Qərbi Kaspi Universiteti

Elmi tədqiqat

Elmi seminarlar

2018-2019- cu tədris ilində Qərbi Kaspi Universitetində keçiriləcək elmi seminarların siyahısını təqdim edirik. Seminarlar bütün elmi ictimaiyyətə açıqdır və respublikanın digər akademik və elm müəssisələrində fəaliyyət göstərən mütəxəssislər Qərbi Kaspi Universitetinin elmi müzakirələrində fəal iştirak etməyə dəvət olunurlar.

 

Oktyabr 2018

 • “Geosiyasi qarşıdurma və Azərbaycanın xarici siyasət maraqları”.  Fikrət Sadıxov. Professor, Qərbi Kaspi Universiteti.
 • “Amerika ədəbiyyatının təşəkkül tarixi”. Ruhiyyə Nağıyeva. Fil.ü.f.. Qərbi Kaspi Universiteti.
 • “Azərbaycan incəsənəti informasiya müharibəsi şəraitində”. Gülrəna Mirzə. S.ü.f.d., dosent.
 • “Sistemlərin modelləşdirilməsi və layihələndirilməsi”. Ədalət Kərimov. R.ü.e.d., professor, Qərbi Kaspi Universiteti.
 • “Əmək münasibətlərində yaranan problemlər və onların həlli yolları”. Əbülfət Məhərrəmov. Azərbaycan Respublikası Əmək və əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyinin şöbə müdirinin müavini.
 • “Abşeron şəraitində avtonəqliyyat yolətrafı ərazilərinin bəzi ağac bitkiləri və onların mikobiotası vasitəsilə indikativ qiymətləndirilməsi”. Nərmin Fərzəliyeva. Müəllim, Qəbi Kaspi Universiteti.

 

Noyabr 2018

 • “XX əsrin 30-cu illərindən  bu günə qədər Azərbaycan ədəbiyyatı və Azərbaycan jurnalı”. Vaqif Bəhmənli. Müəllim, AMEA Azərbaycan Milli Ensklopediyası Elmi Mərkəzi.
 • “Şəhər mühitində videoekologiya problemləri”. Pərvanə Əliyeva. b.m. Azərbaycan Memarlar İttifaqının üzvü.
 • “Güclü dövlətin qurulmasında ənənənin rolu (Yaponiya nümunəsində)”. Abdullayeva Münəvvər. Fəl.ü.f.d., dosent, Qərbi Kaspi Universiteti.
 • “Müasir cəmiyyətdə siyasi etimadın sosial – psixoloji xüsusiyyətləri”. Abbasova Afərin. Baş müəllim, Qərbi Kaspi Universiteti.
 • “Qlobal hərislik”. Dünyamalı Vəliyev. İqtisad elmləri doktoru, professor. AMEA – nın Şərqşünaslıq İnstitutunun şöbə müdiri.
 • “Üçlü birgə polimerləşmə”.  Nailə Quliyeva. K.ü.f.d., Qərbi Kaspi Universiteti.

 

Dekabr 2018

 • “Beynəlxalq münasibətlərin qlobal problemləri”. Aydın Mirzəzadə. S.e.f.d, dosent. Milli Məclis deputatı
 • “Nitq mədəniyyətinin üslubları, normaları, prinsipləri”. Səminə Abdullayeva. Ped.ü.f.d, Qərbi Kaspi Universiteti.
 • “Dizayn təhsilində texniki fənlərlə bədii fənlərin əlaqəsinin qurulması prinsipləri”. Aşurli Y.A. Dosent, Azərbaycan Dizaynerlər İttifaqının üzvü.
 • “Müasir dövrdə çətin yeniyetmələrdə şəxsiyyət problemi”.  Əhmədova Elnarə. P.ü.f.d., dosent, Qərbi Kaspi Universiteti.
 • “Yeniyetmələrdə nevrotik pozuntuların əmələ gəlməsində sosial amillərin rolu”. İgidova Emiliya. Müəllim, Qərbi Kaspi Universiteti.
 • “Azərbaycanda əl xalılarının naxış və ornamentlərinin tanınma və identifikasiyasının intellektual-informasiya sistemi”. Aydın Kazımzadə. Tex.ü.f.d., dosent, Qərbi Kaspi Universiteti.
 • “Biznes proseslərinin reinjinirinqi”. İlham Yusifli. Qərbi Kaspi Universiteti, baş müəllim.
 • “Cavan ulduzların təkamül prosesləri”. Günel Bahəddinova. A.ü.f.d., Qərbi Kaspi Universiteti

