We apologize for the temporary failure that occurred due to website maintenance

Qərbi Kaspi Universiteti

Müəllimlər

Filologiya və Tərcümə Məktəbi

Sədaqət Səlimova

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru,dosent, Xarici dillər kafedrasının müdiri

İxtisasyönümlü xarici dil (fransız dili), Qərb ölkələrinin dili(fransız dili)

+994 12 492 74 18

sedaqet.selimova@wcu.edu.az

13.05.1970-ci ildə Neftçala şəhərində anadan olmuşdur.

1977-87-ci illərdə Neftçala şəhər 2№ saylı məktəbdə təhsil almışdır.

1994-96- illərdə Bakı Plan İqtisad texnikumunun “Hüquqşünasılıq” fakültəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.

1996-2001-2003-cü illərdə ADU-nun Fransız dili üzrə “Filoloq” bakalavr dərəcəsini və “Dilşünaslıq” magistr dərəcəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.

2003-cü ildən Bakı Slavyan Universitetinin Roman filologiyası kafedrasını fransız dili üzrə mütəxəssisidir.

2018-ci ildə Prezident yanında Ali Attestasiya Komissiyası qərarı ilə Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru və 2022-ci ildə  dosent elmi adını almışdır.

2021-ci ildən etibarən Qərbi Kaspi Universitetində Xarici dillər kafedrasının müdiri vəzifəsində çalışır.

  1.XVI-XIX əsrdə Fransada türkoloji fikrin inkişafı // AMEA, “Türkoloji elmi-mədəni hərəkatda ortaq dəyərlər və yeni çağırışlar”,Beynəlxalq konfrans, Bakı, 2016,s.138-141

2.Основные тюркологические исследования в XX-XXI вв // Современные проблемы тюркологии: язык-литература-культура, Международная научно-практическая конференция, Москва, 2016, с. 189-194

3. Жан Дени о фонетике турецкого языка// Вестник,серия филологическая// Казахский национальныйуниверситет имени АЛЬ-ФАРАБИ №6 (164) 2016,с.67-71.  

4.Fransız dilinə məxsus  sözönülərinin özəllikləri.ADPU, A.Qurbanovun anadan olmasının 90-illik yubileyinə həsr edilmiş “Müasir dilçiliyin aktual problemləri” Beynəlxalq elmi konfransı. Bakı 2019.

5.Bulqar türklərinə məxsus toponomik vahidlər. BSU, Elmi əsərlər, dil və ədəbiyyat seriyası Bakı 2020.

6. Идиоматические выражения, включаемые в ряд фразеологических соединений французского языка и их аналоги в азербайджанском языке. Ульяновскийгосударственный университет“Язык.Культура.Коммуникация. Материалы ХIIIМеждународной научно-практической конференции. Ульяновск 2020.

7. Koqnitiv dönüş və  dilçilikdə koqnitiv praqmatika”. BSU,Humanitar Elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri. (Ali məktəblər arası elmi məqalələr məcmuəsi) Bakı 2020.

8. Fransada türkoloji tədqiqatlar tarixi. Dərs vəsaiti. Bakı Mütərcim 2020.

9. “Когнитивная грамматика”с позиций грамматического, лексического,    синтаксического контекста. Вченi записки ТНУ iменiВ.İ.Beрнадського. серiя: фiлологiя. Журналiстика Том32(71) .2021