We apologize for the temporary failure that occurred due to website maintenance

Qərbi Kaspi Universiteti

Müəllimlər

Filologiya və Tərcümə Məktəbi

Ruhiyyə Nağıyeva

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru

Dünya ədəbiyyatı, Azərbaycan dramaturgiyası, Ədəbi tənqid, Əədəbiyyatşünaslığa giriş, Azərbaycan ədəbiyyatı

+994 12 492 74 18

r.nagiyeva@wu.edu.az

Nağıyeva Ruhiyyə Sədrəddin qızı 1981 –ci ildə Ermənistanın Vardenis rayonunda anadan olmuşdur.1989–cu ildə Azərbaycana köçüb.1990-1999-cu ildən 66 saylı orta məktəbdə təhsil alib.1999-2003 ci illərdə Bakı Dövlət Universitetin filologiya fakültəsini bitirmişdir.2003-2006 –cı illərdə BDU-nun magistratura fakültəsində təhsil almış. “XIX-əsrdə azərbaycan ədəbiyyatında təmsil janri” mövzusunda magist dissertasiya işini müdafiə etmişdir. 2007-2011 ci illərdə AMEA-nın Nizami adına Ədəbiyyat İnstitunun  doktorantı olmuşdur.

 2014-ci ldə “Müasir nəsrdə qəhrəman və mühit problemi(Sabir Əhmədlinin yaradıcılığı əsasında)”adlı namizədlik  işini müdafiə etmişdir.

 

1.Sabir Əhmədlinin son romanları:Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası aspirantlarının elmi konfransının materialları.Aprel,2008,s.494-497

2.Karabag Savaşı Sabir Ahmadlinin Edebi eserlerinde :Türkbilim.2010-cu il.№3s.101-107

3.S.Əhmədovun yaradıcılığında “Milli azadlıq hərəkatı ”Dil və ədəbiyyat Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal.20105(76) sayı

4.”Dünyanın arşını romanında qəhrəman və mühit problemi”Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri elmi məqalələr məcmuəsinin 2010-cu il 6-cı buraxılışında nəşr olunmuşdur.

5.”S.Əhmədovun yaradıcılığında qəhrəman və mühit konsepsiyası ”Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan ədəbiyyatı muzeyinin təşkil etdiyi  29-30 noyabr 2010-cu il beynəlxalq konfrans

6.”Mühitə uyğunlaşan  və uyğunlaşmayan qəhrəmanlar” Dil vəədəbiyyat Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnalın 2011-ci ilin dekabr sayında

7.Azərbaycan nəsrində  qəhrəman  və mühit bağlılığının elmi nəzəri şərhi: Azərbaycanşünaslığının aktual problemləri. Umummilli  Lider Əliyevin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş IV Beynəlxalq elmi konfransın materialları ,01-04 may2013,s.441-443

8.Problem baxımından yazıçının əsərlərinin konflikt tipologiyası:”Dil və ədəbiyyat “Beynəlxalq elmi –nəzəri jurnalı2012.№3(83)s.139-141

9.Müasir dövrdə tərcümənin aktual problemləri” mövzusunda Elmi Konfrans, Qərbi Kaspi Universiteti, 28 noyabr 2018-ci il

10.Xalqın keçmiş tarixi, etnogenezi, sosial əlaqələrinin öyrənilməsində onomastik vahidlər” mövzusunda Respublika Elmi Konfransı,  Qərbi Kaspi Universiteti,  23 aprel 2019-cu il, 

11.Dağlar: Mədəniyyətlər, Landşaftlar və biomüxtəliflik” adlı Beynəlxalq Konfrans,   Qərbi Kaspi Universiteti, 9-10 may 2019-cu il

12.IV. İnternational Conference on awareness, Language and awareness, Çanakkale, Türkiyə, 02-04 december, 2020,

13.Ədəbiyyatda Qarabağ mövzusu, Respublika Elmi Konfransın materialları, QKU, 2021, 24 aprel”44günlük müharibənin nəsrdə əksi”