 

Yanvar 2019

 • “Rəngkarlıqda yazı üslubu”. Rəsulov E.Ş. B.m. Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının üzvü.
 • “Psixoloji yardımı tənzim edən qanunvericilikdə uyğunsuzluqlar məsələsi”. Hacıyeva Elmira. H.ü.f.d., dosent, Qərbi Kaspi Universiteti.
 • “Beynəlxalq əlaqələrdə Gender  məsələləri”. Səbinə Manafova. Baş müəllim. Azərbaycan Respublikası Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi.
 • “Orta Xəzərin makrozoobentosu”. Elnarə Cəfərova. B.ü.f.d., Qərbi Kaspi Universiteti

 

Fevral 2019

 • “Azərbaycan dili dialektlərində və türk ədəbi dilində ortaq sözlər”. Zabitə Teymurlu. Fil.ü.f.d., Bakı Mühəndislik Universiteti.
 • “Azərbaycan memarlığında konstruktivizm izləri”. Əliyev E.T. Sən.ü.e.d., professor
 • Azərbaycan Memarlar İttifaqının üzvü.
 • “ABŞ –ın Yaxın Şərq siyasətində ABŞ - İsrail münasibətləri”. Adıgözəlova Məleykə. Müəllim Qərbi Kaspi Universiteti.
 • “Maping of key habitats of key species in Greater Caucasus”. Şahin Hüseynli. Müəllim, Geomatika laboratoriyasının müdiri, Qərbi Kaspi Universiteti.

 

Mart 2019

 • “Müasir ingilis dramaturgiyasında Harold Pinter yaradıcılığının yeri”. Solmaz Ələsgərova. Müəllim, Qərbi Kaspi Universiteti.
 • “Ara boşluqları nəzərə alınan çarxqolu-sürüngəc mexanizmlərinin dinamik analizi və möhkəmlik xarakteristikalarının yüksəldilməsi”. Aygün Bəkirova. Müəllim, Qərbi Kaspi Universiteti.
 • “Lizinqin tətbiqinin perspektivləri”. Pərviz Qurbanov. İ.ü.f.d., professor, Qərbi Kaspi Universiteti.

 

Aprel 2019

 • “Azərbaycan dilində sonu –q/-k və -z ilə bitən somatik vahidlərin qrammatik təsviri”. Jalə Qəniyeva. Müəllim, Qərbi Kaspi Universiteti.
 • “Azərbaycanın xarici siyasət perspektivləri dəyişən lokal, regional və qlobal amillərin nisbəti kontekstində”. Vəsilə Hacıyeva. Siyasi elmlər doktoru, professor, Qərbi Kaspi Universiteti.
 •  “Dizayn təhsilində rəsm fənninin tədrisinin metodiki xüsusiyyətləri”. Əliyev M. R. Müəllim. Azərbaycan Rəsssamlar İttifaqının üzvü.
 • “Məktəb psixoloqunun peşəkar portreti”.  Əhmədova Reyhan. Baş müəllim, p.ü.f.d., Qərbi Kaspi Universiteti.
 • “Sərhəd şərtində spektral parametr olan diffuziya operatorunun bərpası”. Çinarə İbadzadə. Müəllim, Qərbi Kaspi Universiteti.
 • “Xarici ölkələrdə vergi sistemi”. Orxan Baxşıyev. Qərbi Kaspi Universitetinin müəllimi, Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyinin İkitərəfli və çoxtərəfli departamentinin böyük dövlət müşaviri.

 

May 2019

 • “Müasir interyer anlayışı və onun təşkili prinsipləri”.  Əliyev E.T. Sən.ü.e.d., professor.
 • Azərbaycan Memarlar İttifaqının üzvü.
 • “Müasir Azərbaycan dilinin tədrisində dərsliklərdəki fərqli fikirlərlə bağlı yaranan problemlər”. Adilə Əsədova. Fil.ü.f.d., dosent, Qərbi Kaspi Universiteti.
 • “İnformatika fənninin tədrisində İqtisadi, maliyyə, riyazi və fiziki məsələlərin həlli”. Rəna Hacıyeva. Ped.ü.f.d., dosent, Qərbi Kaspi Universiteti.
 • “Mədəni dəyərlər və iqtisadi davranış modelləri arasında qarşılıqlı əlaqə”.  Mustafayeva Günay. Müəllim, Qərbi Kaspi Universiteti.
 • “Mingəçevir su ambarının müasir ekoloji şəraitdə makrozoobentosu”. Könül Tağıyeva. Müəllimə, Qərbi Kaspi Universiteti.

