Западно-Каспийский Университет

Преподаватели

Школа прикладных и естественных наук

Омар Гюлалов

Доктор философии по химии

Химия, Общая химия, Физико-химические основы полиграфического производства, Холодильная технология пищевых продуктов

+994 12 492 74 18

omar.gulalov@wcu.edu.az

Gülalov Ömər Məhəmməd oğlu 1988-ci ildə Şəki rayonunun Kiçik Dəhnə kəndində 2 №-li orta məktəbi bitirmişdir. 1998-ci ildə Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasının Kimya-Texnologiya fakültəsinin “Qeyri üzvi maddələrin texnologiyası” ixtisası üzrə  bakalavr pilləsini, 2000-ci ildə Kimya Texnologiyası istiqamətinin mineral gübrələrin texnologiyası ixtisaslaşması üzrə magistr dərəcəsini bitirmişdir.

2000-ci ildə Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasının “Qeyri-üzvi maddələrin texnologiyası” ixtisası üzrə aspiranturasına daxil olmuşdur. Həmin ildən AMEA-nın Kimya Problemləri İnstitutuna mühəndis vəzifəsinə işə qəbul olunmuş, 2001-ci ildə AMEA Rəyasət Heyəti Elmi-təşkilat şöbəsinin aparıcı mütəxəssis vəzifəsinə təyin edilmişdir.

        2004-cü ildə aspiranturanı bitirmiş və 2010-cu il oktyabr ayının 27-də “Qeyri-üzvi kimya” ixtisası üzrə “Renium (III, IV,V)-in bir sıra aromatik aminlərlə kompleks birləşmələrinin sintezi və tədqiqi” mövzusunda dissertasiya işini D 01.021 nömrəli İxtisaslaşdırılmış Dissertasiya Şurasında müdafiə edərək kimya üzrə fəlsəfə doktoru alimlik dərəcəsinə layiq görülmüşdür.

        2005-ci ildə AMEA Rəyasət Heyətinin Elmi təşkilat şöbəsində baş mütəxəsis vəzifəsinə keçirilmişdir. 2013-cü ildən 2015-ci ilə qədər AMEA Rəyasət Heyətinin Mərkəzi aparatının Elmi təşkilat idarəsinin Elmi tədqiqatların təşkili şöbəsinin rəis müavini, 2015-ci ildən isə Elm və Təhil idarəsinin Təhsil şöbəsinin rəisi vəzifəsində, 2016-cı ilin sentyabr ayından AMEA-nın Elm və Təhsil İdarəsinin Doktorantura şöbəsinin rəisi vəzifəsində vəzifəsində  çalışmışdır.

2017-ci ildən AMEA-nın Neft və Qaz İnstitutunda Elmlər doktorluğu üzrəAğır metal ionlu metal komplekslərin neftin reoloji  xususiyyətlərinə təsirlərinin tədqiqi” 2525.01- Neft və qaz yataqlarının işlənməsi və istismarı doktorluq dissertasiyasının üzərində çalışır. Eyni zamanda AMEA-nın Neft və Qaz İnstitutunda 0.5 ştat vahidi ilə aparıcı elmi işçi vəzifəsində çalışaraq tədqiqatlarını davam etdirir.

Müxtəlif elmi məcmuələrdə dərc olmuş 25-ə yaxın məqalənin müəllifidir, bunlardan xaricdə dərc olunan əsərlərinin sayı 5, Beynəlxalq bazalarda indeksləşən jurnallarda (Web of Science, Scopus və s.) dərc olunan əsərlərinin sayı 3-ə çatır.

2011-2013-cü illərdə Azərbaycan Turizm İnstitutunun Ümumi fənlər kafedrası (0,5 ştat vahidi ilə) baş müəllim işləmiş, 2011-2017-ci illərdə Azərbaycan Respublikası Dövlət Sərhəd Xidməti Akademiyasının Dənizçilik kafedrasında (0,5 ştat vahidi ilə) baş müəllim işləmişdir.

Eini zamanda elmin təhlili və qiymətləndirilməsi üzrə müxtəlif komissiyalarda fəaliyyət göstərmişdir.

2019-cu ildə 27 mart – “Elm günü” ilə əlaqədar Təhsil naziri tərəfindən “Ən yaxşı təhsil işçisi” döş nişanı ilə təltif olunmuşdur.

