We apologize for the temporary failure that occurred due to website maintenance

Западно-Каспийский Университет

Преподаватели

Школа высоких технологий и инновационного инжиниринга

Рена Гаджиева

Доктор философии по педагогике, доцент, Заведующий кафедрой информационных технологий

ИКТ в информатике и образовании, Информатика, Основы компьютерной инженерии

+994 12 565 39 74

rena.haciyeva@wcu.edu.az

Akademik fəaliyyətinin istiqamətləri:

 • İnformatika
 • Veb-proqramlaşdırma
 • Kompüter tərcümə proqramları 
 • Kompüter mühəndisliyin əsasları 
 • Sistem proqram təminatı 

Təhsil və peşə fəaliyyəti haqqında məlumatlar:

7 yanvar 1954-cü ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur.  1961-1971-ci illərdə Bakı şəhəri 132 saylı orta məktəbdə təhsil almışdır. 1977-ci ildə Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutunu (indiki Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti) bitirmişdir. 1971-1990–cı illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Hesablama Mərkəzində laborant, mühəndis, böyük mühəndis, 1990-1997-ci illərdə Azərbaycan Ali Tətbiqi Elmlər Kollecində müəllim, baş müəllim, 1997-ci ildən isə Qərbi Kaspi Universitetinin İnformasiya texnologiyaları və maşınlar kafedrasında baş müəllim və dosent vəzifələrində çalışmışdır. 2007-ci ildə “İnformatika fənninin riyaziyyat və fizika ilə əlaqəli tədrisi yolları” mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmiş və pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru elmi adını almışdır. 2011-ci ildən Qərbi Kaspi Universitetinin İnformasiya texnologiyaları və maşınlar kafedrasının müdiri vəzifəsində çalışır. 80-a yaxın elmi əsərin, o cümlədən metodik vəsait, dərslik və elmi məqalələrin müəllifidir.

Elmi nəşrlər: 

 • Abituriyentlərin və tələbələrin test edilməsi - 1995
 • Kompüterlə əlaqəli tədrisin bəzi məsələləri - 1996
 • Proqlaşdırma texnologiyasının kompüterlə əlaqəli tədrisə tətbiqi - 1996
 • Müasir həyatda kompüter və tədris - 1996 
 • "İnformatika" tədrisi üzrə təcrübə - 1997
 • Kompüter təhsilində kompüter dəstəyi təlimatı -1997
 • Fizika məsələlərin həllində kompüterdən istifadə edilməsinin müəyyən xüsusiyyətləri - 1999
 • "İqtisadi informasiyanın kompüter texnologiyası" kursu proqramı - 1998
 • İnformatika və hesablama texnikasının əsasları fənninin digər fənlərlə əlaqəli tədrisinin bəzi məsələləri - 1999
 • "Sistem proqramı" üzrə kurs proqramı- 1999
 • İnformatika ve hesablama texnikasının əsasları fənninin digər fənlərlə əlaqəli tədrisinin bəzi məsələləri - 2000
 • "Alqoritmləşdirmə və proqramlaşdırma" üzrə kurs proqramı - 2000
 • "Proqram paketləri" proqramı - 2000
 • İnformatika təhsili metodikasında bəzi elementlər - 2001
 • Şagirdlərin biliklərinin yoxlanılması - 2001
 • Alqoritmiləşdirmənin əsas elementləri - 2001
 • Turbo Pascal dilində xətti proseslərin proqramlaşdırılması - 2001
 • Mövqe məsələlərinin həllində tətbiq olunan üsullar - 2001
 • İnteraktiv rejimdə şagirdin avtomatlaşdırılmış testi - 2002
 • VPX proqram kabuğunu istifadə edərək məlumat bazalarının inkişaf etdirilməsi - 2002
 • ”Kompüter texnikası və proqramlaşdırma” kursu üzrə   proqram - 2003
 • İnformatikadan 250 test - 2003 
 • Tərsimi həndəsə mövzularının kompüterdə yerinə yetirilməsinin əsas şərtləri - 2003 
 • İnformatika dərslərində iqtisadi məsələlərin həllindən istifadə - 2005 
 • İnformatika və informasiya texnologiyaları fənninin fizika ilə əlaqəli tədrisinə dair - 2006
 • İnformatika və informasiya texnologiyaları fənninin tədrisində bəhsdaxili, bəhslərarası və bölmələrarası əlaqələrin təşkili - 2006 
 • İnformatika fənni ilə riyaziyyat fənni arasında əlaqənin yaradılması - 2007
 • Fənlərarası əlaqə təlimdə inteqrasiya proseslərinin ifadəsi kimi - 2007 
 • Tədris prosesində fənlərarası əlaqələrdən istifadəyə dair - 2007
 • İnteqrasiya proseslərinin tədrisə tətbiqinin bir variantı haqqında - 2008
 • İnformatika fənni üzrə praktik tapşırıqlarn yerinə yetirilmə yolları - 2009
 • İnformatika fənninin tədrisində riyaziyyat fənni elementlərin­dən istifadə fənlərarası əlaqə­nin yaradılması üçün bir zəmindir - 2011
 • İnformatika dərslərində iqtisadi məsələlərin həllindən istifadə - 2012
 • Maliyyə iqtisadi məsələlərin MS Excel elektron cədvəlində yerinə yetirilməsinin yolları - 2012
 • İnternet jurnalistikası - 2012
 • İnformatika fənni üzrə praktik tapşırıqların yerinə yetirilmə yolları - 2013
 • Maliyyə bazarlarında proqram təminatı ilə həll edilən bəzi məsələlər -2015 
 • Siyahı strukturları - 2015
 • Proqramlaşdırma dilləri və informatika - 2016
 • Müasir proqramlaşdırma dilləri - 2016
 • İnformatika və geoinformatika - 2016
 • Proqramlaşdırmanın əsasları - 2016
 • Coğrafi informasiya sistemləri - 2017
 • Rabitə kanalları və siqnalların işlənməsi – 2017
 • İnformatika (metodik vəsait) - 2020
 • Fənlərarası əlaqələrdən istifadə etməklə Veb proqramlaşdırma mövzularının izahında sığorta tariflərinin hesablanması – 2022.
 • Interdisciplinary relationships Integrated into learning - 2022
 • Verilənlərin  Analitik Emalı və Məlumat Təhlili Metodları – 2022
 • Использование межпредметных связей в частности вычислений страховых тарифов при объяснении тем веб-программирования - 2022