 

 

2019-cu ildə keçiriləcək beynəlxalq və respublika elmi konfrans, simpozium, konqres və elmi seminarı haqqında məlumat

Mövzusu

Mövzunun aktuallığı

Statusu

Keçirilmə vaxtı

Təşkilatçı(lar)

 

Keçiriləcək ünvan

Dəvət olunacaq xarici universitetlər

Xarici qonaqların sayı

1.       

Multikulturalizmin elmi əsasları

Azərbaycanın həyat tərzi və dövlət siyasəti kimi mühüm əhəmiyyət kəsb edir.

Elmi seminar

Oktyabr, 2019

Tarix və Fəlsəfə kafedrası

QKU-nun konfrans zalı

 

 

2.       

Azərbaycanın görkəmli şəxsiyyətləri

Azərbaycanın görkəmli alimlərinin  şəxslərinin elmi mütaliəsi vacib əhəmiyyət kəsb edir.

Konqres

Noyabr, 2019

Politologiya və beynəlxalq münasibətlər kafedrası;

Tarix və Fəlsəfə kafedrası;

Pedaqogika, Psixologiya və hüquq kafedrası;

 

 

 

 

3.       

Tələbələrin mütaliəsinin dərinləşməsində sosial şəbəkələrin rolu

Tələbələrin oxumağa marağının       artırılmasında sosial şəbəkələrin rolunun təhlil edilməsi vacib tədris və elmi əhəmiyyət kəsb edir.

Elmi seminar

Fevral, 2019

TGT, Politologiya və beynəlxalq münasibətlər kafedrası

QKU-nun konfrans zalı

 

 

4.       

Ermənilərin Azərbaycan xalqına qarşı soyqırımı

Azərbaycan xalqının başına gətirilən faciələrin elmi cəhətdən öyrənilməsinə təbliği mühüm elmi- siyasi əhəmiyyət kəsb edir.

Respublika elmi konfransı

Aprel, 2019

Politologiya və beynəlxalq münasibətlər kafedrası

QKU-nun konfrans zalı

?

?

5.       

Ümumilli liderin anadan olmasının 96-cı ildönümünə həsr olunmuş: Azərbaycan və Dünya (1991-2018) müqayisəli inkişaf dinamikası

Ulu öndərin dünyanın inkişaf dinamikasını qabaqlayan Azərbaycanın inkişaf strotegiyasi müqayisəli təhlil olunması vacib siyasi elmi əhəmiyyət kəsb edir.

Beynəlxalq konfrans

May, 2019

Siyasi və ictimai elmlər fakültəsi;

Politologiya və beynəlxalq münasibətlər kafedrası;

Pedaqogika, Psixologiya və hüquq kafedrası;

Tarix və Fəlsəfə kafedrası

QKU-nun akt zalı

 

 

 

 

2018-2019- cu tədris ilində Qərbi Kaspi Universitetində keçiriləcək elmi seminarların siyahısını təqdim edirik. Seminarlar bütün elmi ictimaiyyətə açıqdır və respublikanın digər akademik və elm müəssisələrində fəaliyyət göstərən mütəxəssislər Qərbi Kaspi Universitetinin elmi müzakirələrində fəal iştirak etməyə dəvət olunurlar.

 

Oktyabr 2018

 • “Geosiyasi qarşıdurma və Azərbaycanın xarici siyasət maraqları”.  Fikrət Sadıxov. Professor, Qərbi Kaspi Universiteti.
 • “Amerika ədəbiyyatının təşəkkül tarixi”. Ruhiyyə Nağıyeva. Fil.ü.f.. Qərbi Kaspi Universiteti.
 • “Azərbaycan incəsənəti informasiya müharibəsi şəraitində”. Gülrəna Mirzə. S.ü.f.d., dosent.
 • “Sistemlərin modelləşdirilməsi və layihələndirilməsi”. Ədalət Kərimov. R.ü.e.d., professor, Qərbi Kaspi Universiteti.
 • “Əmək münasibətlərində yaranan problemlər və onların həlli yolları”. Əbülfət Məhərrəmov. Azərbaycan Respublikası Əmək və əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyinin şöbə müdirinin müavini.
 • “Abşeron şəraitində avtonəqliyyat yolətrafı ərazilərinin bəzi ağac bitkiləri və onların mikobiotası vasitəsilə indikativ qiymətləndirilməsi”. Nərmin Fərzaliyeva. Müəllim, Qəbi Kaspi Universiteti.

