We apologize for the temporary failure that occurred due to website maintenance

Qərbi Kaspi Universiteti

Müəllimlər

Filologiya və Tərcümə Məktəbi

Alla Bayramova

Sənətşünaslıq üzrə elmlər doktoru

Ölkə filologiyasına giriş,Ədəbiyyat tarixi(dövrlər üzrə),Ölkəşünaslıq və mədəniyyətlərarası ünsiyyət,Romantizm ədəbi cərəyanın yaranması və inkişafı

+994 12 492 74 18

bayramova_alla@wu.edu.az

Alla Hacıağa qızı Bayramova Bakıda anadan olmuşdur. Bakı Musiqi Akademiyasının musiqi tarixi və nəzəriyyəsi fakültəsini bitirmiş, musiqişünaslıq doktoru (2004), elmlər doktoru (2022) dərəcəsini almışdır. Azərbaycan Musiqi Mədəniyyəti Dövlət Muzeyinin direktoru, Qərbi Kaspi Universitetinin assosiyasiyalı professoru,  Azərbaycanın əməkdar mədəniyyət xadimi, Beynəlxalq Muzeylər Şurasının (ICOM) üzvüdür.  Beynəlxalq söz və musiqi araşdırmaları Assosiasiyasının (CMA) üzvü; Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının üzvüdür.. O, bir neçə beynəlxalq konfransların təşəbbüsünü irəli sürüb və onları təşkil edib. Mədəniyyət tarixi, muzeyşünaslıq, ədəbiyyat, Azərbaycan musiqisi, intermedialistika, musiqi və ədəbiyyat qarşılıqlı əlaqələri üzrə 130-dan çox əsərin müəllifidir.

 

1.Azerbaijani Traditional Musical Instruments: Problems of Interpretations   of   Texts  and Iconography // Materials of  the 3 rd  Mugham Symposium.   Baku. 2013.

2.Животные в поэме «Лейли и Меджнун» // Вопросы искусствоведения и культурологии. «Сибак» Новосибирск. 2013. С. 172-183.

3.Baku in the Memories and works of  Musicians and Men of   Letters //Abstracts. ICOM General Conference.Rio de Janeiro, 2013

5.Литература в жизни и творчестве Кара Караева //«Музыкальная академия»,Москва,  № 3, 2013, с. 96-103.

6.Musiqi əsərinə mətn mane olanda // “Musiqi dünyası” 4/57. s. 31-32. 2013.

7.Животные в поэме «Лейли и Меджнун» Низами Гянджеви // «Мусиги  дунясы» 2013, 3/56. с.108-112.

8.Məcnun Kərimin xatirəsinə “Azərbaycan musiqi   mədəniyyətinə ağır itki üz vermişdir” // “Musiqi  dünyası”  4/57, 2013, s. 117- 118.

9.Baku in the Memories and Works of  Musicians and  Men of  Letters /Azərbaycan  Dillər Universiteti. Elmi  xəbərlər. Bakı. 2013, №-4, s.217-222.

 

1.Музыка у Низами и Шекспира // Павермановские чтения. Литература. Музыка. Театр. Вып.2. Под ред. О.Н.Турышевой, 2014, Издательский Дом «Ажур», Екатеринбург, -233. С.15-28.

2.“Ən  yüksək  mükafat  xalğın  sevgisidir”.  Heydər  Əliyev  Fondunun    Prezidenti, Azərbaycan   Respublikasının   Birinci  xanımı, millət  vəkili  Mehriban  xanımın  ad  gününə  yazılmış   məqalə // “Xalq”  qəzeti.  23.08.2014

3.«Поэмы  Низами  Гянджеви в констексте  взаимоотражения  искусств». Монография. Изд. «E.L.» ООО, Баку, 2014. - 152 с.

4.How Can Museum Instruct Musical Instruments Makers? – From the  Experience ofState Museum of Musical Culture of Azerbaijan / CIMCIM Conference “Collectors at Music Museums – Reasons and Means”. The Nordic countries, 24-31 August 2014. Abstracts, p.15.

5.Страницы истории российской культуры в материалах Государственного музея музыкальной культуры Азербайджана / Музыкальное наследие в современном обществе. Москва, 2014.-496c. S.161-166

6.Детский и юношеский опыт творца в его произведениях / Qərb universitetinin elmi xəbərlər. Humanitar elmlər seriyası. Say 2, 2014. S.124-130.

