Qərbi Kaspi Universiteti

Müəllimlər

İctimai elmlər məktəbi

Reyhan Əhmədova

Ps.ü.f.d.

Pedaqogika, Ali məktəb pedaqogikası, Ali məktəb pedaqogikası, Psixologiya, s/f-5, Ailə psixologiyası

+994 12 565 39 77

r.akhmadova@wu.edu.az

Pedaqogika, psixologiya və hüquq kafedrasının baş müəllimi

Akademik fəaliyyətinin istiqamətləri:

 • Pedaqoji psixilogiya

Təhsil və peşə fəaliyyəti haqqında məlumatlar:

31 avqust1979-cu ildə Bakı şəhərində anadan olub. 1996-2000-ci illərdə Bakı Ali Pedaqoji Qızlar Seminariyasının Psixologiya fakültəsini bitirib. 2002-2004-cü illərdə Bakı Ali Pedaqoji Qızlar Seminariyasının Psixologiya fakultəsində magistr təhsili almışdır. 2001-ci ildə Səbayıl rayonundakı 199 saylı orta məktəbdə məktəb psixoloqu vəzifəsi ilə peşə fəaliyyətinə başlayıb. 2005-ci ilə Azərbaycan Respublikasının Təhsil Problemləri İnstitutunun “Ali və orta peşə ixtisas təhsili” şöbəsində müsabiqə əsasında elmi işçi vəzifəsinə seçilib. Elə həmin il ARTPİ-nin “Psixologiya və yaş fiziologiyası” şöbəsinə təhkim olunmaqla dissertanturaya qəbul olunub.  2011-ci ildən Qərbi Kaspi Universitetinin Pedaqogika, psixologiya və hüquq kafedrasında müəllim işləyir.   2017-ci ildə «Məktəb psixoloqlarının peşəkar kimi özünüdərkinin xüsusiyyətləri» mövzusunda dissertasiya müdafiə edib. 2018-ci ildən Psixologiya üzrə fəlsəfə doktorudur. 2019-cu idən kafedranın baş müəllimidir.

Elmi nəşrlər:

 1. Təfəkkür prosesləri və onların qarşılıqlı əlaqəsi haqqında // Pedaqoji tədqiqatlar (elmi məqalələr məcmuəsi), Bakı, 2004, № 1-2, s.90-92.
 2. Psixologiyada şəxsiyyətin proffessional təşəkkülü probleminə əsas yanaşmalar//«“Təhsil, mədəniyyət, incəsənət” jurnalı. Bakı, 2005, № 3-4, s.75-78.
 3. Pedaqoji fəaliyyətin peşə özünüdərk prosesində rolu.// ARTPİ-nin “Elmi əsərlər” jurnalı. Bakı, 2009, № 3-4, s. 347-351
 4. Tələbələrin sosial təfəkkürünün mahiyyəti.// ARTPİ-nin “Elmi əsərlər” jurnalı. Bakı, 2010, № 3, s. 136-139
 5. Şəxsiyyətin özünüdərk prosesi // “Tədris prosesinin təkmilləşdirilməsinin peda­qoji-psixoloji problemləri” mövzusunda bey­nəlxalq konfransın materialları. Naxçıvan, 2011, s. 213-214.
 6. Tələbələrin sosial təfəkkürünün xüsusiyyətləri və ali təhsilin idarə olunması zamanı həmin xüsusiyyətlərin nəzərə alınması“Təhsil sisteminin idarə olunmasının pedaqoji-psixoloji problemləri” adlı kitab. Bakı. Mütərcim-2011, s. 256-283
 7. Məktəb psixoloqunun məktəblilərlə işi. ARTPİ-nin “Elmi əsərlər” jurnalı. Bakı, 2012, N3 s. 128-131
 8. Məktəb psixoloqunun peşə özünüdərkinin fərdi-tipoloji xüsusiyyətləri //“Psixologiya” jurnalı. Bakı, 2012, №3 s. 95-105
 9. Психологическая поддержка профессионального самопознания //« Вектор науки, Тольяттинского Государ­ственного Университета, 2013, №2 (13), s. 40-42
 10. Məktəb psixoloqunun fəaliyyətinin motivasiya strukturu // “Azərbaycanda təhsil quruculuğunun prioritetləri: müasir yanaşmalar” mövzusunda beynəlxalq konfransın materialları. Naxçıvan, 2015, s. 284-285
 11. Məktəb psixoloqlarında özünüqiymətləndirmənin peşə özünüdərklə əlaqəsi. Bakı Qızlar Universiteti. “Elmi əsərlər” jurnalı. Bakı, 2015, № 2, s. 199-203
 12. Ocновные подходы к проблеме профессионального становления личности в психологии VII Международная научно-практическая конференция  «Актуальные проблемы науки XXI века». Москва, 2016. s. 107-109
 13. Влияние профессиональной деятельности школьных психологов на развитие самопознание // Науковий вiсник Херсонського Державного Унiверситету. Серiя: Психолгiчнi науки. Випуск 4/2016. s. 12-18
 1. Psixoloqların peşəkar kimi təşəkkülünün dinamikası. Qərbi Kaspi Universiteti. “Elmi xəbərlər” Humanitar elmlər seriyası. 2017, №4
 1. Dipak Çopra. “Uğurun yeddi mənəvi qanunu”. Bakı, Qanun nəşriyyatı, 2018
 1. Elinor Porter. “Polianna böyüyür”. Bakı, Qanun nəşriyyatı, 2018
 1. Psixoloqun proffessioqramması. Qərbi Kaspi Universiteti. “Elmi xəbərlər” Humanitar elmlər seriyası. 2018, №4
 1. Şəxsiyyətin sosiallaşmasının aktual problemləri (magistr kursu üzrə tədris proqramı).Qərbi Kaspi Universitetinin Tədris Metodik Şurasının iclasının 24 aprel 2018-ci il tarixli 05 saylı protokoluna əsasən
 1. İrvin Yalom. “Psixoterapiya vergisi: yeni nəsil terapevtlər və onların pasiyentlərinə açıq məktub”. Bakı, Qanun nəşriyyatı, 2019
 1. Viktim davranişa meylli şəxsiyyət xüsusiyyətlərinin nəzəri təhlili. Qərbi Kaspi Universitetində Ümummilli lider H.Ə.Əliyevin anadan olmasının 96-cı il dönümünə həsr olunmuş “Azərbaycan və dünya 1991-2018-ci illərdə: müqayisəli inkişaf dinamikası” mövzusunda Respublika Elmi-Praktik konfrans. Bakı, 2019