 

Noyabr 2018

 • “XX əsrin 30-cu illərindən  bu günə qədər Azərbaycan ədəbiyyatı və Azərbaycan jurnalı”. Vaqif Bəhmənli. Müəllim, AMEA Azərbaycan Milli Ensklopediyası Elmi Mərkəzi.
 • “Şəhər mühitində videoekologiya problemləri”. Pərvanə Əliyeva. b.m. Azərbaycan Memarlar İttifaqının üzvü.
 • “Güclü dövlətin qurulmasında ənənənin rolu (Yaponiya nümunəsində)”. Abdullayeva Münəvvər. Fəl.ü.f.d., dosent, Qərbi Kaspi Universiteti.
 • “Müasir cəmiyyətdə siyasi etimadın sosial – psixoloji xüsusiyyətləri”. Abbasova Afərin. Baş müəllim, Qərbi Kaspi Universiteti.
 • “Qlobal hərislik”. Dünyamalı Vəliyev. İqtisad elmləri doktoru, professor. AMEA – nın Şərqşünaslıq İnstitutunun şöbə müdiri.
 • “Üçlü birgə polimerləşmə”.  Nailə Quliyeva. K.ü.f.d., Qərbi Kaspi Universiteti.

 

Dekabr 2018

 • “Beynəlxalq münasibətlərin qlobal problemləri”. Aydın Mirzəzadə. S.e.f.d, dosent. Milli Məclis deputatı
 • “Nitq mədəniyyətinin üslubları, normaları, prinsipləri”. Səminə Abdullayeva. Ped.ü.f.d, Qərbi Kaspi Universiteti.
 • “Dizayn təhsilində texniki fənlərlə bədii fənlərin əlaqəsinin qurulması prinsipləri”. Aşurli Y.A. Dosent, Azərbaycan Dizaynerlər İttifaqının üzvü.
 • “Müasir dövrdə çətin yeniyetmələrdə şəxsiyyət problemi”.  Əhmədova Elnarə. P.ü.f.d., dosent, Qərbi Kaspi Universiteti.
 • “Yeniyetmələrdə nevrotik pozuntuların əmələ gəlməsində sosial amillərin rolu”. İgidova Emiliya. Müəllim, Qərbi Kaspi Universiteti.
 • “Azərbaycanda əl xalılarının naxış və ornamentlərinin tanınma və identifikasiyasının intellektual-informasiya sistemi”. Aydın Kazımzadə. Tex.ü.f.d., dosent, Qərbi Kaspi Universiteti.
 • “Biznes proseslərinin reinjinirinqi”. İlham Yusifli. Qərbi Kaspi Universiteti, baş müəllim.
 • “Cavan ulduzların təkamül prosesləri”. Günel Bahəddinova. A.ü.f.d., Qərbi Kaspi Universiteti

 

Yanvar 2019

 • “Rəngkarlıqda yazı üslubu”. Rəsulov E.Ş. B.m. Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının üzvü.
 • “Psixoloji yardımı tənzim edən qanunvericilikdə uyğunsuzluqlar məsələsi”. Hacıyeva Elmira. H.ü.f.d., dosent, Qərbi Kaspi Universiteti.
 • “Beynəlxalq əlaqələrdə Gender  məsələləri”. Səbinə Manafova. Baş müəllim. Azərbaycan Respublikası Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi.
 • “Orta Xəzərin makrozoobentosu”. Elnarə Cəfərova. B.ü.f.d., Qərbi Kaspi Universiteti

 

Fevral 2019

 • “Azərbaycan dili dialektlərində və türk ədəbi dilində ortaq sözlər”. Zabitə Teymurlu. Fil.ü.f.d., Bakı Mühəndislik Universiteti.
 • “Azərbaycan memarlığında konstruktivizm izləri”. Əliyev E.T. Sən.ü.e.d., professor
 • Azərbaycan Memarlar İttifaqının üzvü.
 • “ABŞ –ın Yaxın Şərq siyasətində ABŞ - İsrail münasibətləri”. Adıgözəlova Məleykə. Müəllim Qərbi Kaspi Universiteti.
 • “Maping of key habitats of key species in Greater Caucasus”. Şahin Hüseynli. Müəllim, Geomatika laboratoriyasının müdiri, Qərbi Kaspi Universiteti.

