Qərbi Kaspi Universiteti

Müəllimlər

İctimai elmlər məktəbi

Afərin Abbasova

Ps.ü.f.d., Pedaqogika, Psixologiya və sosiologiya kafedara müdiri

Elmi pedaqoji təcrübə, s/f-3 Deprivasiya problemi:nəzəriyyə və təcrübə, s/f-2 Klinik deontologiyanın əsasları, Müasir sosial- psixoloji konsepsiyalar

+994 12 565 39 77

aferin.abbasova@wcu.edu.az

 “Psixologiya, pedaqoqika və hüquq” kafedrasının müəllimi

Akademik fəaliyyətinin istiqamətləri:

  • Ümumi psixologiya-1,2,3,4,5,6
  • Sosial psixologiya
  • Siyasi psixologiya
  • Etnik psixologiya
  • Din psixologiyası
  • Psixologiya tarixi

 

Təhsil və peşə fəaliyyəti haqqında məlumatlar:

Abbasova Afərin Əli q. 11 sentyabr 1970 –ci ildə Laçın rayon Səfiyan kəndində anadan olmuşdur. 1986- cı ildə Səfiyan kənd orta məktəbini bitirmişdir. 2004 –ci ildə BDU- nun Sosial elmlər və psixologiya fakültəsinin psixologiya ixtisası üzrə bakalavr pilləsini, 2006 –cı ildə magistratura pilləsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. 2006-cı ildə BDU- nun Psixologiya kafedrasının “Sosial psixologiya” ixtisasının  doktorantura pilləsinə daxil olmuşdur. 2008-ci ildən BDU- nun Psixologiya kafedrasının saathesabı qaydada  müəllimidir.2017 –ci ildə “Müasir cəmiyyətdə siyasi etimadın sosial-psixoloji xüsusiyyətləri” mövzusunda dissertasiya müdafiə edərək, psixologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsini almışdır 2013- cü ildən Qərbi Kaspi Universitetinin “Pedaqogika, psixologiya və hüquq” kafedrasında tam ştatda müəllim,  2018 –ci ildən  baş müəllim vəzifəsində çalışır.

 

Elmi nəşrlər:

Si­ya­si eti­mad psi­xo­lo­ji prob­lem ki­mi //Psi­xo­lo­gi­ya jur­na­lı, Ba­kı,2008 №1,s. 17-24.

2.Si­ya­si eti­mad de­mok­ra­ti­ya­nın in­ki­şaf ami­li ki­mi//Psi­xo­lo­gi­ya jur­na­lı, Ba­kı, 2009 №1, s.134-144.

3.Si­ya­sət­çi şəx­siy­yə­ti­nin for­ma­laş­ma­sı­nın psi­xo­lo­ji mə­sə­lə­lə­ri//Psi­xo­lo­gi­ya jur­na­lı, Ba­kı, 2010 №3, s,98-106

4.Политическое доверие как основной фактор политической деятельности//Вопросы гуманитарных наук журнал, Москва, 2010, №1,с 228-231

5.Si­ya­si eti­mad so­si­al-psi­xo­lo­ji fe­no­men ki­mi/Dok­to­rant­la­rın və gənc təd­qi­qat­çı­la­rın XV Res­pub­li­ka el­mi –prak­tik konf­ran­sı. Ba­kı: 2011, s.359-360.

6.Eti­mad etik-fəl­sə­fi an­la­yış ki­mi /Dok­to­rant­la­rın və gənc təd­qi­qat­çı­la­rın XVI Res­pub­li­ka el­mi – prak­tik konf­ran­sı. Ba­kı: 2012, s.243-245.

7.Si­ya­si eti­ma­dın bə­zi so­si­al-psi­xo­lo­ji mə­sə­lə­lə­ri­nə da­ir//Psi­xo­lo­gi­ya jur­na­lı, Ba­kı, 2012, №4, s.84-92

8.Siyasi etimad siyasi fəaliyyətin əsas amili kimi//Psixologiya jurnalı, Bakı, 2013 №4, s. 69-75.

9.Si­ya­si eti­ma­dın for­ma­laş­ma­sı­nın psi­xo­lo­ji mə­sə­lə­lə­ri//Dok­to­rant­la­rın və gənc təd­qi­qat­çı­la­rın XIX Res­pub­li­ka el­mi – prak­tik konf­ran­sı, Ba­kı, 2015,s. 209-211.

9.Экспериментально-психологическое исследование лично­стных качеств и руководящих способностей у политических деятелей //Азимут научных исследований: педагогика и психология, Тольятти, 2015, № 4(13),с 107-110.

10.Şəx­siy­yə­tin si­ya­si so­si­al­laş­ma­si­nin baş­li­ca as­pekt­lə­ri //Psi­xo­lo­gi­ya jur­na­lı, Ba­kı, 2016, № 4, s.96-102

11.Ke­çid cə­miy­yə­tin­də si­ya­si eti­ma­din tə­şək­kü­lü­nün so­si­al – psi­xo­lo­ji xü­su­siy­yət­lə­ri // Psi­xo­lo­gi­ya jur­na­lı, Ba­kı, 2017, № 1, s.75-82

12.Роль политического доверия в политической деятельности. Научного Вестника Херсонского Государственного Униве­рси­тета. Серия Психологические науки, Херсон, 2017,

13 Din psixologiyası.(metodik vəsait) R.H.Qədirova, Abbasova A.Ə. Bakı, 2014

  1. Psixologiyada etimad modeli və onun sosial-psixoloji təhlili- 10 may 2019 konfrans

15.Təhsilə yeni baxış: distant təhsil prosesində tələbə-müəllim münasibətlərinin psixoloji problemləri 10 aprel lelekonfrans

 

16.Psixologiyada etimad və inam anlayışlarının müqayisəli təhlili (çapdadır)

17.Şəxsiyyətlərarası etimadın strukturu və funksiyaları(çapdadır)