 

        Öz vəzifə öhdəliklərimi daim məsuliyyətlə yerinə yetirmiş və işimə həmişə yaradıcı yanaşmış və vəzifəmin icrası ilə bağlı verilən tapşırıqları vaxtında və yüksək səviyyədə yerinə yetirmişdir. İşlədiyim müddət ərzində intellektual səviyyəsi və mədəni davranışı ilə idarəçilik qabiliyyətinə malik bacarıqlı və işgüzar işçi kimi özünü doğrultmuşdur. 

Bir çox konfranslarda, simpoziumlarda iştirak etmiş və bir çox nəaliyyətlər əldə etmişdir. Hal-hazırda AMEA-nın Neft və Qaz İnstitutunun elmlər doktoru hazırlığı üzrə dissertantıdır və elmi tədqiqat işlərini davam etdirir.

Hazırda Qərbi Kaspi Universitetinin Kollecinin direktoru vəzifələrini icra edir.

Əsas elmi əsərləri (10-dan çox olmamaqla)

  1. Gulalov O.M., Османов Н.С., Ящмядов М.М., Худавердийев Р.Я. Дюрдвалентли рениумун дифениаминля комплекс бирляшмяляринин  синтези вя онларын термики чеврилмяляринин термогравиметрик тядгиги. Bakı, Kimya Problemləri jurnalı  № 4 2004-cü il səh 56-60.
  2.  Гюлалов О.М, Н.С.Османов, Т.А.Аббасова,  М.М.Ахмедов  Синтез и исследование      ацетила-цетонатных  комплексов рения (III) со связью металл-металл. Azərbaycan kimya jurnalı № 4 2005-ci il səh.178-181
  3. Gulalov O.M., Османов Н.С., Ящмядов М.М., Aббасова Т.А. Üч, дюрд вя беш оксидляшмя дяряcяли рениумун ортонитроанилинля комплекс бирляшмяляринин синтези вя онларын термики чеврилмяляри. Азярбайcан Милли Елмляр Академийасынын мярузяляри jурналы №4 2005-cи ил, сящ.59-68
  4. Gulalov O.M., Османов Н.С., Ящмядов М.М., Kяримова Ц.Я.  Рениумун щексащалоэеноренат             бирляшмяляринин K2[RеX6] (х=жл-,  бр-) о-метиланилин (о-торлудин) вя м-аминобензой туршусу иля гаршылыглы тясиринин тядгиги. Азярбайcан Милли Елмляр Академийасынын Мярузяляри Jурналы №4 2005-cи Иiл, sящ.59-68
  5. Gulalov O.M, Ахмедов М.М., Quliyeva E.A., Кяримова Ц.Я., Османов Н.С. Синтез и исследование свойств комплексов марганца (II) и рения (IV) с производными циклогексиламида Азярбайcан Милли Елмляр Академийасынын Мярузяляри Jурналы №3 2011-cи iл, sящ.52-62
  6. Ахмедов М.М., Gulalov O.M Quliyeva E.A., Кяримова Ц.Я., Османов Н.С Динамичуская рассение света кластерами субмикронных и микронных размеров комплексов рения (IV) с аминокислотами в водных средах. Азярбайcан Милли Елмляр Академийасынын Мярузяляри Jурналы №2 2012-cи iл.
  7. Azizova A.N., Tagiyev D.B., Hasanov K.İ., Gulalov O.M   Study of İnteraktion Platinum Salts (Ii) and     Palladium (Ii) on the Biologically Active Ligand.  European Researcher  International Multidisciplinary Journar 2014 Volume 82 Number 9-1
  8. Osmanova S.N., Mejidov A.A., Osmanova N. S., İsmailov E.H., Gulalov O.M, Khudraverdiev R.A       The composition and elektron spektra of aquerous dispersions of manganese (II) chloride with cysteine complexes.   The Reports of National Academy of Azerbaijan 2015, Volume LXXI, №1
  9. Jafarova S.T, Mejidov A.A., Jalaladdinov F.F, Gulalov O.M, Gahramanova Sh.I., Hudaverdiyev R.A.,              

Mamedova M.V. Synthesis of metal-containing precursors and estimation of their influence to the properties forms of copper oxides in the reaction of selective oxidation of carbon monoxide. The Reports of National Academy of Azerbaijan 2018, Volume LXXIV,    №1.

  1. G.I.Kalbaliyev, D.B. Taghiyev, O.M. Gulalov, F.I Shakiliyev, V.I. Karimli, N.A Maharramova

Theoretical aspects and experimental studies of the processes clearing oil sewage waters with a synergetic mixture