 

Mart 2019

 • “Müasir ingilis dramaturgiyasında Harold Pinter yaradıcılığının yeri”. Solmaz Ələsgərova. Müəllim, Qərbi Kaspi Universiteti.
 • “Ara boşluqları nəzərə alınan çarxqolu-sürüngəc mexanizmlərinin dinamik analizi və möhkəmlik xarakteristikalarının yüksəldilməsi”. Aygün Bəkirova. Müəllim, Qərbi Kaspi Universiteti.
 • “Lizinqin tətbiqinin perspektivləri”. Pərviz Qurbanov. İ.ü.f.d., professor, Qərbi Kaspi Universiteti.

 

Aprel 2019

 • “Azərbaycan dilində sonu –q/-k və -z ilə bitən somatik vahidlərin qrammatik təsviri”. Jalə Qəniyeva. Müəllim, Qərbi Kaspi Universiteti.
 • “Azərbaycanın xarici siyasət perspektivləri dəyişən lokal, regional və qlobal amillərin nisbəti kontekstində”. Vəsilə Hacıyeva. Siyasi elmlər doktoru, professor, Qərbi Kaspi Universiteti.
 •  “Dizayn təhsilində rəsm fənninin tədrisinin metodiki xüsusiyyətləri”. Əliyev M. R. Müəllim. Azərbaycan Rəsssamlar İttifaqının üzvü.
 • “Məktəb psixoloqunun peşəkar portreti”.  Əhmədova Reyhan. Baş müəllim, p.ü.f.d., Qərbi Kaspi Universiteti.
 • “Sərhəd şərtində spektral parametr olan diffuziya operatorunun bərpası”. Çinarə İbadzadə. Müəllim, Qərbi Kaspi Universiteti.
 • “Xarici ölkələrdə vergi sistemi”. Orxan Baxşıyev. Qərbi Kaspi Universitetinin müəllimi, Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyinin İkitərəfli və çoxtərəfli departamentinin böyük dövlət müşaviri.

 

May 2019

 • “Müasir interyer anlayışı və onun təşkili prinsipləri”.  Əliyev E.T. Sən.ü.e.d., professor.
 • Azərbaycan Memarlar İttifaqının üzvü.
 • “Müasir Azərbaycan dilinin tədrisində dərsliklərdəki fərqli fikirlərlə bağlı yaranan problemlər”. Adilə Əsədova. Fil.ü.f.d., dosent, Qərbi Kaspi Universiteti.
 • “İnformatika fənninin tədrisində İqtisadi, maliyyə, riyazi və fiziki məsələlərin həlli”. Rəna Hacıyeva. Ped.ü.f.d., dosent, Qərbi Kaspi Universiteti.
 • “Mədəni dəyərlər və iqtisadi davranış modelləri arasında qarşılıqlı əlaqə”.  Mustafayeva Günay. Müəllim, Qərbi Kaspi Universiteti.
 • “Mingəçevir su ambarının müasir ekoloji şəraitdə makrozoobentosu”. Könül Tağıyeva. Müəllimə, Qərbi Kaspi Universiteti.

 

 

2019-cu ildə keçiriləcək beynəlxalq və respublika elmi konfrans, simpozium, konqres və elmi seminarı haqqında məlumat

Mövzusu

Mövzunun aktuallığı

Statusu

Keçirilmə vaxtı

Təşkilatçı(lar)

 

Keçiriləcək ünvan

Dəvət olunacaq xarici universitetlər

Xarici qonaqların sayı

1.       

Multikulturalizmin elmi əsasları

Azərbaycanın həyat tərzi və dövlət siyasəti kimi mühüm əhəmiyyət kəsb edir.

Elmi seminar

Oktyabr, 2019

Tarix və Fəlsəfə kafedrası

QKU-nun konfrans zalı

 

 

2.       

Azərbaycanın görkəmli şəxsiyyətləri

Azərbaycanın görkəmli alimlərinin  şəxslərinin elmi mütaliəsi vacib əhəmiyyət kəsb edir.

Konqres

Noyabr, 2019

Politologiya və beynəlxalq münasibətlər kafedrası;

Tarix və Fəlsəfə kafedrası;

Pedaqogika, Psixologiya və hüquq kafedrası;

 

 

 

 

3.       

