Western Caspian University

Teachers

School of Natural and Applied Sciences

Ayaz Mammadov

PhD in Biology

Genetics, Biotechnology, Genetic engineering

+994 12 565 39 74

ayaz.mammadov@wcu.edu.az

Akademik fəaliyyətinin istiqamətləri:

· Genetika

· Biotexnologiya

· Gen mühəndisliyi

· Molekulyar biologiya

Təhsil və peşə fəaliyyəti haqqında məlumatlar:

Məmmədov Ayaz Məmməd oğlu 16 yanvar 1978-ci ildə anadan olmuşdur. 1995-ci ildə Bakı şəhər 244 nömrəli orta məktəbi bitirmişdir. 1995-1999-cu illərdə Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Akademiyasının Zoomühəndislik fakültəsində bakalavır, 1999-2001-ci illərə eyni ixtisasda magistr təhsilini almışdır. 2003-cü ildə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Genetik Ehtiyatlar İnstitutunda genetika ixtisası üzrə aspiranturaya daxil olmuşdur. 2010-cu ildə fəlsəfə doktorluğu üzrə dissertasiya işini müdafiə etmişdir. Hal-hazırda elmlər doktorluğu üzrə dissertasiya işini yerinə yetirir. 15-dən çox ölkədə beynəlxalq konfrans, seminar və simpoziumda iştirak etmişdir.

A.Məmmədov 2003-2006-cı illərdə AMEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutunda kiçik elmi İşçi, 2006-2007-ci illərdə Kənd Təsəttüfatı Nazirliyində aparıcı məsləhətçi, 2007-2011-ci illərdə Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi K/t Kreditləri üzrə Dövlət Agentliyinin İnformasiya və məsləhət mərkəzində mütəxəxəssis və mərkəzin direktoru, 2011-2013-cü illərdə Standartlaşdırma və Patent üzrə Dönlət Agentliyinin yeyinti və kənd təsərrüfatı laboratoriyasında mütəxəssis, 2013-2022-cillərdə AMEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutunda şöbə müdiri vəzifələrində çalışıb.

