Qərbi Kaspi Universiteti

Müəllimlər

Yüksək Texnologiyalar və İnnovativ Mühəndislik Məktəbi

Nailə Quliyeva

K.ü.f.d, Yüksək Texnologiyalar və İnnovativ Mühəndislik məktəbinin dekanı

Kimya, Ümumi kimya, Fiziki/üzvi kimya, Ümumi və qeyri üzvi kimya, Analitik kimya

+994 12 492 74 18

nailya.kulieva.76@mail.ru

Elmi dərəcəsi: kimya üzrə fəlsəfə doktoru        

Akademik fəaliyyətinin istiqamətləri:

 • Umumi kimya
 • Qeyri-üzvi kimya
 • Fiziki kimya
 • YMB kimyası
 • Analitik kimya
 • Üzvi kimya

Təhsil və peşə fəaliyyəti haqqında məlumatlar:

Quliyeva Nailə Məmmədağa qızı 21 avqust 1976-cı il Bakı şəhərində anadan olmuşdur. 1983-1993-cü illər 39 nömrəli məktəbdə orta təhsil almışdır. 1993-1997-ci illər Bakı Dövlət Universitetinin Kimya fakültəsində bakalavr təhsili almışdır. 1997-1999-cu illər isə burada magistr təhsilini davam etdirmişdir (Elmi işin adı: “Malein anhidridi, stirol və allilfenil efirinin üçlü birgə polimerləşməsinin bəzi xüsusiyyətləri”). 2000-2003 Bakı Dövlət Universitetinin Kimya fakültəsinin Yüksək Molekullu Birləşmələr kimyası kafedrasında aspirant olmuşdur. 2008-cı ildə “Malein anhidridi, stirol və allilfenil efirinin üçlü birgə polimerləşməsi” elmi işini uğurla müdafiə edərək kimya elmləri namizədi adı almışdır. BDU-nin YMB kimyası kafedrasında 2010-15 ci illərdə, 2014-17 ci illərdə isə AR Prezidenti yanında Dövlət İdarəcilik Akademiyası, “Davamli inkişafın planlaşdırılması və idarə edilməsi” kafedrasında müəllim vəzəfəsində çalışmışdır.

 Hal-hazırda Qərbi Kaspi Universitetinin Təbiət Elmləri kafedrasının müdiri vəzifəsində çalışır.

 Əsas elmi nəşrlər: 

 • Кулиева Н.М. Тройная радикальная сополимеризация малеинового ангидрида, аллилфенилового эфира и стирола. Вестник БГУ. 2000,  N 1, c. 14-18.
 • Кулиева Н.М. Кинетика  тройной радикальной сополимеризации малеинового ангидрида, аллилфенилового эфира и стирола Химия и химическая технология. Иваново, 2004, том 47, вып. 1.
 • Кулиева  Н.М. Получение аллиловых эфиров тройных сополимеров малеинового ангидрида, стирола и аллилфенилового эфира. "Велихановские чтения-9", т. 5, 2004, Кокшетау (Казахстан).
 • Кулиева Н.М. Получение водорастворимых полимеров на основе тройных сополимеров аллиловых эфиров с малеиновым ангидридом и стиролом. BDU Xəbərləri, Təbiət elmləri seriyası, 2004,  N 3, c. 45-50.
 • Патент Азерб. Респ. а 20030060. Эпоксидная композиция. Акперов О.Г., Вердиева Р.Э, Акперов Э.О., Алекперли Н.М. Бюллетень №3, 2004, с. 54. доклады на конференция  Патент Азерб. Респ.
 • Kimya Proqram (bakalavr təhsil pilləsi üçün) Qərbi Kaspi Universiteti
 • Analitik kimya  Proqram (bakalavr təhsil pilləsi üçün) Qərbi Kaspi Universiteti
 • Кулиева Н.М. Региоселективное алкооксииодирование аллиловых эфиров в среде непредельных C3-спиртов   Журнал органической химии, 2020,том 56,№3,стр.484-487
 • Кулиева Н.М. Сенсоры для анализа окислительно -восстановительных реакций с участием кислорода Beynəlxalq elmi jurnal Humanitar və İctimai Elmlər Üzrə  I Beynəlxalq  Elmi Konfrans   Scholar Azərbaycan, Bakı  24.07. 2020
 • Кулиева Н.М. Модернизация нефтехимического сектора в азербайджане “Pontokaspi və Qafqaz bölgəsi: Ekosistemlərin birləşməsi və izolyasiyası şəraitində dəyişikliklər, canlıların filogenezi, geologiya, ekologiya və coğrafiyası” Beynəlxalq elmi-praktiki konfrans 27-28 noyabr, 2020, Bakı-Azərbaycan