Tələbələrin mütaliəsinin dərinləşməsində sosial şəbəkələrin rolu

Tələbələrin oxumağa marağının       artırılmasında sosial şəbəkələrin rolunun təhlil edilməsi vacib tədris və elmi əhəmiyyət kəsb edir.

Elmi seminar

Fevral, 2019

TGT, Politologiya və beynəlxalq münasibətlər kafedrası

QKU-nun konfrans zalı

 

 

4.       

Ermənilərin Azərbaycan xalqın qarşı soyqırımı

Azərbaycan xalqının başına gətirilən faciələrin elmi cəhətdən öyrənilməsinə təbliği mühüm elmi- siyasi əhəmiyyət kəsb edir.

Respublika elmi konfransı

Aprel, 2019

Politologiya və beynəlxalq münasibətlər kafedrası

QKU-nun konfrans zalı

?

?

5.       

Ümumilli liderin anadan olmasının 96-cı ildönümünə həsr olunmuş: Azərbaycan və Dünya (1991-2018) müqayisəli inkişaf dinamikası

Ulu öndərin dünyanın inkişaf dinamikasını qabaqlayan Azərbaycanın inkişaf strotegiyasi müqayisəli təhlil olunması vacib siyasi elmi əhəmiyyət kəsb edir.

Beynəlxalq konfrans

May, 2019

Siyasi və ictimai elmlər fakültəsi;

Politologiya və beynəlxalq münasibətlər kafedrası;

Pedaqogika, Psixologiya və hüquq kafedrası;

Tarix və Fəlsəfə kafedrası

QKU-nun akt zalı

 

 

 

 

2018-2019- cu tədris ilində Qərbi Kaspi Universitetində keçiriləcək elmi seminarların siyahısını təqdim edirik. Seminarlar bütün elmi ictimaiyyətə açıqdır və respublikanın digər akademik və elm müəssisələrində fəaliyyət göstərən mütəxəssislər Qərbi Kaspi Universitetinin elmi müzakirələrində fəal iştirak etməyə dəvət olunurlar.

 

Oktyabr 2018

 • “Geosiyasi qarşıdurma və Azərbaycanın xarici siyasət maraqları”.  Fikrət Sadıxov. Professor, Qərbi Kaspi Universiteti.
 • “Amerika ədəbiyyatının təşəkkül tarixi”. Ruhiyyə Nağıyeva. Fil.ü.f.. Qərbi Kaspi Universiteti.
 • “Azərbaycan incəsənəti informasiya müharibəsi şəraitində”. Gülrəna Mirzə. S.ü.f.d., dosent.
 • “Sistemlərin modelləşdirilməsi və layihələndirilməsi”. Ədalət Kərimov. R.ü.e.d., professor, Qərbi Kaspi Universiteti.
 • “Əmək münasibətlərində yaranan problemlər və onların həlli yolları”. Əbülfət Məhərrəmov. Azərbaycan Respublikası Əmək və əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyinin şöbə müdirinin müavini.
 • “Abşeron şəraitində avtonəqliyyat yolətrafı ərazilərinin bəzi ağac bitkiləri və onların mikobiotası vasitəsilə indikativ qiymətləndirilməsi”. Nərmin Fərzaliyeva. Müəllim, Qəbi Kaspi Universiteti.

 

Noyabr 2018

 • “XX əsrin 30-cu illərindən  bu günə qədər Azərbaycan ədəbiyyatı və Azərbaycan jurnalı”. Vaqif Bəhmənli. Müəllim, AMEA Azərbaycan Milli Ensklopediyası Elmi Mərkəzi.
 • “Şəhər mühitində videoekologiya problemləri”. Pərvanə Əliyeva. b.m. Azərbaycan Memarlar İttifaqının üzvü.
 • “Güclü dövlətin qurulmasında ənənənin rolu (Yaponiya nümunəsində)”. Abdullayeva Münəvvər. Fəl.ü.f.d., dosent, Qərbi Kaspi Universiteti.
 • “Müasir cəmiyyətdə siyasi etimadın sosial – psixoloji xüsusiyyətləri”. Abbasova Afərin. Baş müəllim, Qərbi Kaspi Universiteti.
 • “Qlobal hərislik”. Dünyamalı Vəliyev. İqtisad elmləri doktoru, professor. AMEA – nın Şərqşünaslıq İnstitutunun şöbə müdiri.
 • “Üçlü birgə polimerləşmə”.  Nailə Quliyeva. K.ü.f.d., Qərbi Kaspi Universiteti.

