Western Caspian University

Teachers

School of Advanced Technologies and Innovative Engineering

Rana Hajiyeva

Associate professor, PhD in Pedagogy, Head of the department of information technologies

ICT in computer science and education, Informatics, Basics of computer engineering

+994 12 565 39 74

rena.haciyeva@wcu.edu.az

Akademik fəaliyyətinin istiqamətləri:

 • İnformatika
 • Veb-proqramlaşdırma
 • Kompüter tərcümə proqramları 
 • Kompüter mühəndisliyin əsasları 
 • Sistem proqram təminatı 

Təhsil və peşə fəaliyyəti haqqında məlumatlar:

7 yanvar 1954-cü ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur.  1961-1971-ci illərdə Bakı şəhəri 132 saylı orta məktəbdə təhsil almışdır. 1977-ci ildə Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutunu (indiki Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti) bitirmişdir. 1971-1990–cı illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Hesablama Mərkəzində laborant, mühəndis, böyük mühəndis, 1990-1997-ci illərdə Azərbaycan Ali Tətbiqi Elmlər Kollecində müəllim, baş müəllim, 1997-ci ildən isə Qərbi Kaspi Universitetinin İnformasiya texnologiyaları və maşınlar kafedrasında baş müəllim və dosent vəzifələrində çalışmışdır. 2007-ci ildə “İnformatika fənninin riyaziyyat və fizika ilə əlaqəli tədrisi yolları” mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmiş və pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru elmi adını almışdır. 2011-ci ildən Qərbi Kaspi Universitetinin İnformasiya texnologiyaları və maşınlar kafedrasının müdiri vəzifəsində çalışır. 80-a yaxın elmi əsərin, o cümlədən metodik vəsait, dərslik və elmi məqalələrin müəllifidir.

Elmi nəşrlər: 

 • Abituriyentlərin və tələbələrin test edilməsi - 1995
 • Kompüterlə əlaqəli tədrisin bəzi məsələləri - 1996
 • Proqlaşdırma texnologiyasının kompüterlə əlaqəli tədrisə tətbiqi - 1996
 • Müasir həyatda kompüter və tədris - 1996 
 • "İnformatika" tədrisi üzrə təcrübə - 1997
 • Kompüter təhsilində kompüter dəstəyi təlimatı -1997
 • Fizika məsələlərin həllində kompüterdən istifadə edilməsinin müəyyən xüsusiyyətləri - 1999
 • "İqtisadi informasiyanın kompüter texnologiyası" kursu proqramı - 1998
 • İnformatika və hesablama texnikasının əsasları fənninin digər fənlərlə əlaqəli tədrisinin bəzi məsələləri - 1999
 • "Sistem proqramı" üzrə kurs proqramı- 1999
 • İnformatika ve hesablama texnikasının əsasları fənninin digər fənlərlə əlaqəli tədrisinin bəzi məsələləri - 2000
 • "Alqoritmləşdirmə və proqramlaşdırma" üzrə kurs proqramı - 2000
 • "Proqram paketləri" proqramı - 2000
 • İnformatika təhsili metodikasında bəzi elementlər - 2001
 • Şagirdlərin biliklərinin yoxlanılması - 2001
 • Alqoritmiləşdirmənin əsas elementləri - 2001
 • Turbo Pascal dilində xətti proseslərin proqramlaşdırılması - 2001
 • Mövqe məsələlərinin həllində tətbiq olunan üsullar - 2001
 • İnteraktiv rejimdə şagirdin avtomatlaşdırılmış testi - 2002
 • VPX proqram kabuğunu istifadə edərək məlumat bazalarının inkişaf etdirilməsi - 2002
 • ”Kompüter texnikası və proqramlaşdırma” kursu üzrə   proqram - 2003
 • İnformatikadan 250 test - 2003 
 • Tərsimi həndəsə mövzularının kompüterdə yerinə yetirilməsinin əsas şərtləri - 2003 
 • İnformatika dərslərində iqtisadi məsələlərin həllindən istifadə - 2005 
 • İnformatika və informasiya texnologiyaları fənninin fizika ilə əlaqəli tədrisinə dair - 2006
 • İnformatika və informasiya texnologiyaları fənninin tədrisində bəhsdaxili, bəhslərarası və bölmələrarası əlaqələrin təşkili - 2006 
 • İnformatika fənni ilə riyaziyyat fənni arasında əlaqənin yaradılması - 2007
 • Fənlərarası əlaqə təlimdə inteqrasiya proseslərinin ifadəsi kimi - 2007 
 • Tədris prosesində fənlərarası əlaqələrdən istifadəyə dair - 2007
 • İnteqrasiya proseslərinin tədrisə tətbiqinin bir variantı haqqında - 2008
 • İnformatika fənni üzrə praktik tapşırıqlarn yerinə yetirilmə yolları - 2009
 • İnformatika fənninin tədrisində riyaziyyat fənni elementlərin­dən istifadə fənlərarası əlaqə­nin yaradılması üçün bir zəmindir - 2011
 • İnformatika dərslərində iqtisadi məsələlərin həllindən istifadə - 2012
 • Maliyyə iqtisadi məsələlərin MS Excel elektron cədvəlində yerinə yetirilməsinin yolları - 2012
 • İnternet jurnalistikası - 2012
 • İnformatika fənni üzrə praktik tapşırıqların yerinə yetirilmə yolları - 2013
 • Maliyyə bazarlarında proqram təminatı ilə həll edilən bəzi məsələlər -2015 
 • Siyahı strukturları - 2015
 • Proqramlaşdırma dilləri və informatika - 2016
 • Müasir proqramlaşdırma dilləri - 2016
 • İnformatika və geoinformatika - 2016
 • Proqramlaşdırmanın əsasları - 2016
 • Coğrafi informasiya sistemləri - 2017
 • Rabitə kanalları və siqnalların işlənməsi – 2017
 • İnformatika (metodik vəsait) - 2020
 • Fənlərarası əlaqələrdən istifadə etməklə Veb proqramlaşdırma mövzularının izahında sığorta tariflərinin hesablanması – 2022.
 • Interdisciplinary relationships Integrated into learning - 2022
 • Verilənlərin  Analitik Emalı və Məlumat Təhlili Metodları – 2022
 • Использование межпредметных связей в частности вычислений страховых тарифов при объяснении тем веб-программирования - 2022