Qərbi Kaspi Universiteti

Müəllimlər

Filologiya və Tərcümə Məktəbi

Adilə Əsədova

Fil.ü.f.d., dosent, Azərbaycan dili və ədəbiyyatı kafedra müdiri

Müasir Azərbaycan dili, Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti, Dilçiliyə giriş,Ümumi dilçilik, Azərbaycan onomastikası

+994 12 492 74 18

adila.asadova@wu.edu.az

Azərbaycan dili və ədəbiyyatı kafedrasının müdiri

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent.

Akademik fəaliyyətinin istiqamətləri: Müasir Azərbaycan dili, Azərbaycan dili və Nitq mədəniyyəti, Dilçiliyə giriş

Təhsil və peşə fəaliyyəti haqqında məlumatlar:

Əsədova Adilə Yaqub qızı 17 fevral 1972-ci il tarixində Bakı şəhərində anadan olmuşdur. 1988-ci ildə Bakı şəhəri Nəsimi rayonundakı Abdulla Şaiq adına 54 saylı orta ümumitəhsil məktəbinibitirmişdir. Həmin ildə M.Ə.Rəsulzadə adına Bakı Dövlət Universitetinin filologiya fakültəsinə daxil olmuş, 1993-cü ildə təhsilini bitirmişdir. 1993-cü ildə Ali Diplomatiya Kollecində saathesabı Azərbaycan dili müəllimi vəzifəsinə qəbul olmuş, 1994-cü ildə Qızıl Aypara Cəmiyyətində Bakı Regional Mərkəzi üzrə informasiya və yayım şöbəsində təlimatçı vəzifəsinə qəbul edilmişdir. 1999-cu ildən Qərb Universitetində müəllim, baş müəllim, kafedra müdiri, dekan vəzifəsində çalışmışdır. 2008-ci ildə filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi adını, 2010-cu ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyası tərəfindən dosent adını almışdır. Hazırda Qərbi Kaspi Universitetinin “Azərbaycan dili və ədəbiyyatı” kafedrasının müdiridir.

Elmi nəşrlər:

 1. İsmin halları (ali məktəblərin rus bölmələri üçün metodik göstəriş). Bakı, 2003
 2. Yiyəlik  halın işlənmə formaları. ADPU-nun Xəbərləri, Humanitar və təbiət elmləri seriyası, Bakı, 2004, №4
 3. Azərbaycan dilçiliyində hal kateqoriyasının tədqiqi. Tədqiqlər-3, Azərbaycan MEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitu, Bakı, Elm,2006
 4. Azərbaycan dilində ismin yiyəlik halının sintaktik mövqeyi. Tədqiqlər-1, Azərbaycan MEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitu, Bakı, Elm,2006
 5. Azərbaycan dilində ismin təsirlik halı. Filologiya məsələləri N3, Azərbaycan MEA M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitu, Bakı, 2007
 6. Ismin hal kateqoriyasının qrammatik kateqoriyalar sistemində yeri. Tədqiqlər-4, Azərbaycan MEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitu, Bakı, Elm,2007
 7. Azərbaycan dilində ismin yiyəlik halının tarixən işlənmə formaları. “Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin siyasəti Azərbaycanın gələcəyidir”, Elmi-praktik konfrans, tezislər, Qərb Universiteti, Bakı, 2004
 8. Bir daha qrammatik kateqoriyalar haqqında. Filologiya məsələləri , Elm və Təhsil, Bakı, 2010
 9. Heydər Əliyev Azərbaycan dili haqqında. Elmi xəbərlər, Qərb Universiteti, 2011 Bakı , ADPU-2013 (Ümummilli lider Heydər Əliyevin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfrans)
 10. Heydər Əliyev və  Azərbaycan dili. Elmi xəbərlər, Qərb Universiteti, 2015.
 11. Azərbaycan dilində qrammatik hallar (elmi monoqrafiya). Bakı, 2009      
 12. ”Müasir Azərbaycan dili” kursu üzrə proqram. Bakı, 2005
 13.  Tələbələrin Azərbaycan dilinə aid lüğət ehtiyatının zənginləşməsi yolları (metodik göstəriş). Bakı, 2009
 14. Müasir Azərbaycan dilində funksional üslublar (metodik göstəriş). Bakı, 2009
 15. “Müasir Azərbaycan dili” kursu üzrə proqram. Bakı, 2014
 16. Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti kursu üzrə proqram. Bakı, 2016
 17. Azərbaycan dilində feil (metodik göstəriş). Bakı, 2016