Qərbi Kaspi Universiteti

Müəllimlər

Nurlan

Nurlan  Nəsirov

İctimai Elmlər məktəbi

Tarix üzrə fəlsəfə doktoru,Tarix və fəlsəfə kafedrasının müdiri

Akademik fəaliyyətinin istiqamətləri: Azərbaycan tarixi (qədim və orta əsrlər dövrü) Orta əsrlər tarixi Yaxın və Orta Şərq ölkələrinin orta əsrlər tarixi Mənbəşünaslıq Tarixşünaslıq Tarixin tədqiqat metodları Təhsil və peşə fəaliyyəti haqqında məlumatlar: Nəsirov Nurlan Paşa oğlu 1989-cu il avqustun 6-da Masallı rayonunun Xıl kəndində anadan olmuşdur. 2007-2011-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Tarix fakültəsində təhsil almışdır. 2011-12-ci illərdə həqiqi hərbi xidmətdə olmuşdur. 2012-14-cü illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Azərbaycan tarixi kafedrasında magistr təhsili almışdır. 2015-2018-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Azərbaycan tarixi kafedrasının fəlsəfə doktoru proqramı üzrə əyani doktorantı olmuşdur. 2019-cu ildə “Hülakülər dövlətinin sosial-iqtisadi və siyasi tarixi (ingilisdilli tarixşünaslıq əsasında)” adlı dissertasiya işini müdafiə etmişdir. 2014-19-cu illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Azərbaycan tarixi kafedrasında müəllim işləmişdir. Hazırda Qərbi Kaspi Universitetində Tarix və fəlsəfə kafedrasının müdiri vəzifəsində fəaliyyətini davam etdirməkdədir. Elmi nəşrlər: Supreme Power in the İlkhanate state  (on the basis of English - language works). Сборник научных работ «Гилея: научный вестник». Выпуск 111 (8). Киев, 2016. pp. 136-137 Qazan xanın dini islahatı (ingilisdilli tarixşünaslıq üzrə). Bakı Universitetinin Xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası. Bakı, 2015, №4. səh. 127-133 Elxani hökmdarı Sultan Əhməd Təküdər xanın daxili və xarici siyasəti (İngilisdilli tarixşünaslıq əsasında). AMEA Tarix institutu.Elmi əsərləri. Cild – 59. Bakı. 2016. s.13-23 Elxani hökmdarı Keyxatu xanın kağız pul(çao) islahatı. Azərbaycan xalçaları, c 6, Bakı, 2016, № 18.səh.75-80 Abaqa xan dövründə Elxani - Cağatay münasibətləri. Bakı Universitetinin Xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası. Bakı, 2016, №1. səh. 153-159 Elxan titulu haqqında qeydlər (ingilsdilli tarixşünaslıq əsasında). Doktorantların və gənc tədqiqatçıların XX respublika elmi konfransının materialları (toplu). I cild. Bakı, 2016. S.154-155 Отношения Илъханидов и Великого Монгольского – Каганата. Третьих Всероссийский (с международным участием) историко-этнографические чтения посвященные памяти профессора Магомедова