We apologize for the temporary failure that occurred due to website maintenance

Qərbi Kaspi Universiteti

Müəllimlər

Filologiya və Tərcümə Məktəbi

Çingiz Qaraşarlı

Professor, Filologiya üzrə elmlər doktoru 

Sosiolinqvistika,İngilis dilinin nəzəri sintaksisi,s/f-4 İngilis dilinin semasiologiyası,s/f-3 Dil və mədəniyyət,Fonologiya,S/F Linqokulturologiya

+994 12 492 74 18

karasharli@wcu.edu.az

Professor, Filologiya üzrə elmlər doktoru 

Akademik fəaliyyətinin istiqamətləri:

 • Dil və Mədəniyyət
 • Sosiolinqvistika
 • İngilis dilinin nəzəri sintaksisi
 • Fonologiya
 • İngilis dilinin semasiologiyası
 • İngilis dilinin nəzəri morfoloqiyası

Təhsil və peşə fəaliyyəti haqqında məlumatlar: 

1951-ci il 4 iyulda Ağdam şəhərində anadan olmuşdur. Orada orta məktəbi bitirmiş, 1974-cü ildə APXDİ-nin İngilis-Azərbaycan dilləri fakültəsini bitirmiş, 1982-ci ildə namizədlik, 2009-cu ildə doktorluq dissertasiyasını müdafiə etmişdir. 

Elmi nəşrlər:

Monoqrafiyalar:

 1. The Turkic Civilization Lost in the Mediterranean Basin.Baku:İndigo,2011
 2. Truvalılar ve Etrüskler türk idiler, Konya, 2015

Dərs vəsaitləri:

 1. Language and Culture, Baku,2016
 2. English life-style in grammar, Baku,2014
 3. Exercises on subjunctive mood, Baku,2015

Məqalələr:

 1. The problem of deciphering Etruscan texts/Azerbaijan and Azerbaijani,2012, №-1-2
 2. Qrammatika üzrə çalışmalarda sinonimlik/BQU nəşri,2015, s. 13-19
 3. Religion – a source of üord formation BQU nəşri, 2014, №4, s. 17-23
 4. Происхождение троянцев в свете сообщений древне-европейских авторов/Filologiya məsələləri, №10, 2016, s.3-10
 5. Mayya-türk dillərinin əlaqəsinə dair/BQS nəşriyyatı, №4, 2016, s. 23-29
 6. Məqalə.Erkən Avropa türklərinin tarixi əfsanələrdə,“Filologiya məsələləri” Jurnalı №6, 3-9
 7. Məqalə.Nostratik dilçilik nəzəriyyəsi və türklərin vətəni məsələsi,“Filologiya məsələləri” Jurnalı №7,3-9
 8. Məqalə.Qədim skandinav ölkələrinin türk kralları,BQU Elmi əsərləri,47-52
 9. Məqalə.Skandinav tədqiqatçılar öz ölkələrinin “Oğurlanmış türk keçmişi haqqında”,“Filologiya məsələləri” Jurnalı (çapdadır)