Western Caspian University

Teachers

School of Philology and Translation

Adila Asadova

Associate Professor, PhD in Philology, Head of the department of Azerbaijani Language and Literature

Modern Azerbaijani language, Azerbaijani language and Culture of Speech, Introduction to Linguistics, General Linguistics, Azerbaijani Onomastics

+994 12 492 74 18

adila.asadova@wu.edu.az

Əsədova Adilə Yaqub qızı 17 fevral 1972-ci il tarixində Bakı şəhərində anadan olmuşdur. 1988-ci ildə Bakı şəhəri Nəsimi rayonundakı Abdulla Şaiq adına 54 saylı orta ümumitəhsil məktəbinibitirmişdir. Həmin ildə M.Ə.Rəsulzadə adına Bakı Dövlət Universitetinin filologiya fakültəsinə daxil olmuş, 1993-cü ildə təhsilini bitirmişdir. 1993-cü ildə Ali Diplomatiya Kollecində saathesabı Azərbaycan dili müəllimi vəzifəsinə qəbul olmuş, 1994-cü ildə Qızıl Aypara Cəmiyyətində Bakı Regional Mərkəzi üzrə informasiya və yayım şöbəsində təlimatçı vəzifəsinə qəbul edilmişdir. 1999-cu ildən Qərb Universitetində müəllim, baş müəllim, kafedra müdiri, dekan vəzifəsində çalışmışdır. 2008-ci ildə filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi adını, 2010-cu ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyası tərəfindən dosent adını almışdır. Hazırda Qərbi Kaspi Universitetinin Filologiya və tərcümə məktəbinin dekanı və “Azərbaycan dili və ədəbiyyatı” kafedrasının müdiridir.

1. Azərbaycan dilində ismin hal kateqoriyası problemi // Tədqiqlər-2, Azərbaycan MEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu, Bakı, Elm , 2003, s. 73-78;

2. İsmin adlıq halı // Tədqiqlər-4, Azərbaycan MEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu, Bakı, Elm , 2003, s. 140-144;

3. Yiyəlik halın işlənmə formaları // ADPU-nun Xəbərləri, Humanitar və təbiət elmləri seriyası, Bakı, 2004, № 4, s. 497-500;

4. “Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin siyasəti Azərbaycanın gələcəyidir”, Elmi-praktik konfrans, tezislər, Qərb Universiteti, Bakı, 2004 ;

5. Azərbaycan dilinin türk dilləri arasında yeri AMEA Dilçilik institutu, tədqiqlər 4, Bakı, 2004;

6. Azərbaycan dilçiliyində hal kateqoriyasının tədqiqi // Tədqiqlər-3, Azərbaycan MEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu, Bakı, Elm , 2006, s. 129-136;

7. Azərbaycan dilində ismin yiyəlik halının sintaktik mövqeyi // Tədqiqlər-1, Azərbaycan MEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu, Bakı, Elm , 2006, s. 147-154;

8. İsmin hal kateqoriyasının qrammatik kateqoriyalar sistemində yeri // Tədqiqlər-4, Azərbaycan MEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitu, Bakı, Elm2007 125s-135s;

9. Azərbaycan dilində ismin təsirlik halı  // Filologiya  məsələləri, Azərbaycan MEA M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu, Bakı, 2007, №  3, s. 160-170;

10. Azərbaycan dilində qrammatik hallar (elmi monoqrafiya). Bakı, 2009; 

11. Bir daha qrammatik kateqoriyalar haqqında // Filologiya məsələləri , Elm və Təhsil, Bakı, 2010; 

12. Heydər Əliyev Azərbaycan dili haqqında Elmi xəbərlər, Qərb Universiteti, 2011;

13. Azərbaycan ədəbiyyatı və publisistikasında təbiət və ətraf mühit mövzusu Bakı, ADPU-2013 (Ümummilli lider Heydər Əliyevin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfrans;

14. Ritorik fiqurlar. Qərbi Kaspi Universiteti Elmi xəbərlər. Bakı, 2018;

15. Şahdağ yarımqrupu dilləri. Beynəlxalq konfrans, Qərbi Kaspi Universiteti, 2019 Dağlar, mədəniyyətlər, landşaftlar, Bio müxtəliflik;  

16. IV. İnternational Conference on awareness Çanakkale, Türkiyə, 02-04 december “Language and culture” 2020( tezis)

17. IV. İnternational Conference on awareness Çanakkale, Türkiyə, 02-04 december “Language and culture” Homeros 2021

18. V İnternational Conference on awareness Türkiyə, 10-12 december“Language and speech styles” 2021 (tezis)