Расула Магомедовича. (Сборник) ч1. M, 2016. стр.  154-158 Elxanilər dövlətində ali hakimiyyət (ingilisdilli tarixşünasliq üzrə). Gənc alimlərin I beynəlxalq elmi konfransı (toplu). I hissə. Gəncə, 2016, s.154-155 Elxanilər dövlətində şəhərlər (ingilisdilli tarixşünaslıq əsasında). “Müstəqil Azərbaycanın 25 il ərzində keçdiyi tarixi yol” mövzusunda keçirilən elmi-praktik konfransın materialları. Bakı, 2016. Səh.176-178 Elxanilər dövlətinin dini siyasəti (ingilisdilli tarixşünaslıq əsasında). Azərbaycanşünaslığın Aktual Problemləri VIII Beynəlxalq Elmi Konfrans. Bakı, 2017. səh. 178-179 Moğolların Misir yürüşü. Ayn-Calut savaşı (ingilisdilli tarixşünaslıq əsasında), Gənc alimlərin II beynəlxalq elmi konfransı (toplu). I hissə. Gəncə, 2017, səh. 125   Səfəvi hökmdarı II Şah İsmayılın daxili və xairci siyasəti, Ümummilli lider, müstəqil Azərbaycan dövlətinin qurucusu, azərbaycançılıq ideologiyasının banisi Heydər Əliyevin anadan olmasının 96-cı ildönümünə həsr olunmuş XXIV tələbə Respublika Elmi-Praktik konfransı Materialları. Bakı. 2020, s.93-97 XIII-XIV əsrlərdə Qarabağıın etno-siyasi tarixi və tarixi coğrafiyası, Pontokaspi və Qafqaz Bölgəsi: ekosistemlərinbirləşməsi və izolyasiyası şəraitində dəyişikliklər,canlıların filogenezi, geologiya, ekologiya vəcoğrafiyası Multidisiplinar Beynəlxalq Konfrans Materialları.27-28 noyabr, 2020. Bakı, Azərbaycan, s.456-460   The Azerbaijan under the Rule of Mongol noyans and Civil viceroys, Western Caspian University Scientific Bulletin, № 1, 2021, s.79-90  Elxani ordusunda hərbi vəzifələr (ingilisdilli tarixşünaslıq üzrə). Bakı Universitetinin Xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası. Bakı, 2019, №3 The Role of Natural-Geographical and Ecological Factors in Selecting the Centre of Azerbaijan by the Mongol Ilkhanate Dynasty. International Medieval Congress, (University of Leeds), 2021. P.1611  İlxanlılar zamanında Azərbaycanın tarixi-coğrafi hüdüdları  I Uluslararası Türkçe Edebiyyat Kültür Eğitim Sempozyumu. Bildiri Özetleri Kitabı.Editörler: Prof, Dr Cengiz Alyılmaz -Prof, Dr Osman Mert, Teke Akademi. 2020, s. 52  Abdullah Kaşaninin “Tarix-e Olcaytu” əsərində İlxanlı hökmdarı Olcaytu Xudabəndənin şiə islahatı və nəticələri, Ortaçağ Azərbaycan tarixinin Aktual Problemləri mövzusunda Respublika Elmi-Praktiki konfransın materialları. Bakı. 2021  İlxanlılar  (Hülakülər) dövlətinin vergi siyasəti (ingilisdilli tarixşünaslıq əsasında), AMEA Şərq Araşdırmaları jurnalı, № 1, 2022, s.113-123