7.Türklerin medeni mirasını yorumlama hakkında // “Dede Korkut mirası – Türk halklarının manevi hazinesidir” Uluslararası bilimsel-teoretik konferans bildileri. Алматы, «ARNA», S.146- 154.

 

 1.“Çaykovski Azərbaycanda” / Mədəniyyət.az, may 2015, S.98-104

 2.Museum Artifacts Related to the performing Art of the Azerbaijani Traditional Musicians// Abstracts of the CIMCIM Conference. Moscow/St.Petersbug, Russia, 27 june – 2 July 2015.  S.28.

 3.Azerbaijani Traditional Musicians Reflected in Literature and Museum Collections / Abstracts of the 43rd World Conference of the International Council for Traditional Music.Astana,

 16-22 July, 2015. S. 20-21.

 4.Novel, Woodcuts, Film, Music: Pondering over the title of the  Symphony Engravings Don Quixote by Gara Garayev / Materials of the 10th conference of the International Association of Word and Music Studies. 12-16 August. Fordham University,  New York, USA.

 

 

 1.Особенности караевской интермедиальной транспозиции романа «Дон Кихот» //  Müqaisəli sənətşünaslıq. Red. R.Məmmədova. “Avropa”, Bakı, 2016. S.66-82.

2.Ранний опыт творца, или корни Маугли // Musiqi elmi, mədəniyyəti və təhsilin aktual problemləri. № 1, Bakı, 2016.

 3.The Originality of the Implementation of the Animal Theme in the Poem Leyli and Majnun by Nizami Ganjavi // Dil və ədəbiyyat. Bakı, №1, 2016. S.112-117.

 4.Literature in a Non-Literary Museum: How do Azerbaijani Composers Respond to Fiction,  Poetry, and Drama // Literature, Music, and Cultural Heritage. Edited by the Board of ICLM.  ICOM, Paris,2016. Pp. 44-51.

 5.The Originality of the Implementation of the Animal Theme in the Poem Leyli and Majnun by Nizami Ganjavi // Literature, Music, and Cultural Heritage. Edited by the Board of ICLM.  ICOM, Paris, 2016. Pp. 183-189.

 6.Взаимосвязи литературы и музыки как объект исследования // Ədəbiyyat incəsənətin  qarşılıqlı inikası kontekstində. Redaktor A.Bayramova. Bakı, Qərb Universitetinin mətbəəsi, -242s.

 7.Азербайджанские композиторы и литература. // “Filologiya məsələləri”,  №8, 2016. С.   167-174

8. Узеир Гаджибеков и литература.// «Musiqi Dünyası», №3/68, 2016. С.63-66.

9.Музыканты и музыка в азербайджанской прозе // «Təsviri və dekorativ-tətbiqi sənət məsələləri”, №1,  2016, с.21-24.

 

 

1.Детский читательский опыт в становлении будущих композиторов // Материалы симпозиума «Детство музыкантов: история и современность». Ред.-сост. В.И.Адищев и К.В.Зенкин. Пермь, Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, «Книжный формат», С. 197-204.

2.Music as Hostage of Words, or Shift of Musical Landscape after the End of the Soviet Era // Shaping the Cultural Landscapes: The Role of Writers and Composers’ Museums. ICOM, Paris – Yasnaya Polyana Publishing House, 2017, pp. 31-40.

3.Образы азербайджанской литературы и искусства как символы национального самоутверждения // Материалы международной конференции “Müasir dəyişən dünyada xalqların milli özünüdərk və özünütəsdiq prosesinin aktual problemləri”,Западный университет, Баку, 2017, s.181-190.

4.Should Old Nice Music Be Forgotten?, or On the Problem of Music’s Dependence on Words. Abstract // Abstracts of the Conference Sound of Memory, Music Department: Goldsmith, University of London, 22-24 April, 2017.

5.К проблеме зависимости музыки о слова // Павермановские чтения. Литература. Музыка. Театр. Выпуск 3. Екатеринбург-Москва, «Кабинетный учёный», 2017, с. 9-17.

6.Традиционный музыкальный инструментарий и музыка в азербайджанской поэзии // Материалы VIII Международной научной конференции «Петербург и национальные

музыкальные культуры. Петербургское востоковедение: Музыкальные традиции народов Евразии на Великом Шелковом пути». Российский институт истории искусств. (в печати)

7.Смена культурного ландшафта, или Музыке вход воспрещён! //“Музыкальная академия», №3, 2017, c.47-50.

1.Музыка Кара Караева к драме: о её малой изученности и  восстановлении “Mədəniyyət dünyası” jurnalı. Баку, 2018.