Qərbİ Kaspİ Unİversİtetİnİ tələbələrİ bayram ərəfəsİndə kİmsəsİzlər evİnİ zİyarət edİblər

Qərbi Kaspi Universitetini tələbələri bayram ərəfəsində kimsəsizlər evini ziyarət ediblər

gallery gallery gallery