Qərbi Kaspi Universiteti

Müəllimlər

Filologiya və Tərcümə Məktəbi

Alla Bayramova

S.ü.f.d., dos.

Ölkə filologiyasına giriş,Ədəbiyyat tarixi(dövrlər üzrə),Ölkəşünaslıq və mədəniyyətlərarası ünsiyyət,Romantizm ədəbi cərəyanın yaranması və inkişafı

+994 12 492 74 18

bayramova_alla@wu.edu.az

İngilis dili və ədəbiyyəti kafedrasının dosenti

Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, Əməkdar mədəniyyət işçisi, Tərəqqi medalı 

Akademik fəaliyyətinin istiqamətləri:

 • İngilis dili müxtəlif mədəni kontekstlərdə
 • Dünya ədəbiyyatı (İngilis dilində).
 • Şekspirşünaslıq
 • Filologiyanin tarixi və inkişafı
 • Britaniya və Amerikan ədəbiyyatında hekayə janrı.
 • Ölkəşünaslıq və mədəniyyətlərarası ünsiyyət
 • Orta əsrlər və intibah dövrünün ədəbiyyat tarixi
 • Romantizm ədəbi cərəyanının yaranması və inkişaf mərhələləri
 • Britaniya və ABŞ ədəbiyyatında din tarixinin təcəssümü
 • Ədəbiyyatda gender problemləri
 • XIX əsrin ədəbiyyat tarixi
 • Qrem Qrinin yaradıcılığı
 • XX əsrdə İngilis və Amerikan ədəbiyyatında hekayə janrı

Təhsil və peşə fəaliyyəti haqqında məlumatlar: Üzeyir Hacıbəyov adina Azərbaycan Dövlət konservatoriyası

Elmi nəşrlər: 

2013

1.Azerbaijani Traditional Musical Instruments: Problems of Interpretations   of   Texts  and Iconography // Materials of  the 3 rd  Mugham Symposium.   Baku. 2013.

2.Животные в поэме «Лейли и Меджнун» // Вопросы искусствоведения и культурологии. «Сибак» Новосибирск. 2013. С. 172-183.

3.Baku in the Memories and works of  Musicians and Men of   Letters //Abstracts. ICOM General Conference.Rio de Janeiro, 2013

5.Литература в жизни и творчестве Кара Караева //«Музыкальная академия»,Москва,  № 3, 2013, с. 96-103.

6.Musiqi əsərinə mətn mane olanda // “Musiqi dünyası” 4/57. s. 31-32. 2013.

7.Животные в поэме «Лейли и Меджнун» Низами Гянджеви // «Мусиги  дунясы» 2013, 3/56. с.108-112.

8.Məcnun Kərimin xatirəsinə “Azərbaycan musiqi   mədəniyyətinə ağır itki üz vermişdir” // “Musiqi  dünyası”  4/57, 2013, s. 117- 118.

9.Baku in the Memories and Works of  Musicians and  Men of  Letters /Azərbaycan  Dillər Universiteti. Elmi  xəbərlər. Bakı. 2013, №-4, s.217-222.

2014

1.Музыка у Низами и Шекспира // Павермановские чтения. Литература. Музыка. Театр. Вып.2. Под ред. О.Н.Турышевой, 2014, Издательский Дом «Ажур», Екатеринбург, -233. С.15-28.

2.“Ən  yüksək  mükafat  xalğın  sevgisidir”.  Heydər  Əliyev  Fondunun    Prezidenti, Azərbaycan   Respublikasının   Birinci  xanımı, millət  vəkili  Mehriban  xanımın  ad  gününə  yazılmış   məqalə // “Xalq”  qəzeti.  23.08.2014

3.«Поэмы  Низами  Гянджеви в констексте  взаимоотражения  искусств». Монография. Изд. «E.L.» ООО, Баку, 2014. - 152 с.

4.How Can Museum Instruct Musical Instruments Makers? – From the  Experience ofState Museum of Musical Culture of Azerbaijan / CIMCIM Conference “Collectors at Music Museums – Reasons and Means”. The Nordic countries, 24-31 August 2014. Abstracts, p.15.

5.Страницы истории российской культуры в материалах Государственного музея музыкальной культуры Азербайджана / Музыкальное наследие в современном обществе. Москва, 2014.-496c. S.161-166

6.Детский и юношеский опыт творца в его произведениях / Qərb universitetinin elmi xəbərlər. Humanitar elmlər seriyası. Say 2, 2014. S.124-130.