Piri

Piri  Axundov

İctimai Elmlər məktəbi

Fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru

Axundov Piri Fərhad oğlu 06 oktyabr 1979-cu ildə Salyan rayonunda anadan olmuşdur. 1986-1997 ci illərdə Salyan rayonu 1 saylı Xalac kənd orta məktəbində təhsil almışdır. 1997- 2001ci ildə Gəncə Dövlət Universitetinin Tarix fakültəsinə təhsilini davam etdirmişdir. 2001- 2002 ci illərdə hərbi xidmətə olmuşdur. 2007-2009-cu illərdə Naxçıvan Dövlət Universitetində magistr təhsili almışdır. 2010-2015-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetində müəllim, baş müəllim, dekan müavini, rektor köməkçisi vəzifələrində çalışmışdır. Kafedrada çalışdığı müddətdə “Yeni nəsil” adlı tələbə elmi dərnəyinə sədrlik edib. 2012-2016-cı illərdə AMEA-nın fəlsəfə inistutunun dissertantı olub. Fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktorudur. 2016-2019 cu illərdə Azərbaycan Texnologiya universitetində menecment ixtisası üzrə ikinci ali təhsil almışdır. 2015-2021 ci illərdə Azərbaycan Texnologiya Universitetində Tədris şöbəsinin müdiri vəzifəsində çalışmışdır. Eyni zamanda 0,5 ştat vahidi əvəzçiliklə İctimai elmlər və multikultralizm kafedrasında dossent əvəzi olub. 2021 ci ildən Qərbi Kaspi Universitetində Tədrisin təşkili və idarə olunması mərkəzinin müdiridir. Eyni zamanda fəlsəfə müəllimi kimi 0.5 ştat vahidi ilə dossent əvəzidir. Hindistanın Əhmədabad Menecment Universitetində “3TP: Senior Leaders' Programme 2019” layihəsinin iştirakçısı olub. 03 noyabr – 01 dekabr 2018-ci il tarixlərində “Multikultralizmə giriş” və “Azərbaycan Multikultralizmi” tədris proqramları əsasında təlimin iştirakçısı olub. 20-ə yaxın elmi məqalənin, iki fənn proqramının bir dərs vəsaitinin müəllif və həmmüəllifidir. Müxtəlif beynəlxalq konfransların iştirakçısı olub. Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvüdür. Ailəlidir iki övladı var.

