Qərbi Kaspi Universiteti

Müəllimlər

Filologiya və Tərcümə Məktəbi

Leyla Şərifova

Müəllim

Dünya ədəbiyyatı (dövrlər üzrə), Ölkə ədəbiyyatı, Ölkəşünaslıq, İngilis dilinin mətbuatda istifadəsi

+994 12 492 74 18

leylasharifova@wcu.edu.az

Bakı şəhərində anadan olmuşdur. 160 saylı məktəbi fərqlənmə ilə bitirmişdir. Qərb Universitetinin Qərb dilləri fakultəsini bakalavr və magistr dərəcələri üzrə bitirmişdir. Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi adına namizəddir. 2006-cı ildən ingilis dilində tədris aparır. Beynəlxalq əlaqələr üzrə ekspert kimi fəaliyyət göstərmiş, 10 il idarəçilik üzrə, 9 il televizya üzrə peşəkar təcrübəsi vardır. 2020-ci ildən Qərbi Kaspi Universitetində müəllim vəzifəsində çalışmaqdadır. Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvüdür, yazıları dövrü-mətbuatda dərc olunur.
1.““Avesta”nın Qərbi Avropa ədəbiyyatşünaslığında öyrə-nilməsinə dair bəzi məsələlər” Bakı Slavyan Universiteti, Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri, Bakı 2016
2.“Britaniya ədəbiyyatında zərdüştlik və onun genetik əlaqələri” Gənc tədqiqatçılarn II Beynəlxalq elmi Konfransının materialları. Bakı Mühəndislik Universiteti, Bakı 2018
3.““Zərdüşt və “Avesta”nın Şərq və Qərb düşüncə tarixində mövqeyi” BDU, Dil və ədəbiyyat. Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal, Bakı 2019
4.“The role of Zoroastrianism in Azerbaijani Literary-Ethno-graphic Territory (Based on research by Alexander Chodzko)” Казахский национальный уни-верситет им.Аль-Фараби, Вестник, Серия филологи¬ческая, Алматы: «Казак университети» 2020
5.“Тема Зороастризма в Азербайджанской научно-философской мысли” Материалы XIX Международной научно-практичес¬кой конференции «Религия, религиозность, фило¬софия и гуманитаристика в современном информа¬ционном пространстве: на¬циональный и интерна-циональный аспекты» 29-30 декабря 2019. Изд-во: СPM «ASF» (Канада, Монреаль), Украина; İSSN 2663-2225 2020
6.“Zərdüştilik və onun Azərbaycanda tədqiqi məsələsinə dair” AR Təhsil Nazirli, Sumqayıt Dövlət Universiteti, Dil, cəmiyyət, şəxsiyyət və Nizami Gəncəvi yaradıcılığı Beynəlxalq elmi konfransının materialları 2021
7.““Avesta” və Zərdüştilik Azərbaycan ədəbi-fəlsəfi fikir tarixində” “Türkdilli xalqların elmi-mədəni əlaqələri müasir mərhələdə: tarixi ənənə və perspektivlər” Respublika elmi konfransı, ADPU-nun Şamaxı filialı, Şamaxı 2021
8.“Zaratuştra və onun “Avesta”sı Amerikan ədəbiyyatşünaslığında (Uilyams Cəksonun yaradıcılığı əsasında)” Filologiya məsələləri, AMEA-nın Əlyazmalar İnstitutu, Bakı: Elm və təhsil 2021
9.“İngilis və ingilisdilli ədəbiyyatşünaslıqda “Avesta” doktrinası, tarixi gerçəklik və hipotezalara dair” Dil və Ədəbiyyat, ADU, Bakı 2021