Qərbi Kaspi Universiteti

Azərbaycanin İqti̇sadi̇yyatinin İnki̇şaf Perspekti̇vləri̇ mövzusunda Vebinar

“Turizm və səhə iqtisadiyyatı” Kafedrası 7 sentyabr 2022-ci il saat 11:00-da akt zalında (5 mərtəbədə) “Azərbaycanin İqti̇sadi̇yyatinin İnki̇şaf Perspekti̇vləri̇” mövzusunda Vebinar keçiriləcək.

Moderator : i.e.d.,professor Səfər Pürhari

Məruzəçilər :

1. i.ü.f.d.,prof Bağırov Mübariz - Azərbaycan Respublikasının bank sistemi və antiböhran siyasətinin istiqamətləri

2. i.ü.f.d.,prof Səfərov Qənimət - Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişafında enerji amilləri

3. i.e.d., dosent Nəcəfov Zakir - İnnovasiyalı iqtisadi inkişaf

4. i.e.n.,dosent Muxtarov Əhməd - Beynəlxalq ticarət və onun tənzimlənməsi

5. i.ü.f.d. Yadigarov Təbriz - Xarici ticarət üzrə Azərbaycan Respublikasının asossiativ fəaliyyətinin ekonometrik qiymətləndirilməsi

6. i.ü.f.d. Əsədov Zaur - Turizmdə rəqəmsal alətlərdən istifadə perspektivləri

7. i.ü.f.d.,Kərimli Vüqar - Aqrar sahədə strateji menecment

8. Baş müəllim, Babayev Nüsrət - Müalicə-sağlamlıq turizminin müasir problemləri

Vebinarda iştirak etmək istəyənlər aşağıdakı link vasitəsi ilə qoşula bilərlər.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3at_X3hdBjejPv_s2snDBeBlveK2ZqR4fwMlSatIkxgmc1%40thread.tacv2/1662464928410?context=%7b%22Tid%22%3a%220346efb5-dffb-4aaf-a159-079c1c0325c7%22%2c%22Oid%22%3a%228c620373-a212-4635-b912-318cd933ece8%22%7d