görmə qavrayışının yaranmasında gözün hərəki aktivliyinin rolu. Qərb Universitetinin Elmi xəbərlər jurnalı 2, 2016 Cinayət qurbanlarının təsnifatı və tipologiyası. Qərb Universitetinin Elmi xəbərlər jurnalı 2, 2016 Cinayi davranışın psixologi­yası və anomaliyası, “Hüquq psixologiyası” ixtisası üzrə magistratura pilləsi üçün proqram, Bakı, 2015 Psixi anomaliyalı cinayə­t­karların alkoqollaşdırılmış tipinin öyrənilməsinin psixolo­ji tərəfləri. Sosial və  humanitar elmlərin müasir problemləri.  Elmi  əsərlər toplusu. 15(2), Bakı, 2015. səh. 24-29 Affecting Factors in the Formation of the Difficult Children. Dil və ədəbiyyat jurnalı.Beynəlxalq elmi–nəzəri jurnal, 3(95), səh. 382-384 Məktəbəqədər yaşlı uşaqlarda emosional sahənin öyrənil­mə­si. Dil və ədəbiyyat jurnalı.Beynəlxalq elmi–nəzəri jurnal, 3(91), səh. 298-302 Cinayətkarlar arasında psixi anomaliyaların strukturu. Psixoloji jurnalı, №1, Bakı, 2014, səh.85-95 Ümumpsixoloji praktikum, Ali məktəblərin bakalavr pilləsi üçün proqram, Bakı, 2013 Kriminal qrupların yaran­masının psixoloji tərəfləri. Dil və ədəbiyyat jurnalı. Beynəlxalq elmi–nəzəri jurnal. 3 (87), səh.352-355 Cinayətin törədildiyi zaman qurbanın özünü aparmasının psixoloji tərəfləri. Dil və ədəbiyyat jurnalı. Beynəl­xalq elmi- metodik jurnal №3 (83),səh. 284-288 Cinayət hadisəsinin baş vermə səbəbinin psixoloji mahiyyəti. Psixoloji jurnalı, Bakı, №1,səh.122-132 Duyğu və qavrayışın şahid ifadələrinin formalaşmasında rolu. Sosial və humanitar elmlərin müasir problemləri. Elmi əsərlər toplusu. №8, 2012. səh. 91-92 Humanitar biliklərin insanın həyatında rolu. BDU-nun Sosial elmlər və psixologiya fakultəsi. Məqalələr toplusu, səh.149 Psixi anomaliyalı cinayə­t­karların tipologiyası. Dil və ədəbiyyat jurnalı. № 4 (80), səh. 245-248 Yeniyetmələrin əsas krimi­no­loji göstəricilərinin psixo­loji xarakteristikası. Dil və ədəbiyyat jurnalı. № 3(79), səh. 336-340 Kriminal psixologiya, Hüquq psixologiyası” ixtisası üsrə magistratura pilləsi üçün proqram, Bakı, 2010 Роль культуры в фор­мировании националь­ной идентичности. XXI век: итоги прошлого и проблемы настоящего. Выпуск №13, ISSN: 1996-6199, Пенза, 2010. с. 151-155 Aqressiv davranışın tədqiqi istiqamətləri. Psixologiya jurnalı, №3, səh.67-74 Şagird və tələbələrin anti­so­sial davranışın qarşı­sının alınmasında təlim və tərbiyənin rolu. Uluslararası sosyal araştırmalar dergisi. ISSN: 1307-9581, VOLUME:1 ISSUE:3 SPRİNG səh.55-60 Şəxsiyyət azadlığında təh­silin rolunun bəzi məsə­lələri. Müasir dövrün sosial-siyasi və iqtisadi problemləri (məqalələr toplusu). Bakı 2008. səh. 43-46 Şəxsiyyət azadlığında təhsilin rolu. «Çemen» Derdisi, Kasım 2007, cild 8, sayı 91. səh.4-8 Yetkinlik yaşına çatmayan şəxslərin dindirilməsinin psixoloji xüsusiy­yət­ləri. АMEА, Fəlsəfə, Elmi-nəzəri jurnal, № 2-3(8), Bakı, 2007. səh.111-115 Yeniyetmələrin cinayət işləri üzrə məhkəmə-psixoloji ekspertizasının ke-çirilməsinin bəzi psixoloji məsələləri. Dil və ədəbiyyat, № 5(53), Səh.167-168 Hüquq psixologiyasında antisosial şəxsiyyətin tədqiqi istiqamətləri. Dil və ədəbiyyat, №2 (50), səh.167-169 Cinayət törətmiş yeniyetmə­lərin işi üzrə məhkəmə-psixoloji ekspertizası və onun profilaktik əhəmiyyəti. Dil və ədəbiyyat, № 6(48), səh.167-169 Yeniyetməlik yaş dövrünün psixo­loji xarakteristikası və məhkəmə-psixoloji ekspertizasının formalaş­ması. Dil və ədəbiyyat, №3(45), səh.149-152