Qərbi Kaspi Universiteti

Müəllimlər

Biznes Məktəbi

Xanım Ağayeva

Müəllim

Menecment, biznes etika, Strateji menecment, Korporativ idarəetmə, Reklam menecmenti

+994 12 565 39 77

xanim.agayeva@wcu.edu.az

Ağayeva Xanım Yusif qızı  2 oktyabr 1984-cü ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur. 2000-ci ildə orta məktəbi bitirmiş. 2000-2005-ci illərdə Qərb Universitetinin Beynəlxalq iqtisadi Münasibətlər fakultəsində bakalavr təhsili almışdır. 2005-2007-ci ildə Azərbaycan Dövlət iqtisad Universitetində Maliyyə ixtisası üzrə magistr təhsili almışdır. (Elmi işinin adı: Azərbaycanda sığorta bazarının inkişaf perspektivləri). 2014- 2019-cu illərdə Azərbaycan Dövlət Sənaye Universitetinin “Sənayenin iqtisadiyyatı ”  kafedrasının dissertantı olmuşdur. 2007-2021-ci illərdə Odlar Yurdu Universitetində müəllim vəzifəsində çalışmışdır. 2021-ci ildən Qərbi-Kaspi Universiteti “Menecment ” kafedrasında müəllim vəzifəsində çalışır.

elmi nəşrləri:

 1. The role of Sosial-Economic Devolopment of Industral Clusters. ECO2014, 2-nd International Conference on Energy, Regional İntegration and Sosio-Economic Development, Baku 2014
 2. Müəssisənin dayanıqlı iqtisadi inkişafının qiymətləndirilməsi metodları. AMEA-nın Xəbərləri, İqtisadiyyat seriyası. Bakı 2014
 3. Müəssisənin dayanıqlı inkişaf strategiyasının formalaşdırılması yolları. AMEA-nın iqtisadiyyat institutu. Elmi Əsərlər  №4 2014
 4. Ölkənin inqisadi inkişafında dövlətin innovasiya strategiyasının əsas istiqamətləri. Qloballaşma prosesində qafqaz və mərkəzi asiya iqtisadiyyat və beynəlxalq münasibətlər IV Beynəlxalq Elmi Konfransın materialları. Qafqaz Universiteti. Bakı-2014
 5. Теоретические методологические основы инновационных кластеров в промышленности. Проблемы недроползования. Международный форум-конкурс молодых ученых. Сборник научных трудов. Санкт-Петербург  2014
 6. Qeyri-neft sənaye sahələrinin dayanıqlı və davamlı inkişaf problemləri və onların həlli yolları. “Əsrin müqaviləsi” Heydər Əliyevin yeni neft strategiyasıdır. Respublika Elmi Konfransının materialları. SDU, Sumqayıt 2014
 7. Sənaye müəssiəslərinin dayanıqlı iqtisadi inkişafı qloballaşan dünyada ölkəmizin sosial-iqtisadi və ekoloji inkişafının əsasııdır. Ekologiya və Həyat fəaliyyətinin mühafizəsi üzrə “Sənaye ili”nə həsr olunmuş VIII ənənəvi Beynəlxalq elmi Konfransın materialları, SDU, Sumqayıt 2014
 8. Sənaye müəssisələrinin dayanıqlı iqtisadi inkişafının nəzəri əsasları. Azərbaycan Kooperasiya Universiteti. Kooperasiya Elmi-Praktik jurnalı  №1(36)   2015
 9. Sənaye müəssisələrinin dayanıqlı iqtisadi inkişafının metodoloji əsasları. Azərbaycan Kooperasiyası Universiteti. Kooperasiya №2(37)   2015 
 10. Qeyri-neft sənaye müəssisələrinin dayanıqlı iqtisadi inkişaf meyarları. “Regionların innovativ sosial-iqtisadi inkişafı:reallıqlar və perspektivlər” REK materialları. Azərbaycan Həmkarlar İttifaqı Konfederasiyası, Elmi İnnovasiya Mərkəzi, Azərbaycan Əmək və Sosial Münasibətlər Akademiyası. 2015
 11. Müəssisənin dayanıqlı iqtisadi inkişafının nəzəri əsasları. Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi Azərbaycanın davamlı inkişafında vergi siyasətinin rolu EPK. Şamaxı May-2015
 12. Regionlarda emal sənayesi müəssisələrinin iqtisadi inkişafının əsas istiqamətləri. Bakı Biznes Universiteti REPK. Bakı  22 dekabr, 2015
 13. Müəssisənin dayanıqlı və davamlı iqtisadi sisteminə yanaşmalar. Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti BEPK . Bakı Dekabr-2015
 14. Sənaye müəssisələrinin rəqabətədavamlı və dayanıqlı iqtisadi sisteminin fərmalaşması mexanizmləri. ADNSU Azərbaycan Texniki Məktəblərinin Xəbərləri. Bakı  №4(104) 2016
 15. Respublikanın qeyri-neft sənayesi müəssisələrinin innovativ dayanıqlı iqtisadi inkişafının zəruriliyi. Şamil Səmədzadənin 80 illiyinə həsr olunmuş “Azərbaycan qeyri-neft sektorunda innovasiya fəaliyyətinin genişləndirilməsi” REK Bakı 2016
 16. Müasir dövrdə sənaye müəssisələrinin dayanıqlı və davamlı iqtisadi inkişafının tədqiqi.  Bakı 2016 Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası BEPK
 17. Müəssisənin dayanıqlı innivativ inkişaf modelinin yaradılmısa yolları. ARDİA “Regional idarəetmə: innovativ yanaşmalar və perspektiv imkanlar” REK materialları. Bakı Aprel-2015
 18. Проблемы устойчивого развития предприятий нефтяного машиностроения Азербайджана и инновационные пути их решения. İNVESTYTSİYİ:PRAKTYKA TA DOSVİD  №9  2017
 19. Инвестиционные проблемы устойчивого экономического развития нефтяных машиностроительных предпритий Азербайджана. Экономика и предпринимательство №8  2017
 20. Qarabağ regionunun iqtisadi inkişaf siyasətinin müəəyənedici istiqamətləri. Azərbaycan İqtisadçılar ittifaqı. Vətən müharibəsindən sonra işğaldan azad edilmiş ərazilərin Azərbaycan İqtisadiyyatına inteqrasiyası:konseptual baxış REPK materialları Odlar Yurdu Universiteti. Bakı 10 fevral 2021
 21. Defining directions of economic development policy of Karabakh region. IX İnternational Scientific and Practican Conference Challanges in Science of Noward. Washington USA July-2021