Западно-Каспийский Университет

Преподаватели

Школа социальных наук

Нурлан Насиров

Кандидат исторических наук, заведующий кафедрой истории и философии

Античная история, История Древнего Востока, история Средних веков, История стран ближнего и Среднего Востока, Источниковедение, История Азербайджана

+994 12 565 39 77

nurlan.pasha@wcu.edu.az

Akademik fəaliyyətinin istiqamətləri:

 • Azərbaycan tarixi (qədim və orta əsrlər dövrü)
 • Orta əsrlər tarixi
 • Yaxın və Orta Şərq ölkələrinin orta əsrlər tarixi
 • Mənbəşünaslıq
 • Tarixşünaslıq
 • Tarixin tədqiqat metodları

Təhsil və peşə fəaliyyəti haqqında məlumatlar:

Nəsirov Nurlan Paşa oğlu 1989-cu il avqustun 6-da Masallı rayonunun Xıl kəndində anadan olmuşdur. 2007-2011-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Tarix fakültəsində təhsil almışdır. 2011-12-ci illərdə həqiqi hərbi xidmətdə olmuşdur. 2012-14-cü illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Azərbaycan tarixi kafedrasında magistr təhsili almışdır. 2015-2018-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Azərbaycan tarixi kafedrasının fəlsəfə doktoru proqramı üzrə əyani doktorantı olmuşdur. 2019-cu ildə “Hülakülər dövlətinin sosial-iqtisadi və siyasi tarixi (ingilisdilli tarixşünaslıq əsasında)” adlı dissertasiya işini müdafiə etmişdir. 2014-19-cu illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Azərbaycan tarixi kafedrasında müəllim işləmişdir. Hazırda Qərbi Kaspi Universitetində Tarix və fəlsəfə kafedrasının müdiri vəzifəsində fəaliyyətini davam etdirməkdədir.

Elmi nəşrlər:

 1. Supreme Power in the İlkhanate state  (on the basis of English - language works). Сборник научных работ «Гилея: научный вестник». Выпуск 111 (8). Киев, 2016. pp. 136-137
 2. Qazan xanın dini islahatı (ingilisdilli tarixşünaslıq üzrə). Bakı Universitetinin Xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası. Bakı, 2015, №4. səh. 127-133
 3. Elxani hökmdarı Sultan Əhməd Təküdər xanın daxili və xarici siyasəti (İngilisdilli tarixşünaslıq əsasında). AMEA Tarix institutu.Elmi əsərləri. Cild – 59. Bakı. 2016. s.13-23
 4. Elxani hökmdarı Keyxatu xanın kağız pul(çao) islahatı. Azərbaycan xalçaları, c 6, Bakı, 2016, № 18.səh.75-80
 5. Abaqa xan dövründə Elxani - Cağatay münasibətləri. Bakı Universitetinin Xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası. Bakı, 2016, №1. səh. 153-159
 6. Elxan titulu haqqında qeydlər (ingilsdilli tarixşünaslıq əsasında). Doktorantların və gənc tədqiqatçıların XX respublika elmi konfransının materialları (toplu). I cild. Bakı, 2016. S.154-155
 7. Отношения Илъханидов и Великого Монгольского – Каганата. Третьих Всероссийский (с международным участием) историко-этнографические чтения посвященные памяти профессора Магомедова Расула Магомедовича. (Сборник) ч1. M, 2016. стр.  154-158
 8. Elxanilər dövlətində ali hakimiyyət (ingilisdilli tarixşünasliq üzrə). Gənc alimlərin I beynəlxalq elmi konfransı (toplu). I hissə. Gəncə, 2016, s.154-155
 9. Elxanilər dövlətində şəhərlər (ingilisdilli tarixşünaslıq əsasında). “Müstəqil Azərbaycanın 25 il ərzində keçdiyi tarixi yol” mövzusunda keçirilən elmi-praktik konfransın materialları. Bakı, 2016. Səh.176-178
 10. Elxanilər dövlətinin dini siyasəti (ingilisdilli tarixşünaslıq əsasında). Azərbaycanşünaslığın Aktual Problemləri VIII Beynəlxalq Elmi Konfrans. Bakı, 2017. səh. 178-179
 11. Moğolların Misir yürüşü. Ayn-Calut savaşı (ingilisdilli tarixşünaslıq əsasında), Gənc alimlərin II beynəlxalq elmi konfransı (toplu). I hissə. Gəncə, 2017, səh. 125 
 12.  Səfəvi hökmdarı II Şah İsmayılın daxili və xairci siyasəti, Ümummilli lider, müstəqil Azərbaycan dövlətinin qurucusu, azərbaycançılıq ideologiyasının banisi Heydər Əliyevin anadan olmasının 96-cı ildönümünə həsr olunmuş XXIV tələbə Respublika Elmi-Praktik konfransı Materialları. Bakı. 2020, s.93-97
 13. XIII-XIV əsrlərdə Qarabağıın etno-siyasi tarixi və tarixi coğrafiyası, Pontokaspi və Qafqaz Bölgəsi: ekosistemlərinbirləşməsi və izolyasiyası şəraitində dəyişikliklər,canlıların filogenezi, geologiya, ekologiya vəcoğrafiyası Multidisiplinar Beynəlxalq Konfrans Materialları.27-28 noyabr, 2020. Bakı, Azərbaycan, s.456-460
 14.   The Azerbaijan under the Rule of Mongol noyans and Civil viceroys, Western Caspian University Scientific Bulletin, № 1, 2021, s.79-90
 15.  Elxani ordusunda hərbi vəzifələr (ingilisdilli tarixşünaslıq üzrə). Bakı Universitetinin Xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası. Bakı, 2019, №3
 16. The Role of Natural-Geographical and Ecological Factors in Selecting the Centre of Azerbaijan by the Mongol Ilkhanate Dynasty. International Medieval Congress, (University of Leeds), 2021. P.1611
 17.  İlxanlılar zamanında Azərbaycanın tarixi-coğrafi hüdüdları
 18.  I Uluslararası Türkçe Edebiyyat Kültür Eğitim Sempozyumu. Bildiri Özetleri Kitabı.Editörler: Prof, Dr Cengiz Alyılmaz -Prof, Dr Osman Mert, Teke Akademi. 2020, s. 52
 19.  Abdullah Kaşaninin “Tarix-e Olcaytu” əsərində İlxanlı hökmdarı Olcaytu Xudabəndənin şiə islahatı və nəticələri, Ortaçağ Azərbaycan tarixinin Aktual Problemləri mövzusunda Respublika Elmi-Praktiki konfransın materialları. Bakı. 2021
 20.  İlxanlılar  (Hülakülər) dövlətinin vergi siyasəti (ingilisdilli tarixşünaslıq əsasında), AMEA Şərq Araşdırmaları jurnalı, № 1, 2022, s.113-123