Yüksək Texnologiyalar və İnnovativ Mühəndislik məktəbinin Təbiət Elmləri Kafedrasının müəllimi vəzifəsində çalışır. 40-da çox elmi əsərin müəllifiddir.Elmi nəşrlər:
Məqalələr
1) Gullar Gadimaliyeva, Zeynal Akparov, Naib Aminov, Aybeniz Aliyeva, Javid Ojaghi, Samira Salayeva, Moozhan Serpoush, Ayaz Mammadov, Alex Morgounov, Assessment of synthetic wheat lines for soil salinity tolerance, Zemdirbyste-Agriculture, 2020, 107(1), s. 55 - 62
2) N.Y.Kərəmova, E.E.Cəfərova, A.M.Məmmədov, X.M.Əkbərova, Z.B. Haqverdiyeva, Stres şəraitlərində I kurs tələbələrinin koqnitiv və həyəcan göstəricilərinin müqayisəli təhlili, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Genetik Ehtiyatlar İnstitutunun Elmi Əsərləri, 2019, 8 (2), s. 65 - 70
3) A.M.Məmmədov, Azərbaycanın yerli və introduksiya olunmuş ev toyuqlarının (Gallus gallus domesticus) biomüxtəlifliyinin müqayisəli tədqiqi, AMEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutunun Elmi Əsərləri, 2019, 8 (2), s. 117 - 124
4) Allahverdi Shahveranov, Nigar Hamidova, Ayaz Mammadov, The ethical aspects in geneedited humans via crispr-based systems, AMEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutunun Elmi Əsərləri, 2019, 8 (1),s. 122 - 125
5) G.Ə.İsmayılova, A.M.Məmmədov, Q.M.Bəkirov, RAPD (Random Amplification of Polymorphic DNA) molekulyar markerlərlə tut ipəkqurdu (Bombyx mori L.) hibrid və cinslərinin genetik müxtəlifliyinin öyrənilməsi, AMEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutunun Elmi Əsərləri, 2018,7(2),s. 132 - 136
6) A.K.Məmmədbəyli, S.Ə.Ağayeva, A.M.Məmmədov, Düşen əzələ distrofiyası irsi xəstəliyinin nəsil ağacı səviyyəsində genealoji analizi, AMEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutunun Elmi Əsərləri, 2018, 7(2), s. 116 - 119
7) S.Ə.Ağayeva, A.M.Məmmədov, B.R.Kiçibəyov, Azərbaycan Respublikasının Oğuz rayonunda eritrositar qlukoza-6-fosfatdehidrogenaza fermentinin biokimyəvi polimorfizmi, AMEA Zoologiya İnstitutunun əsərləri, 2018, 36(1), s. 16 - 20
8) С.В.Гаджиева, З.И.Акпаров, Н.А.Гасанов, З.П.Мустафаева, Э.С.Гаджиев, А.Т.Мамедов, В.И.Иззатуллаева, С.М.Бабаева, С.С.Шарифова, А.М.Мамедов, М.А.Аббасов, ISSR-анализ изменчивости культивируемых форм и сортов граната (Punica granatum L.) Азербайджана, Генетика, Springer, 2018, 54(2), s. 200 - 210
9) Г.Бекиров, М.Гасанов, Т.Гаджиева, А.Мамедов, С.Валиев, О влиянии минеральных удобрений и режимов орошения на урожайность листа шелковицы, AGRO ILM, 2018, 5(55), s. 84 - 86
10) Q.M.Bəkirov, A.G.Mustafayev, Ş.N.Əliyeva, R.Q.Bəkirli, S.F.Abdullayev, A.M.Məmmədov, G.Ə.İsmayılova, G.A.Seyidova, Yeni yaradılmış tut ipəkqurdu cins və hibridlərində ekoloji sabitlikəmsallarının təyin edilməsi, AMEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutunun Elmi Əsərləri, 2017, 6 (1-2), s. 204 - 208
11) A.Shahveranov, M.Abbasov, A.Mammadov, The detection and prognostic roles of connective tissue growth factor (CTGF) expression in different tumor models, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurası, Gənc Tədqiqatçı Elmi-Praktiki Jurnal, 2017, 3(1), s. 131 - 136
12) Q.Q.Abdullayev, H.M.Hacıyev, R.B.Allahverdiyev, T.T.Panahova, A.M.Məmmədov, Azərbaycanda quşçuluğun müasir vəziyyəti və qarşıda duran problemlərin həlli yolları, Azərbaycanın Aqrar Elmi, Elmi-nəzəri jurnal, 2012, 4, s. 67 - 659
13) М.Г.Гаджиев, У.Т.Турабов, А.М.Мамедов, Клеточное содержание птицы основа высокой эффективности производства, Аграрная Наука Азербайджана, 2012, 1, s. 59 - 61