Reyhan

Reyhan  Hüseynova

İctimai Elmlər məktəbi

Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru

Qərbi Kaspi Universitetinin Humanitar Elmlər Bölməsinin dosenti, Azərbaycan-Fransa Dostluq Cəmiyyətinin vitse-prezidenti, baş qərargahı Vaşinqtonda yerləşən  Azərbaycan Respublikasında Minilliyin layihəsi Qlobal təşkilatın Azərbaycan bölməsi üzrə gələcəyi Araşdırma  Cəmiyyətinin təsisçisi və rəhbəri, fəlsəfə doktoru, kulturoloq, Napoleon I Bonapartın təsis etdiyi iki Fransa ordeni Kavaleri (fr.Chevalier ): Fransanın “Fəxri Legion” Ordeninin Kavaleri (fr.Ordre national de la Légion d'Honneur) (2016), eyni zamanda Fransanın “Akademik Palma” Ordeninin (fr.OrdredesPalmesacadémiques) Zabiti (2020).   Akademik fəaliyyətinin istiqamətləri:  Kulturologiya Təhsil və peşə fəaliyyəti haqqında məlumatlar: Hüseynova Reyhan Kamran qızı 23 iyul 1963- ci il Moskva şəhərində anadan olmuşdur.1981-ci ildə fortepiano ixtisası üzrə Bül-Bül adına xüsusi musiqi məktəbini bitirmişdir. 1981-1986 – Ü. Hacıbəyov adına Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında - müəllim, müşayiətçisi 1986-1989 - Azərbaycan Dövlət Universiteti, aspirant, Fəlsəfə elmləri doktoru 2007 – Ali Attestasiya Komissiyası, dosent İş təcrübəsi:    2006-bu günə kimi – Azərbaycan Futuroloqlar Cəmiyyəti, təsisçi və sədr                         2004 – Azərbaycan-Fransa Dostluq Cəmiyyəti, vitse prezident                         2002-2004 – Bakı Slavyan Universiteti, Avropa Araşdırmalar Departamenti, müəllim                          2000-2001 – Qərb Universiteti, prorektor                          1998-2000 – Qərb dilləri və araşdırmaları fakültəsi, dekan                          1997- bu günə kimi Qərbi Kaspi Universiteti, Humanitar Elmlər Bölməsi, dosent                          1989-1996 – Azərbaycan Pedaqoji Universiteti, Mədəni Araşdırmalar Bölməsi    2014 - bu günə kimi University Foundation Courses, təsisçi 2006 - bu günə kimi – Azərbaycan Futuroloqlar Cəmiyyəti, təsisçi və sədr 2004 – bu günə kimi Azərbaycan-Fransa Dostluq Cəmiyyəti, vitse prezident 2002-2004 – Bakı Slavyan Universiteti, Avropa Araşdırmalar Departamenti, müəllim 2000-2001 – Qərb Universiteti, prorektor 1998-2000 – Qərb dilləri və araşdırmaları fakültəsi, dekan 1997 - bu günə kimi - Qərb Universiteti, Humanitar Elmlər Bölməsi, dosent 1989-1996 – Azərbaycan Pedaqoji Universiteti, Mədəni Araşdırmalar Bölməsi Elmi nəşrlər: Müasir Dünyada QHT-lər və Uşaqlar,The NGO Revolution - QHT-in Dünya Assosasiyası (WANGO), ABŞ 2006   Azərbaycanın müasir mədəniyyət komponenti kimi Klassik Muğam.// Beynəlxalq konfransın materialları. "Azərbaycan bu gün: Ədəbiyyat, cəmiyyət, dil" Şərq dilləri və sivilizasiya Universiteti. INALCO; Paris , Fransa, 2004 Keçid dövründə Azərbaycan mədəniyyətinin problemləri./ / Beynəlxalq konfransın materialları. Cənubi Qafqaz yeni geostrategical münasibətləri kontekstində. Bakı 2003. Azərbaycan mədəniyyətinin tarixinin öyrənilməsi vacibliyinə dair sual.// Konfrans;n materiallar; “Azərbaycan elm və mədəniyyət”, cari problemlər. 2003 Tədris proqramı: “Azərbaycan mədəniyyət tarixi” Bakı 2003. Azərbaycan Təhsil Nazirliyinin möhürü Tədris proqramı: “Sahə tədqiqatlarına giriş” Bakı 2002. Avropa təcrübəsi və Azərbaycan şüuru. // Milli şüur üzrə Beynəlxalq Elmi kollokvium materialları. Qərb Universiteti. Bakı 1999 Tədris proqramı : “Dünya mədəniyyət tarixi” Bakı 1997. Milli və beynəlxalq incəsənət. / / Azərbaycan Elmlər Akademiyasının tematik toplusu. Fəlsəfə və Hüquq İnstitutu. Bakı 1995 Fəlsəfə elmləri doktoru dərəcəsi üzrə yarışma üçün dissertasiya  Bakı 1993 Şəxsin milli şüurunun bədii əsərləri və formalaşması.  / / Elmi əsərlərin tematik toplusu. Azərbaycan Dövlət Universiteti /Bakı 1992. İncəsənətdə rəssamın nümayiş olunmuş şəxsiyyətinin bəzi aspektləri. Azərbaycan Dövlət Universitetinin elmi işlər toplusu. Insan amilinin intensivləşdirilməsinin mənəvi və estetik aspektləri. Bakı 1990 Ədəbiyyatda rəssamın şəxsiyyətinə dair sual.// XI Respublika elmi aspirant konfransının materialları. Bakı 1988 “Müasir dəyişən dünyada xalqların milli özünüdərk və özünütəsdiq prosesinin aktual problemləri” Beynəlxalq Elmi Konfransının toplusu-  Müasir Avropa dövlətlərinin xarici siyasətində  islam dininə münasibət / Attitudes toward Islam in foreign policy of European States Bakı 30.05. 2017 Futures of a Complex World 12–13 June 2017, Turku, Finland Education –Reyhan Huseynova “The future of education, teaching and employment” INTERNATIONAL CONFERENCE ON MODERN TRENDS IN DIGITAL ECONOMY Modern Challenges and Real Opportunities 13-14 February 2020, Baku / Azerbaijan Издание материалов конференции- Технологические тенденции и вызовы. Нейронет и  цифровая экономика 2.0 / Technological trends and challenges. Neuronet and the digital economy 2.0

