Qərbi Kaspi Universiteti

Müəllimlər

Biznes Məktəbi

Rasim Abbasov

İqtisad elmləri üzrə fəlsəfə doktoru

İqtisadiyyat, İqtisadiyyat giriş, Azərbaycan iqtisadiyyatı, Sosial iqtisadi inkişafın proqnozlaşdırılması, Mikroiqtisadiyyat

+994 12 565 39 77

rasim.abbasov@wcu.edu.az

İqtisadiyyat kafedrasının müəllimi

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində 2004-cü ildə bakalavr dərəcəsi üzrə təhsilini tamamlayıb  diplom almışdır. 2013 cü ildə ADİU də magistratura dərəcəsi üzrə  təhsilini  “Kommersiya” ixtisası istiqamətində  fərqlənmə diplomu ilə  bitirib. 2018-ci ildə iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün dissertasiya müdafiə etmişdir. İqtisad üzrə fəlsəfə doktorudur. 2010-2016-cı illərdə ƏƏSMN yanında DMX-nin Nizami rayon məşğulluq mərkəzində mütəxəssis, peşə və iqtisadi məsələlər üzrə məsləhətçi vəzifə funksiyalarını yerinə yetirmişdir. 2017-2018 ci illərdə KTN, Kənd Təsərrüfatının İqtisadiyyatı Elmi-Tədqiqat İnstitutunda böyük elmi işçi vəzifəsində çalışmışdır. 2018-ci ildən bu günədək Qərbi Kaspi Universitetinin İqtisadiyyat kafedrasında müəllim vəzifəsində işləyir.

Tədris etdiyi fənnlər “İdarəetmə Nəzəriyyələri” “Dövlət Qulluğu” “Dövlət İdarəetmə Nəzəriyyələri” “İqtisadiyyata giriş” “Mikroiqtisadiyyat” “Beynəlxalq iqtisadiyyat” “Maliyyə və İnvestisiyalar” və digər fənnlər.

Elmi Nəşrlər:

R.C.Abbasov ikisi xaricdə dərc edilməklə 18 elmi məqalənin müəllifidir.

Avropa İttifaqının dəstəyi ilə fasilitatorlar üçün Məntiqi Struktur Yanaşma (MSY) proqramı üzrə kursları müvəffəqiyyətlə tamamlayaraq diplom almışdır.

Aqro-X layihəsi üzrə uğurlu iştiraka görə sertifikatla təltif edilmişdir.

Qərbi Kaspi Universitetinin “Turizm və sahə iqtisadiyyatı” kafedrasının müəllimi   i.ü.f.d, Rasim Cavan oğlu Abbasovun elmi məqalələri.

1.”Bazar iqtisadi sistemində biznes fəaliyyəti”  məqalə. Elmi Konfransın materialları Sumqayıt Dövlət Universiteti- 2012

2.”Heydər Əliyev-Azərbaycanın iqtisadi inkişafının banisidir” məqalə. Elmi Konfransın materialları. Sumqayıt Dövlət Universiteti-2013

3 “Azərbaycanda biznes fəaliyyətinin inkişafı dünyanın nüfuzlu nəşrlərində” məqalə.Sumqayıt Dövlət Universiteti -2013.

4. “Sənaye binalarının tikintisində hirofob portlandsementinin iqtisadi cəhətdən əlverişliliyi” məqalə. Azərbaycan Texniki Universiteti.Bakı-2016

5. “Tikinti işlərində korroziyaya qarşı mübarizə tədbirlərinin iqtisadi aspektlər” məqalə. Azərbaycan Texniki Universiteti.Bakı -2016

6 “Müasir dövrdə Azərbaycanda demoqrafik vəziyyətin idxalın dövlət tənzimlənməsinə təsiri məsələləri”.Sumqayıt dövlət Universiteti, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti.İqtisadiyyatın davamlı İnkişafı problemlər perspektivlər. Beynəlxalq elmi konfransın materialları II hissə 27-28 aprel 2016 cı il, s. 527-529.

7. “Dünya ölkələrində demoqrafik vəziyyətin təsiri kontekstində idxalın dövlət tənzimlənməsi təcrübəsi” İpək Yolu-Azərbaycan Universitetinin elmi jurnalı №3 səh 69-73. Bakı 2016

8. “Демографическое положение в Азербайджане в контекcте его влияния на государственное регулирование импорта”.”Научное Обозрение” Журнал ВАК РФ 2016 №16 стр72-76 РФ Москва-2016

9. “Problems of Influence of demographic situation of the Republic of Azerbaijan on state regulation of import”.Мультидисципларный научный журнал «Архивариус» Сборник научных публикаций XX Международная Научно-Практическая Конференция «Наука в Современном мире»(20мая2017г) 1 часть,г.Киев-2017,стр 66-71

10. “Azərbaycanda demoqrafik vəziyyətin idxalın dövlət tənzimlənməsinə təsirinin təkmilləşdirilməsi yolları”.Audit jurnalı.Bakı Biznes Universiteti,-2016 cı il. №3 səh 72-76

11. “Demoqrafik vəziyyətin idxalın dövlət tənzimlənməsinə təsiri məsələləri” Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 93-cü ildönümünə həsr olunmuş “Gənclər və Elmi İnnovasiyalar”mövzusunda respublika Elmi-Texniki Konfransının materialları Azərbaycan Texniki Universiteti Bakı -2016. səhifə 474-475

12. “Demoqrafik vəziyyətin nəzəri aspektləri. Azərbaycanda mövcud sosial-iqtisadi demoqrafik vəziyyət” Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 93-cü ildönümünə həsr olunmuş “Gənclər və Elmi İnnovasiyalar”mövzusunda respublika Elmi-Texniki Konfransının materialları Azərbaycan Texniki Universiteti Bakı -2016.səhifə 479-482

13. “Demoqrafik vəziyyətə uyğun idxalın tənzimlənməsi prosesləri:Türkiyədə idxalın tənzimlənməsi prosesləri.”Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 94-cü ildönümünə həsr olunmuş “Gənclər və Elmi İnnovasiyalar”mövzusunda respublika Elmi-Texniki Konfransının materialları Azərbaycan Texniki Universiteti. Bakı -2017.səhifə 354-355.

14. “Azərbaycanda demoqrafik vəziyyətə uyğun idxalın tənzimlənməsi və idxaləvəzedici sahələrin inkişafı məsələləri”Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 94-cü ildönümünə həsr olunmuş “Gənclər və Elmi İnnovasiyalar”mövzusunda respublika Elmi-Texniki Konfransının materialları Azərbaycan Texniki Universiteti Bakı -2017. Səhifə 355-356.

15. Demoqrafik inkişafın nəzəri aspektləri və əsas elementləri.”Əmək və Sosial Problemlər” Əmək və Sosial Problemlər üzrə elmi tədqiqat və Tədris Mərkəzi.Bakı 2016 səhifə 72-76

16. “Aqrar sahədə idxalın dövlət tənzimlənməsi”.Azərbaycan Aqrar elmi Elmi-Nəzəri jurnal Bakı-2018

17. “Aqrar sahənin inkişafına dair elmi baxışlar.” Az.KTN.Kənd təsərrüfatının iqtisadiyyatı elmi-tədqiqat institutunun elmi əsərləri №1

18. “Пути совершенствования государственное регулирование импорта”. Qərbi Kaspi Universitet Elmi xəbərlər jurnalı. Bakı 2019.

19.”Aqrar sahənin inkişaf istiqamətləri”.  Monoqrafiya. Hal-hazırda  bu mövzuda monoqrafiya  hazırlayıram.