 

Dekabr 2018

 • “Beynəlxalq münasibətlərin qlobal problemləri”. Aydın Mirzəzadə. S.e.f.d, dosent. Milli Məclis deputatı
 • “Nitq mədəniyyətinin üslubları, normaları, prinsipləri”. Səminə Abdullayeva. Ped.ü.f.d, Qərbi Kaspi Universiteti.
 • “Dizayn təhsilində texniki fənlərlə bədii fənlərin əlaqəsinin qurulması prinsipləri”. Aşurli Y.A. Dosent, Azərbaycan Dizaynerlər İttifaqının üzvü.
 • “Müasir dövrdə çətin yeniyetmələrdə şəxsiyyət problemi”.  Əhmədova Elnarə. P.ü.f.d., dosent, Qərbi Kaspi Universiteti.
 • “Yeniyetmələrdə nevrotik pozuntuların əmələ gəlməsində sosial amillərin rolu”. İgidova Emiliya. Müəllim, Qərbi Kaspi Universiteti.
 • “Azərbaycanda əl xalılarının naxış və ornamentlərinin tanınma və identifikasiyasının intellektual-informasiya sistemi”. Aydın Kazımzadə. Tex.ü.f.d., dosent, Qərbi Kaspi Universiteti.
 • “Biznes proseslərinin reinjinirinqi”. İlham Yusifli. Qərbi Kaspi Universiteti, baş müəllim.
 • “Cavan ulduzların təkamül prosesləri”. Günel Bahəddinova. A.ü.f.d., Qərbi Kaspi Universiteti

 

Yanvar 2019

 • “Rəngkarlıqda yazı üslubu”. Rəsulov E.Ş. B.m. Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının üzvü.
 • “Psixoloji yardımı tənzim edən qanunvericilikdə uyğunsuzluqlar məsələsi”. Hacıyeva Elmira. H.ü.f.d., dosent, Qərbi Kaspi Universiteti.
 • “Beynəlxalq əlaqələrdə Gender  məsələləri”. Səbinə Manafova. Baş müəllim. Azərbaycan Respublikası Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi.
 • “Orta Xəzərin makrozoobentosu”. Elnarə Cəfərova. B.ü.f.d., Qərbi Kaspi Universiteti

 

Fevral 2019

 • “Azərbaycan dili dialektlərində və türk ədəbi dilində ortaq sözlər”. Zabitə Teymurlu. Fil.ü.f.d., Bakı Mühəndislik Universiteti.
 • “Azərbaycan memarlığında konstruktivizm izləri”. Əliyev E.T. Sən.ü.e.d., professor
 • Azərbaycan Memarlar İttifaqının üzvü.
 • “ABŞ –ın Yaxın Şərq siyasətində ABŞ - İsrail münasibətləri”. Adıgözəlova Məleykə. Müəllim Qərbi Kaspi Universiteti.
 • “Maping of key habitats of key species in Greater Caucasus”. Şahin Hüseynli. Müəllim, Geomatika laboratoriyasının müdiri, Qərbi Kaspi Universiteti.

 

Mart 2019

 • “Müasir ingilis dramaturgiyasında Harold Pinter yaradıcılığının yeri”. Solmaz Ələsgərova. Müəllim, Qərbi Kaspi Universiteti.
 • “Ara boşluqları nəzərə alınan çarxqolu-sürüngəc mexanizmlərinin dinamik analizi və möhkəmlik xarakteristikalarının yüksəldilməsi”. Aygün Bəkirova. Müəllim, Qərbi Kaspi Universiteti.
 • “Lizinqin tətbiqinin perspektivləri”. Pərviz Qurbanov. İ.ü.f.d., professor, Qərbi Kaspi Universiteti.

 

Aprel 2019

 • “Azərbaycan dilində sonu –q/-k və -z ilə bitən somatik vahidlərin qrammatik təsviri”. Jalə Qəniyeva. Müəllim, Qərbi Kaspi Universiteti.
 • “Azərbaycanın xarici siyasət perspektivləri dəyişən lokal, regional və qlobal amillərin nisbəti kontekstində”. Vəsilə Hacıyeva. Siyasi elmlər doktoru, professor, Qərbi Kaspi Universiteti.
 •  “Dizayn təhsilində rəsm fənninin tədrisinin metodiki xüsusiyyətləri”. Əliyev M. R. Müəllim. Azərbaycan Rəsssamlar İttifaqının üzvü.
 • “Məktəb psixoloqunun peşəkar portreti”.  Əhmədova Reyhan. Baş müəllim, p.ü.f.d., Qərbi Kaspi Universiteti.
 • “Sərhəd şərtində spektral parametr olan diffuziya operatorunun bərpası”. Çinarə İbadzadə. Müəllim, Qərbi Kaspi Universiteti.
 • “Xarici ölkələrdə vergi sistemi”. Orxan Baxşıyev. Qərbi Kaspi Universitetinin müəllimi, Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyinin İkitərəfli və çoxtərəfli departamentinin böyük dövlət müşaviri.