Rəşid

Rəşid  Cabbarov

İctimai Elmlər məktəbi

Psixologiya üzrə fəlsəfə doktoru

1997-ci ildə BDU-nun Sosial elmlər və psixologiya fakültəsinin psixologiya ixtisası üzrə bakalavr pilləsini, 1999-cu ildə isə magistratura pilləsini fərqləmə diplomu ilə bitirmişdir. 2004-cü ildə “Yeniyetmələrdə özünüdərketmə prosesinin psixoloji təhlili” mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmişdir. 2000-ci ildən BDU-nun “Eksperimental psixologiya” elmi-tədqiqat laboratoriyasında elmi işçi, 2008-ci ildən isə böyük elmi işçi vəzifəsində çalışır. Təhsil və şəxsiyyət, şəxsiyyətin özünüdərketməsi və özünügercəkləşdirməsi mövzusunda elmi-tədqiqat işi üzərində çalışır. Müxtəlif beynəlxalq elmi-praktiki konfranslarda iştirak etmişdir. 3 kitabın və 53 elmi məqalənin müəllifidir. 2006-cı ildən hal-hazıra kimi psixologiya elmləri üzrə Dissertasiya Şurasının elmi katibidir.1993-1997-ci illərdə BDU-nun sosial elmlər və psixologiya fakültəinin bakalavr, 1997-1999-cu illərdə həmin fakültənin psixologiya üzrə magistraturasını birimişdir.  2004, psixol.e.n «Yeniyetmələrdə özünüdərketmə prosesinin psixoloji təhlili». 2000, Elmi işçi,  2008, Böyük elmi işçi. 2000-2008, elmi işçi, Eksperimental psixologiya laborotosiyası «ETL». 2008 – böyük elmi işçi.Apardığı dərslər: Ümumi psixologiya, Yaradıcılıq psixologiyası, Pedaqoji psixologiya. Qərbi Kaspi Universitetində Magistratura diplom müdafiəsi üzrə komissiya sədridir. Həmçinin magistratura üzrə diplom işlərinə rəhbərlik edir. Tədqiqat sahəsi: Təhsil və şəxsiyyət, şəxsiyyətin özünündərketməsi və özününgercəkləşdirməsi. Seçilmiş əsərləri 2000, Özünüdərketmə probleminin genezisi və psixoloji mahiyyəti haqqında müxtəlif yanaşmaların təhlili.  2001, Müxtəlif psixoloji məktəblərdə kreativlik anlayışının konseptual əsaslarının tədqiqi.  2004, Yeniyetmələrdə ölüm haqqında təsəvvürlərin onların özündərketməsinə təsiri  2005, Təhsilin şəxsiyyətin özünügercəkləşdirməsində rolu  2005, Kiçik yaşlı məktəblilərdə iradi keyfiyyətlərin inkşaf etdirilməsi yolları  2006, Təhsildə şəxsiyyətin psixoloji sağlamlığı problemi.  2007, Təhsildə imtahan stressi və onun korreksiyası yolları.  2008, Özünügerçəkləşdirə bilən şəxsiyyətin psixoloji keyfiyyətləri 2010, Şəxsiyyətin özünügerçəkləşdirməsinin meyarları və modelləri // Psixologiya jurnalı, № 1, səh.3-16 2010, Şəxsiyyətin özünügerçəkləşdirməsinin səviyyələrinə dair // Psixologiya jurnalı, № 2, səh.110-120 2010, Şəxsiyyətin özünügerçəkləşdirməsinin fəlsəfi tədqiqi istiqamətləri // Bakı Dövlət Universitetinin Elmi Xəbərləri, Humanitar elmlər seriyası, № 2, s.145-155 2010, Şəxsiyyətin özünügerçəkləşdirməsi və həyat planları // Təhsil Problemləri İnstitutunun Elmi Əsərləri, №4, s.123-130 Kitablar: 2008, Təhsildə şəxsiyyət problemi Beynəlxalq seminar, simpozium və konfranslarda iştiraki 2006, Bakı, Azərbaycan; “Millətlərarası ünsiyyət dili kimi rus dilinin əhəmiyyəti və onun müasir şəraitdə Azərbaycanın ictimai-siyasi, mədəni və iqtisadi inkişafına təsir imkanlarına dair” Beynəlxalq elmi-praktiki konfrans