Qərbi Kaspi Universiteti

Müəllimlər

Filologiya və Tərcümə Məktəbi

Təbərrük Cahangirli

Baş müəllim

+994 12 492 74 18

teberruk.jahangirli@wcu.edu.az

Cahangirli Təbərrük Fərrux qızı 8 mart 1988-ci ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur. 1994–cü ildə 287 nömrəli Gələcək Zəkalar litseyinə qəbul olmuş,2006-cı ildə Türk Dünyası Araşdırmaları Vakfı Bakü Atatürk Litseyini dərəcə ilə bitirmişdir. 2007-ci ildə Azərbaycan Dillər Universitetinin “Roman-German” fakültəsinin “İngilis dili və ədəbiyyatı müəllimliyi” ixtisasına qəbul olmuş və 2011–ci ildə fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.  Həmin il (2011–ci ildə) Bakı Avrasiya Universitetinin “Dilşünaslıq” ixtisası üzrə magistratura pilləsinə qəbul olmuş və 2013–cü ildə buranı bitirmişdir. 2013-cü ildən  Qərbi Kaspi Universitetinin İngilis dili və ədəbiyyatı kafedrasında müəllim kimi fəaliyyət göstərmiş, 2018-ci ildə həmin kafedranın baş müəllimi təyin edilmişdir. 
T.F.Cahangirli 2014-cü ildə German dilləri üzrə Qərbi Kaspi Universitetinin ingilis dili və ədəbiyyatı kafedrasına doktorant təhkim edilib. İdiaçının mövzuya dair 14 məqaləsi çap olunub, beynəlxalq və respublika konfranslarda iştirak etmişdir. T.F.Cahangirlinin dissertasiya işinin ilkin kafedra müzakirəsini vəseminar mərhələsi baş tutmuşdur,hal hazırda müdafıə ərəfəsindədir.
T.F.Cahangirli 2014-cü ildə  Azerbaycan Respublikasi Təhsil Nazirliyi tərəfindən yaradılan SABAH Gruplarında da İngilis dili fənnini tədris etməkdədir.
T..F.Cahangirlinin 
TKT (Beynəlxalq İngilis dili tədris etmək üçün ) Module 2 sertifikatı
Müasir Müəllimin fərdi işçi planının (Syllabus) tərtibi təlimi üzrə sertifikatı
Elektron lövhədən istifadə qaydaları təlimi üzrə sertifikatı
Təhsildə İnnovasiyalar təlimi üzrə sertifikatı
AMEA İnformasiya Texnologiyalar İnstitutu tərəfindən 5 (əla) qiymət aldığı vəsiqəsi mövcuddur.
Ailəlidir, iki övladı var.

1. KONSEPT və KONSEPTOSFER KOQNİTİV DİLÇİLİYİN ƏSAS VAHİDLƏRİ KİMİ-Məqalə. Elm və təhsil nəşriyyatı. Filologiya məsələləri  2016.136-140.
2. AİLƏ “FAMİLY”  KONSEPTİNİNİN LİNQVOKULTURLOJİ SƏCİYYƏSİ-Tezis. KOQNİTİV VƏ TƏTBİQİ DİLÇİLİYİN AKTUAL  PROBLEMLƏRİ ADLI BEYNALXALQ ELMİ KONFRANSIN TEZİSLƏRİ  BAKI, AZƏRBAYCAN.149-155.
3. AİLƏ KONSEPTİNİN KOQNİTİV XÜSUSİYYƏTLƏRİ HAQQINDA-Məqalə ADU-nun Elmi xəbərləri 2017 № 2 128-132.
4. İNGİLİS DİLİNDƏ AİLƏ KONSEPTİNİN STRUKTUR-MƏKAN MODELİ-Məqalə DİL və ƏDƏBİYYAT CİLD 8, , ADU 2017 № 3 119-124
5. MUASİR PRAQMALİNQVİSTİKANIN ƏSAS İSTİQAMƏTLƏRİ-Məqalə. TAGIYEV OXULARI /BSU 2017. № 1 121-125
6. MƏDƏDNİYYƏTLƏRARASI ÜNSİYYƏTDƏ  KONSEPTİN ROLU-tezis- ÜMUMİMİLLİ LİDER HEYDƏR ƏLİYEVİN ANADAN OLMASININ 94-CÜ İLDÖNÜMÜNƏ HƏSR EDİLMİŞ “HEYDƏR ƏLİYEV VƏ MİLLİ-MƏNƏVİ DƏYƏRLƏRİMİZ” mövzusunda Respublika Elmi Konfransı BAKI -302-305.
7. AİLE KONSEPTİNİN BƏDİİ MƏTNDƏ LİNQVOPRAQMATİK XÜSUSİYYƏTLƏRİ-Məqalə- QƏRBİ KASPİ UNİVERSİTETİ ELMİ XƏBƏRLƏR 2017 № 2 116-122.
8. Metaphorization of “Family / AilӘ” Concept (on the material of the English and Azerbaijani languages)-Məqalə. ВЕСТНИК МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО  УНИВЕРСИТЕТА    ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ-2018 №   4 (793) 182-188
9. “AİLƏ /FAMILY” KONSEPTİNİN DİLDƏ İFADƏSİ MƏDƏNİYYƏTLƏRARASI TƏRCÜMƏNİN PROBLEMİ KİMİ-Tezis MÜASİR DÖVRDƏ TƏRCÜMƏNİN AKTUAL PROBLEMLƏRİ ELMİ KONFRANSI BAKI    28 Noyabr 2018 20-27
10. AZƏRBAYCAN DİLİNDƏ ANTROPONİMLƏR VƏ TOPONİMLƏRİN ROLU -Məqalə.QƏRBİ KASPİ UNİVERSİTETİ ELMİ XƏBƏRLƏR 2019 № 2 200-203 
11.ULU ÖNDƏR HEYDƏR ƏLİYEVİN AZƏRBAYCAN DİLİNƏ VERDİYİ DƏYƏR-Tezis. ÜMUMİMİLLİ LİDER HEYDƏR ƏLİYEVİN ANADAN OLMASININ 96-CI İLDÖNÜMÜNƏ HƏSR OLUNMUŞ “AZƏRBAYCAN VƏ DÜNYA 1991-2018-Cİ İLLƏRDƏ: MÜQAYİSƏLİ İNKİŞAF DİNAMİKASI” mövzusunda Respublika elim-praktik konfransı 2019 117-121
12. КОГНИТИВНЫЙ ПОДХОД К КОНЦЕПТУ «СЕМЬЯ»-Tezis. IV Международная научно-практическая очно-заочная конференция   «ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ И СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ВОПРОСЫ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ» 25 ОКТЯБРЯ, 2019 Г. № 4 220-226
13. KONSEPTOSFERİN TƏRKİBİ KİMİ KONSEPTLƏRİN TİPOLOGIYASI-Məqalə. "Новая филология"  2021. № 83
14. İNGİLİS VƏ AZƏRBAYCAN MƏDƏNİYYƏTLƏRİNDƏ  “AİLƏ” KONSEPTİNİN ROLU-Məqalə. HEYDƏR ƏLİYEVİN ANADAN OLMASININ 95-CI İLDÖNÜMÜNƏ HƏSR ÜDİLMİŞ “AZADLIQ VƏ İSTİQLALİYYƏT HƏR BİR XALQIN MİLLİ SƏRVƏTİDİR” mövzusunda Respublika elmi konfransı-2021