7.Türklerin medeni mirasını yorumlama hakkında // “Dede Korkut mirası – Türk halklarının manevi hazinesidir” Uluslararası bilimsel-teoretik konferans bildileri. Алматы, «ARNA», S.146- 154.

2015

 1.“Çaykovski Azərbaycanda” / Mədəniyyət.az, may 2015, S.98-104

 2.Museum Artifacts Related to the performing Art of the Azerbaijani Traditional Musicians// Abstracts of the CIMCIM Conference. Moscow/St.Petersbug, Russia, 27 june – 2 July 2015.  S.28.

 3.Azerbaijani Traditional Musicians Reflected in Literature and Museum Collections / Abstracts of the 43rd World Conference of the International Council for Traditional Music.Astana,

 16-22 July, 2015. S. 20-21.

 4.Novel, Woodcuts, Film, Music: Pondering over the title of the  Symphony Engravings Don Quixote by Gara Garayev / Materials of the 10th conference of the International Association of Word and Music Studies. 12-16 August. Fordham University,  New York, USA.

2016

 1.Особенности караевской интермедиальной транспозиции романа «Дон Кихот» //  Müqaisəli sənətşünaslıq. Red. R.Məmmədova. “Avropa”, Bakı, 2016. S.66-82.

2.Ранний опыт творца, или корни Маугли // Musiqi elmi, mədəniyyəti və təhsilin aktual problemləri. № 1, Bakı, 2016.

 3.The Originality of the Implementation of the Animal Theme in the Poem Leyli and Majnun by Nizami Ganjavi // Dil və ədəbiyyat. Bakı, №1, 2016. S.112-117.

 4.Literature in a Non-Literary Museum: How do Azerbaijani Composers Respond to Fiction,  Poetry, and Drama // Literature, Music, and Cultural Heritage. Edited by the Board of ICLM.  ICOM, Paris,2016. Pp. 44-51.

 5.The Originality of the Implementation of the Animal Theme in the Poem Leyli and Majnun by Nizami Ganjavi // Literature, Music, and Cultural Heritage. Edited by the Board of ICLM.  ICOM, Paris, 2016. Pp. 183-189.

 6.Взаимосвязи литературы и музыки как объект исследования // Ədəbiyyat incəsənətin  qarşılıqlı inikası kontekstində. Redaktor A.Bayramova. Bakı, Qərb Universitetinin mətbəəsi, -242s.

 7.Азербайджанские композиторы и литература. // “Filologiya məsələləri”,  №8, 2016. С.   167-174

8. Узеир Гаджибеков и литература.// «Musiqi Dünyası», №3/68, 2016. С.63-66.

9.Музыканты и музыка в азербайджанской прозе // «Təsviri və dekorativ-tətbiqi sənət məsələləri”, №1,  2016, с.21-24.

2017

1.Детский читательский опыт в становлении будущих композиторов // Материалы симпозиума «Детство музыкантов: история и современность». Ред.-сост. В.И.Адищев и К.В.Зенкин. Пермь, Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, «Книжный формат», С. 197-204.

2.Music as Hostage of Words, or Shift of Musical Landscape after the End of the Soviet Era // Shaping the Cultural Landscapes: The Role of Writers and Composers’ Museums. ICOM, Paris – Yasnaya Polyana Publishing House, 2017, pp. 31-40.

3.Образы азербайджанской литературы и искусства как символы национального самоутверждения // Материалы международной конференции “Müasir dəyişən dünyada xalqların milli özünüdərk və özünütəsdiq prosesinin aktual problemləri”,Западный университет, Баку, 2017, s.181-190.

4.Should Old Nice Music Be Forgotten?, or On the Problem of Music’s Dependence on Words. Abstract // Abstracts of the Conference Sound of Memory, Music Department: Goldsmith, University of London, 22-24 April, 2017.

5.К проблеме зависимости музыки о слова // Павермановские чтения. Литература. Музыка. Театр. Выпуск 3. Екатеринбург-Москва, «Кабинетный учёный», 2017, с. 9-17.

6.Традиционный музыкальный инструментарий и музыка в азербайджанской поэзии // Материалы VIII Международной научной конференции «Петербург и национальные

музыкальные культуры. Петербургское востоковедение: Музыкальные традиции народов Евразии на Великом Шелковом пути». Российский институт истории искусств. (в печати)

7.Смена культурного ландшафта, или Музыке вход воспрещён! //“Музыкальная академия», №3, 2017, c.47-50.

2018

1.Музыка Кара Караева к драме: о её малой изученности и  восстановлении “Mədəniyyət dünyası” jurnalı. Баку, 2018.