We apologize for the temporary failure that occurred due to website maintenance

Western Caspian University

Teachers

School of Philology and Translation

Tahira Aliyeva

PhD in Philology Associate Professor, Head of English and Translation Department

Translation, Interpretation, Idiomatic English, Problems of Modern Translation, Academic Writing

+994 12 492 74 18

tahira.aliyeva@wcu.edu.az

Tahirə Əliyeva İmran

Təhsil və peşə fəaliyyəti haqqında məlumatlar:

1969-cu ildə Bakıda anadan olmuşdur. 1 nömrəli ingilis dili təmaüllü məktəbi bitirmişdir. 1987-ci ildə Azərbaycan Dillər Universitetinə İngilis dili və ədəbiyyatı müəllimliyi ixtisasına qəbul olmuş, 1992-ci ildə universiteti bitirmişdir. 1992-1996-cı illlərdə həmin universitetdə ingilis dilinin leksikası kafedrasında müəllim vəzifəsində çalışmışdır. 2007-2017-ci illərdə  baş müəllim kimi Qərbi Kaspi Universitetində çalışmışdır. 2017-ci ildən eitbarən İngilis dili və tərcümə kafedrasınlın dosenti və kafedra müdiri vəzifəsində çalışır.

Elmi əsərlər:

  • Dil və nitq - Elmi xəbərlər.
  • Tərcümənin xüsusiyyətləri və tərcümənin manevr konsepsiyası- Praktik konfrans.
  • Film ranslation- “Azadlıq və istiqlaliyyət hər bir xalqın milli sərvətidir”  respublika elmi konfrans materialları.
  • Azərbaycan ingilis və alman dillərində onomastic vahidlərin istifadəsi - Elmi xəbərlər jurnalı, 2019.
  • Tərcümə və onun aktual problemləri - “Müasir dövrdə tərcüməçinin aktual problemləri” konfrans materialları, 2018.
  • Dilşünaslıqda müasir problemlər - Konfrans materialları
  • Neologisms of political articles - Sosial siyasi məqalələrdə neologizmlər- 4.cü Beynəlxalq konfrans materialları, 2021.
  • Arqumentasiya və onun ifadə üsulları -Elmi xəbərlər