Cİhazqayırma mühəndİslİyİ

Proqram: Cihazqayırma mühəndisliyi üzrə bakalavr

Müddət: 4 il

Kredit: 240

Təhsil forması: əyani

İllik təhsil haqqı: 2000 AZN (bu məbləğ 2 dəfəyə - hər semestr öncəsi ödənilir)

Təlim dili: azərbaycan, ingilis və rus dili

Cihazqayırma mühəndisliyi ixtisası üzrə tədris proqramı özündə korporativ əməkdaşlığın yaradılması proseslərinin mənimsənilməsini, bu sahədə informasiya kommunikasiya texnologiyalarının (İKT) imkanlarından istifadə edilməsinə, mühəndis işləmələri və texnologiyaların tətbiqi məsələlərinə, metal istehsalı proseslərinin texnoloji baxımdan inkişaf etdirilməsinə, metal və ərintilərin alınması üsullarının əldə olunmasına, texnoloji proseslərin təhlilində modelləşdirmə üsullarından istifadə edilməsinə, cihazqayırma sahəsində biliklərin qazanılmasına və onların uyğun şəraitdə tətbiq etmək imkanlarına malik olmasını nəzərdə tutur.

Dərəcə əldə etmək üçün tələbələr diplomqabağı təcrübə keçməli və buraxılış işini müdafiə etməlidirlər.

Proqramı uğurla başa çatdıran məzunlar dövlət təşkilatlarında, yerli və xarici şirkətlərdə, avtomobil zavodlarında və s. fəaliyyət göstərə bilərlər.

Proqramın tərkibi:

Humanitar və sosial elmlər:

-Azərbaycan tarixi

-Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti

-Fəlsəfə

-Multikulturalizmə giriş

-Psixologiya

-Mədəniyyətşünaslıq

-Azərbaycan Konstitusiyası və hüququn əsasları

-Etika

 

İxtisas-peşə hazırlığı fənləri:

- Riyaziyyat

-Fizika

-Kimya

-Tətbiqi mexanika

-İnformatika

-Tərsimi həndəsə və mühəndisi qrafikası

-Elektrotexnika

-Elektronikanın əsasları

-Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi

-Konstruksiya materialları texnologiyası

-Materialşünaslıq

-Cihazqayırmada avtomatik idarəetmənin əsasları

-Metrologiya, standartlaşdırma və sertifikatlaşdırma

-Mikroprosessor texnikasının əsasları

-Cihazqayırmada kompüter texnologiyaları

-Cihazqayırma texnologiyasının əsasları

-Avtomatlaşmış layihələndirmə sistemləri

-Cihazqayırmada çevik istehsal sistemləri

-İstehsalın iqtisadiyyatı və menecmenti

-İnformasiyanın alınmasının fiziki əsasları

-Cihazqayırmada mexaniki emal üsulları

-Ölçmə texnikasının əsasları

-Mülki müdafiə

Peşə hazırlığı üçün seçmə fənlər:

- Neyrokompüterlər

-Kompüter qrafikası və multimedia

-Kommunikasiya vasitələri

-Veb proqramlaşdırılması

-Maşın hissələrinin bərpası

-Metalşünaslıq

-Riyazi məntiqi məsələlər və s.