Западно-Каспийский Университет

Преподаватели

Школа филологии и перевода

Тахира Алиева

Доктор философии по филологии, доцент, Начальник отдела английского языка и переводов

Письменный перевод, Устный перевод, Идиоматический английский, Современные проблемы перевода, Академическое письмо

+994 12 492 74 18

tahira.aliyeva@wcu.edu.az

Tahirə Əliyeva İmran

Təhsil və peşə fəaliyyəti haqqında məlumatlar:

1969-cu ildə Bakıda anadan olmuşdur. 1 nömrəli ingilis dili təmaüllü məktəbi bitirmişdir. 1987-ci ildə Azərbaycan Dillər Universitetinə İngilis dili və ədəbiyyatı müəllimliyi ixtisasına qəbul olmuş, 1992-ci ildə universiteti bitirmişdir. 1992-1996-cı illlərdə həmin universitetdə ingilis dilinin leksikası kafedrasında müəllim vəzifəsində çalışmışdır. 2007-2017-ci illərdə  baş müəllim kimi Qərbi Kaspi Universitetində çalışmışdır. 2017-ci ildən eitbarən İngilis dili və tərcümə kafedrasınlın dosenti və kafedra müdiri vəzifəsində çalışır.

Elmi əsərlər:

  • Dil və nitq - Elmi xəbərlər.
  • Tərcümənin xüsusiyyətləri və tərcümənin manevr konsepsiyası- Praktik konfrans.
  • Film ranslation- “Azadlıq və istiqlaliyyət hər bir xalqın milli sərvətidir”  respublika elmi konfrans materialları.
  • Azərbaycan ingilis və alman dillərində onomastic vahidlərin istifadəsi - Elmi xəbərlər jurnalı, 2019.
  • Tərcümə və onun aktual problemləri - “Müasir dövrdə tərcüməçinin aktual problemləri” konfrans materialları, 2018.
  • Dilşünaslıqda müasir problemlər - Konfrans materialları
  • Neologisms of political articles - Sosial siyasi məqalələrdə neologizmlər- 4.cü Beynəlxalq konfrans materialları, 2021.
  • Arqumentasiya və onun ifadə üsulları -Elmi xəbərlər