Западно-Каспийский Университет

Преподаватели

Школа филологии и перевода

Илаха Гусейнова

Преподаватель

Письменный перевод; Деловое и академическое общение на иностранном языке, Уровень

+994 12 492 74 18

ilahe_huseynova1995@wcu.edu.az

Hüseynova İlahə Elşən qızı 28 may 1995-ci ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur. 2012-ci ildə 252 saylı orta ümumitəhsil məktəbini bitirmişdir. Həmin ildə Azərbaycan Dillər Universitetinin filologiya və tərcümə fakultəsinə daxil olmuş, 2016-cı ildə təhsilini bitirmişdir. 
2016-2018-ci illərdə Azərbaycan Dillər UniversitetininDilşünaslıq fakultəsində magistr təhsili almış və “Emosemiyalı frazeologizmlərdə şaquli kontekst problemi” mövzusunda magistr dissertasiya işini müdafiə etmişdir.

1.    “İngilis dilində emosemiyalı frazeologizmlərdə qeyri-tarixi şaquli  kontekst”
2.    “Azərbaycan dilində emosemiyalı frazeologizmlər şaquli kontekstin ifadəsi kimi”