14) A.M.Məmmədov, Azərbaycanın yerli toyuq cinslərinin məhsuldarlıq əlamətlərinin öyrənilməsi, AMEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutunun Elmi əsərləri, 2010, II, s. 336 - 341
15) A.M.Məmmədov, Poliakrilamid gel izoelektrikfokuslama (PAGİF) metodu ilə müxtəlif növ heyvanlara aid ətlərin müəyyən edilməsi, Azərbaycanın Aqrar Elmi, Elmi-nəzəri jurnal, 2010, 1-2, s. 119 - 122
16) А.М.Мамедов, Идентификация местных пород кур Азербайджана по биохимическим маркерам, Українська Академiя Аграрних Наук, Міністерство Аграрної Політики. Iнститут Бїологiї Тварин. Науково-Технiчний бюллетень, 2008, 9(4), s. 237 - 240
17) А.М.Мамедов, Изучение полиморфизма белков сыворотки крови у местных пород кур Азербайджана, Всероссийский научный журнал «Практик», 2008, 4, s. 71 - 74
18) A.M.Məmmədov, Yerli toyuqların qanında ümumi zülalların miqdarının müqayisəli öyrənilməsi, Azərbaycanın Aqrar Elmi, Elmi-nəzəri jurnal, 2008, 2, s. 125 - 126
19) A.M.Məmmədov, Yerli toyuqların (Gallus gallus domesticus) standartlaşdırılması, Azərbaycanın Aqrar Elmi, Elmi-nəzəri jurnal, 2007, 8-9, s. 199 - 200
20) A.M.Məmmədov, Azərbaycanın yerli toyuqlarında yumurta məhsuladarlığının öyrənilməsi, Azərbaycanın Aqrar Elmi, Elmi-nəzəri jurnal, 2007, 6-7, s. 115 - 117
21) A.M.Məmmədov, Azərbaycanın yerli çil-çil toyuğunun (Gallus gallus domesticus) sitogenetik xüsusiyyətləri, Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Akademiyasının Elmi Əsərləri, 2007, 2, s. 63 - 66
22) A.M.Məmmədov, Yerli toyuqların (Gallus gallus domesticus) qan zərdabı zülallarının öyrənilməsi, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Aspirantlarının Elmi Konfransının Materialları., Bakı “Elm” nəşriyyatı, 2006, s. 313 - 316
23) A.M.Məmmədov, Toyuqların (Gallus gallus domesticus) somatik hücüyrələrində xromosom kompleksinin öyrənilməsi, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Aspirantlarının Elmi Konfransının Materialları,2005, s. 106 - 108
24) A.M.Məmmədov, T.M.Turabov, R.Q.Həsənov, “Səmədoğlu” kəndli fermer təsərrüfatın fəaliyyəti və qaramal naxırıının təsviri, Tələbə və magistrların elmi məqalələrinin toplusu, 2001, s. 58 - 60
25) A.M.Məmmədov, R.Q.Həsənov, Xanlar rayonunun “Səmədoğlu” fermrer təsərrüfatında qaramal cavanlarının bəslənməsi., Tələbələrin və magistrların elmi işlərinin məcmuəsi. 64-66, 1999, s. 64 - 66
26) A.Məmmədov, T.M.Turabov, Camışlarda məhsuldarlıq əlamətlərinin irsiliyi və korrelyativ əlaqələr., Aspirantların, tədqiqatçıların və tələbələrin məqalələrinin toplusu, 1997, s. 20 - 21
Konfranslarda iştirak
1) A.M.Mammadov, S.A.Aghayeva, L.S.Huseynova, E.K.Guliyeva, Z.I.Mehdiyeva, Molecular-genetic investigation of some hereditary diseases in Azerbaijan, “Azərbaycan və Türkiyə Universitetləri: təhsil, elm, texnologiya" I Beynəlxalq elmi-praktiki konfrans, Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Texniki Universiteti, Azərbaycan, 18.12.2019-20.12.2019, s. 155 - 159
2) Ismayilova G.A, Mammadov A.M.,Studying genetic diversity of Azerbaijan local silkworm (Bombyx mori L.) breeds and hybrids using RAPD molecular markers, 2nd International Conference on “One Health: Problems and Solutions",Khazar University/Xəzər Universiteti, Azərbaycan,24.05.2019-25.05.2019, s. 57 - 57
3) S.A.Aghayeva, A.M.Mammadov, А.К.Mamedbeyli, E.M.Rasulov, Combination of two genetic disturbances: G6PD enzyme deficiency and Duchenne muscular dystrophy in one patient, Human Genome and Health, 2nd International Conference Tbilisi, Georgia, 2019, Tbilisi State Medical University and Georgian Society of Medical Genetics and Epigenetics, Gürcüstan, 11.05.2019-12.05.2019, s. 21 -
