We apologize for the temporary failure that occurred due to website maintenance

Qərbi Kaspi Universiteti

Müəllimlər

Filologiya və Tərcümə Məktəbi

Jalə Qəniyeva

Müəllim

Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunikasiya

+994 12 492 74 18

jalegeniyeva@wcu.edu.az

Qəniyeva Jalə Elman qızı 1984-cü ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur. 1991-2001-ci illərdə Binəqədi rayonunda yerləşən 283 saylı orta ümumtəhsil məktəbdə orta təhsil almışdır. 2001-2005-ci illərdə Bakı Slavyan Unversitetinin Filologiya (Azərbaycan dili və ədəbiyyatı) fakültəsində ali təhsil almışdır. 2009-2011-ci il illərdə həmin univeristetin magistratura pilləsində təhsilini davam etdirmişdir. 2014-cü ildə yenə həmin universitetin doktorantura pilləsinə daxil olmuşdur. 2018-ci ildən Qərbi Kaspi Universitetinin Azərbaycan dili və ədəbiyyatı kafedrasının müəllimi vəzifəsində çalışır. 

1. "Azərbaycan dilində tərzi hərəkət zərfinin yaranma yolları", Bakı Slavyan Universiteti Elmi əsərləri (Dil-Ədəbiyyat seriyası) - 10, səhifə/səhifə aralığı: 6-9, Fev 2009;

2. Dos. E. Ə. Şükürlü, J. E. Qəniyeva, "Qədim türk yazılı abidələrinin dilində qoşma", Azərbaycan Dillər Universiteti Elmi Xəbərlər - 3, səhifə/səhifə aralığı: 234-238, Oktyabr 2011;

3. "Azərbaycan dili və Türkiyə türkcəsində mürəkkəb və mürəkkəb tərkibi zərflər", Tağıyev oxuları -2011 - 20, səhifə/səhifə aralığı: 43-49, Aprel 2012

4. "Azərbaycan dili və Türkiyə türkcəsində düzəltmə zərflər", Azərbaycan, Ümumilli lider H.Əliyevin anadan olmasının 87-ci il dönümünə həsr olunmuş I Beynəlxalq Elmi Konfrans, səhifə/səhifə aralığı: 369-373, May 2010 (Bakı Slavyan Universiteti); 

5. "Azərbaycan dili və Türkiyə türkcəsində zərfin tədqiqi tarixinə bir baxış", Azərbaycan, Ümumilli Lider H.Əliyevin anadan olmasının 88-ci il dönümünə həsr olunmuş II Beynəlxalq Elmi Konfrans, səhifə/səhifə aralığı: 379-383, May 2011(Bakı Slavyan Universiteti);

6. "Müstəqillik illərində Azərbaycan dilinin lüğət tərkibinin zənginləşmə yolları", AMEA Rəyasət Heyəti Humanitar və İctimai Elmlər Bölməsi Bakı Slavyan Universiteti 02-05 may 2012-ci il tarixindəÜmumilli lider H.Əliyevin anadan olmasının 89-cu il dönümünə həsr olunmuş III Beynəlxalq Elmi Konfrans, səhifə/səhifə aralığı: 401-403, 01-05 may 2012;

7. “Azərbaycan dilində somatik komponentli vahidlər”, Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 90-cı ildönümünə həsr olunmuş Gənc Tədqiqatçıların I Beynəlxalq Elmi Konfransı səhifə/səhifə aralığı: 440-442, 25-27 aprel 2013 (Qafqaz Universiteti)

8. "Müasir Azərbaycan dilində somatik komponentli frazeoloji birləşmələr", AMEA Rəyasət Heyəti Humanitar və İctimai Elmlər Bölməsi Bakı Slavyan Universiteti 01-04 may 2013-cü il tarixində Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 90-cı il dönümünə həsr olunmuş  “Azərbaycanşünaslığın aktual problemləri” IV Beynəlxalq elmi konfransı, səhifə/səhifə aralığı: 311-312;

9. “Azərbaycan dilində bəzi somatik vahidlərin qrammatik təsviri”, Bakı Mühəndislik Universiteti. Journal of  Baku Engineering University, Number 2, Volume 2, 2018 s.85-90/3330;

10. “Müasir Azərbaycan dilində somatik ifadələrin tipləri”, Bakı Slavyan Universiteti. Humanitar elmlərinöyrənilməsinin aktual problemləri. Səh.105-108/401; №2, 2019;

11. “Неглагольные соматические компоненты в современном Азербайджанском языке”, Вестник Черкасского государственного университета. Серия: Филологические науки, №2, səhifə/səhifə aralığı: 63-68, 2019;

12. “Azərbaycan dilində somatik ifadələrin mənşəcə tərkibi Filologiya məsələləri, №5, səhifə/səhifə aralığı: 234-239, 2019;

13. Müasir Azərbaycan dilində somatik vahidlərin semantik bağlılığı” Azərbaycan Universiteti Gənc Tədqiqatçıların II respublika elmi-praktik konfransının materialları, səhifə/səhifə aralığı: 333-334, mart 2019-cu il;

14. Müasir Aərbaycan dilində somatik komponentli onomastik vahidlər, Qərbi Kaspi Universiteti “Xalqın keçmiş tarixi, etnogenizi, sosial əlaqələrinin öyrənilməsində onomastik vahidlər” mövzusunda Respublika elmi konfransı, səhifə/səhifə aralığı: 127-131, 23 aprel 2019; 

15. Müasir Azərbaycan dilində sabit leksik birləşmələrin yaranmasında somatik vahidlərin rolu, Bakı Mühəndislik Universiteti, Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 96-cı ildönümünə həsr olunmuş Gənc Tədqiqatçıların III Beynəlxal Elmi konfransı, səhifə/səhifə aralığı: 1032-1035, 29-30 aprel, 2019

16. “Multidimensionality and survival in somatic expressions in the modern Azerbaijani language”, International Journal of Advanced Studies in Language and Communication. St. Louis, Missouri, USA. P 37-40, №2, 2019. 174 p.

17. “Семантические Свойства Соматических Выражений: Вариативность И Синонимы Соматических выражений”, Современная наука. Теория  и практика (НА МАТЕРИАЛЕ АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО ЯЗЫКА), Moskva, 2020, N2, s. 132-136/203

18. Somatik ifadələrin təsnifatı” (teziz),  Ankara II Uluslararası Bilimsel Araçtırmalar Kongresi, 6-8 Mart, Ankara; 488-489 s./625s., 2020

19.“Somatik ifadələrin təsnifatı” (məqalə),  Ankara II Uluslararası Bilimsel Araçtırmalar Kongresi, 6-8 Mart, Ankara; 508-511s./1108 , 2020

20. “Somatik ifadələrdə fonetik üslubi vasitələr (ritm, qafiyə, alliterasiya, assonans)”, Bakı Dövlət Universiteti, Dil və dədbiyyat beynəlxalq elmi nəzəri jurnal, 2-ci nəşr, noyabr, s’h/ 45-47, 2020.