Qərbi Kaspi Universiteti

Müəllimlər

İctimai Elmlər məktəbi

Nurlan Nəsirov

Tarix üzrə fəlsəfə doktoru,Tarix və fəlsəfə kafedrasının müdiri

Antik tarix, Qədim Şərq tarixi, Orta əsrlər tarixi, Yaxın və Orta Şərq ölkələri tarixi, Mənbəşünaslıq, Azərbaycan tarixi

+994 12 565 39 77

nurlan.pasha@wcu.edu.az

Akademik fəaliyyətinin istiqamətləri:

 • Azərbaycan tarixi (qədim və orta əsrlər dövrü)
 • Orta əsrlər tarixi
 • Yaxın və Orta Şərq ölkələrinin orta əsrlər tarixi
 • Mənbəşünaslıq
 • Tarixşünaslıq
 • Tarixin tədqiqat metodları

Təhsil və peşə fəaliyyəti haqqında məlumatlar:

Nəsirov Nurlan Paşa oğlu 1989-cu il avqustun 6-da Masallı rayonunun Xıl kəndində anadan olmuşdur. 2007-2011-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Tarix fakültəsində təhsil almışdır. 2011-12-ci illərdə həqiqi hərbi xidmətdə olmuşdur. 2012-14-cü illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Azərbaycan tarixi kafedrasında magistr təhsili almışdır. 2015-2018-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Azərbaycan tarixi kafedrasının fəlsəfə doktoru proqramı üzrə əyani doktorantı olmuşdur. 2019-cu ildə “Hülakülər dövlətinin sosial-iqtisadi və siyasi tarixi (ingilisdilli tarixşünaslıq əsasında)” adlı dissertasiya işini müdafiə etmişdir. 2014-19-cu illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Azərbaycan tarixi kafedrasında müəllim işləmişdir. Hazırda Qərbi Kaspi Universitetində Tarix və fəlsəfə kafedrasının müdiri vəzifəsində fəaliyyətini davam etdirməkdədir.

Elmi nəşrlər:

 1. Supreme Power in the İlkhanate state  (on the basis of English - language works). Сборник научных работ «Гилея: научный вестник». Выпуск 111 (8). Киев, 2016. pp. 136-137
 2. Qazan xanın dini islahatı (ingilisdilli tarixşünaslıq üzrə). Bakı Universitetinin Xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası. Bakı, 2015, №4. səh. 127-133
 3. Elxani hökmdarı Sultan Əhməd Təküdər xanın daxili və xarici siyasəti (İngilisdilli tarixşünaslıq əsasında). AMEA Tarix institutu.Elmi əsərləri. Cild – 59. Bakı. 2016. s.13-23
 4. Elxani hökmdarı Keyxatu xanın kağız pul(çao) islahatı. Azərbaycan xalçaları, c 6, Bakı, 2016, № 18.səh.75-80
 5. Abaqa xan dövründə Elxani - Cağatay münasibətləri. Bakı Universitetinin Xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası. Bakı, 2016, №1. səh. 153-159
 6. Elxan titulu haqqında qeydlər (ingilsdilli tarixşünaslıq əsasında). Doktorantların və gənc tədqiqatçıların XX respublika elmi konfransının materialları (toplu). I cild. Bakı, 2016. S.154-155
 7. Отношения Илъханидов и Великого Монгольского – Каганата. Третьих Всероссийский (с международным участием) историко-этнографические чтения посвященные памяти профессора Магомедова Расула Магомедовича. (Сборник) ч1. M, 2016. стр.  154-158
 8. Elxanilər dövlətində ali hakimiyyət (ingilisdilli tarixşünasliq üzrə). Gənc alimlərin I beynəlxalq elmi konfransı (toplu). I hissə. Gəncə, 2016, s.154-155
 9. Elxanilər dövlətində şəhərlər (ingilisdilli tarixşünaslıq əsasında). “Müstəqil Azərbaycanın 25 il ərzində keçdiyi tarixi yol” mövzusunda keçirilən elmi-praktik konfransın materialları. Bakı, 2016. Səh.176-178
 10. Elxanilər dövlətinin dini siyasəti (ingilisdilli tarixşünaslıq əsasında). Azərbaycanşünaslığın Aktual Problemləri VIII Beynəlxalq Elmi Konfrans. Bakı, 2017. səh. 178-179
 11. Moğolların Misir yürüşü. Ayn-Calut savaşı (ingilisdilli tarixşünaslıq əsasında), Gənc alimlərin II beynəlxalq elmi konfransı (toplu). I hissə. Gəncə, 2017, səh. 125 
 12.  Səfəvi hökmdarı II Şah İsmayılın daxili və xairci siyasəti, Ümummilli lider, müstəqil Azərbaycan dövlətinin qurucusu, azərbaycançılıq ideologiyasının banisi Heydər Əliyevin anadan olmasının 96-cı ildönümünə həsr olunmuş XXIV tələbə Respublika Elmi-Praktik konfransı Materialları. Bakı. 2020, s.93-97
 13. XIII-XIV əsrlərdə Qarabağıın etno-siyasi tarixi və tarixi coğrafiyası, Pontokaspi və Qafqaz Bölgəsi: ekosistemlərinbirləşməsi və izolyasiyası şəraitində dəyişikliklər,canlıların filogenezi, geologiya, ekologiya vəcoğrafiyası Multidisiplinar Beynəlxalq Konfrans Materialları.27-28 noyabr, 2020. Bakı, Azərbaycan, s.456-460
 14.   The Azerbaijan under the Rule of Mongol noyans and Civil viceroys, Western Caspian University Scientific Bulletin, № 1, 2021, s.79-90
 15.  Elxani ordusunda hərbi vəzifələr (ingilisdilli tarixşünaslıq üzrə). Bakı Universitetinin Xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası. Bakı, 2019, №3
 16. The Role of Natural-Geographical and Ecological Factors in Selecting the Centre of Azerbaijan by the Mongol Ilkhanate Dynasty. International Medieval Congress, (University of Leeds), 2021. P.1611
 17.  İlxanlılar zamanında Azərbaycanın tarixi-coğrafi hüdüdları
 18.  I Uluslararası Türkçe Edebiyyat Kültür Eğitim Sempozyumu. Bildiri Özetleri Kitabı.Editörler: Prof, Dr Cengiz Alyılmaz -Prof, Dr Osman Mert, Teke Akademi. 2020, s. 52
 19.  Abdullah Kaşaninin “Tarix-e Olcaytu” əsərində İlxanlı hökmdarı Olcaytu Xudabəndənin şiə islahatı və nəticələri, Ortaçağ Azərbaycan tarixinin Aktual Problemləri mövzusunda Respublika Elmi-Praktiki konfransın materialları. Bakı. 2021
 20.  İlxanlılar  (Hülakülər) dövlətinin vergi siyasəti (ingilisdilli tarixşünaslıq əsasında), AMEA Şərq Araşdırmaları jurnalı, № 1, 2022, s.113-123