 

May 2019

 • “Müasir interyer anlayışı və onun təşkili prinsipləri”.  Əliyev E.T. Sən.ü.e.d., professor.
 • Azərbaycan Memarlar İttifaqının üzvü.
 • “Müasir Azərbaycan dilinin tədrisində dərsliklərdəki fərqli fikirlərlə bağlı yaranan problemlər”. Adilə Əsədova. Fil.ü.f.d., dosent, Qərbi Kaspi Universiteti.
 • “İnformatika fənninin tədrisində İqtisadi, maliyyə, riyazi və fiziki məsələlərin həlli”. Rəna Hacıyeva. Ped.ü.f.d., dosent, Qərbi Kaspi Universiteti.
 • “Mədəni dəyərlər və iqtisadi davranış modelləri arasında qarşılıqlı əlaqə”.  Mustafayeva Günay. Müəllim, Qərbi Kaspi Universiteti.
 • “Mingəçevir su ambarının müasir ekoloji şəraitdə makrozoobentosu”. Könül Tağıyeva. Müəllimə, Qərbi Kaspi Universiteti.

 

 

2019-cu ildə keçiriləcək beynəlxalq və respublika elmi konfrans, simpozium, konqres və elmi seminarı haqqında məlumat

Mövzusu

Mövzunun aktuallığı

Statusu

Keçirilmə vaxtı

Təşkilatçı(lar)

 

Keçiriləcək ünvan

Dəvət olunacaq xarici universitetlər

Xarici qonaqların sayı

1.       

Multikulturalizmin elmi əsasları

Azərbaycanın həyat tərzi və dövlət siyasəti kimi mühüm əhəmiyyət kəsb edir.

Elmi seminar

Oktyabr, 2019

Tarix və Fəlsəfə kafedrası

QKU-nun konfrans zalı

 

 

2.       

Azərbaycanın görkəmli şəxsiyyətləri

Azərbaycanın görkəmli alimlərinin  şəxslərinin elmi mütaliəsi vacib əhəmiyyət kəsb edir.

Konqres

Noyabr, 2019

Politologiya və beynəlxalq münasibətlər kafedrası;

Tarix və Fəlsəfə kafedrası;

Pedaqogika, Psixologiya və hüquq kafedrası;

 

 

 

 

3.       

Tələbələrin mütaliəsinin dərinləşməsində sosial şəbəkələrin rolu

Tələbələrin oxumağa marağının       artırılmasında sosial şəbəkələrin rolunun təhlil edilməsi vacib tədris və elmi əhəmiyyət kəsb edir.

Elmi seminar

Fevral, 2019

TGT, Politologiya və beynəlxalq münasibətlər kafedrası

QKU-nun konfrans zalı

 

 

4.       

Ermənilərin Azərbaycan xalqın qarşı soyqırımı

Azərbaycan xalqının başına gətirilən faciələrin elmi cəhətdən öyrənilməsinə təbliği mühüm elmi- siyasi əhəmiyyət kəsb edir.

Respublika elmi konfransı

Aprel, 2019

Politologiya və beynəlxalq münasibətlər kafedrası

QKU-nun konfrans zalı

?

?

5.       

Ümumilli liderin anadan olmasının 96-cı ildönümünə həsr olunmuş: Azərbaycan və Dünya (1991-2018) müqayisəli inkişaf dinamikası

Ulu öndərin dünyanın inkişaf dinamikasını qabaqlayan Azərbaycanın inkişaf strotegiyasi müqayisəli təhlil olunması vacib siyasi elmi əhəmiyyət kəsb edir.

Beynəlxalq konfrans

May, 2019

Siyasi və ictimai elmlər fakültəsi;

Politologiya və beynəlxalq münasibətlər kafedrası;

Pedaqogika, Psixologiya və hüquq kafedrası;

Tarix və Fəlsəfə kafedrası

QKU-nun akt zalı