4) G.İsmayilova, A.Məmmədov, Q.Bəkirov, Yüksət temperatur şəraitində tutipəkqurdu cins və hibridlərinin texniki göstəriciləri, “Dağlar: mədəniyyətlər, landşaftlar və biomüxtəliflik” adli beynəlxalq konfrans, Qərbi Kaspi Universiteti, Azərbaycan, 10.05.2019-12.05.2019,s. 120 -
5) S.Aghayeva, A.Mammadov, Genetic consulting for families with duchenne muscle dystrophy, “Dağlar: mədəniyyətlər, landşaftlar və biomüxtəliflik” adli beynəlxalq konfrans, Qərbi Kaspi Universiteti, Azərbaycan,10.05.2019-12.05.2019, s. 321 -
6) A.M.Mammadov, A.İpek, S.H.Teoman-Duran, S.A.Aghayeva, R.Asgarova, G.AIsmayilova, K.K.Malikov, Studying of genetic biodiversity of the Azerbaijan and Turkey olive varieties, “Dağlar: mədəniyyətlər, landşaftlar və biomüxtəliflik” adli beynəlxalq konfrans, Qərbi Kaspi Universiteti, Azərbaycan, 10.05.2019-12.05.2019, s. 87 - 90
7) P.H.Manafova, S.C.Salayeva, Ş.F.Məmmədova, E.Q.Nurullayev, A.M.Məmmədov, C.M.Ocaqi, Azərbaycan mənşəli yabanı badam nümunələrinin molekulyar identifikasiyası , Akademik Həsən Əliyevin 110 illik yubileyinə həsr olunmuş “Ekologiya: Təbiət və cəmiyyət problemləri” mövzusunda III Beynəlxalq elmi konfrans, Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Bakı Dövlət Universiteti, Azərbaycan, 26.12.2017-27.12.2017, s. 276 - 277
8) G.Ə.İsmayılova, A.M.Məmmədov, Tut ipəkqurdu (Bombyx mory L.) cinslərinin genetik müxtəlifliyi və müxtəlif coğrafi regionlara aid cinslərin mtDNT gen fraqmentlərinin sekvens analizi, Akademik Həsən Əliyevin 110 illik yubileyinə həsr olunmuş “Ekologiya: Təbiət və cəmiyyət problemləri” mövzusunda III Beynəlxalq elmi konfrans., Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Bakı Dövlət Universiteti, Azərbaycan, 26.12.2017-27.12.2017, s. 314 - 315
9) İ.Q.Əfəndi, A.M.Məmmədov, S.C.Əhmədova, V.İ.İzzətullayeva, S.M.Babayeva, M.Ə.Abbasov, Genetik modifikasiya olunmuş bitkilər üzrə biotəhlükəsizlik sistemləri və risklərin qiymətləndirilməsi, Ulu öndər H.Əliyevin 94-cü ildönümünə həsr olunmuş gənc alim və tədqiqatçıların VII Beynəlxalq Elmi Konfrans, Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Bakı Dövlət Universiteti, Azərbaycan, 27.04.2017-28.04.2017, s. 84 - 85
10) Z.İ.Akparov, G.Ismayilova, A.M.Mammadov, Molecular genetic studying of silkworm breeds, 8th BASCA International Conference on “Climate changes and chemicals-the new sericulturw challenges”/ “CLISERI”, The Black, Caspian Seas and Central Asia Silk Association (BACSA), Azərbaycan, 02.04.2017- 07.04.2017, s. 116 - 120
11) İ.Q.Əfəndi, A.M.Məmmədov, S.C.Əhmədova, S.M.Babayeva, M.Ə.Abbasov, Genetik modifikasiya olunmuş bitkilər və onların identifikasiyası, Ulu öndər H.Əliyevin 93-cü ildönümünə həsr olunmuş gənc alim və tədqiqatçıların VI Beynəlxalq Elmi Konfransın Materialları, Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Bakı Dövlət Universiteti, Azərbaycan, 26.04.2016-27.04.2016,s. 127 - 129
12) A.M.Məmmədov, Azərbaycanın yerli toyuqlarında diri çəki artımının öyrənilməsi,“Tətbiqi Biologiyanın Problemləri” mövzusunda Respublika Elmi Konfransı, Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Bakı Dövlət Universiteti., Azərbaycan, 27.04.2007-28.04.2007, s. 110 - 111
13) A.M.Məmmədov,Yerli toyuq cinslərinin (Gallus gallus domesticus) yumurtalarının inkubasiya keyfiyyətinin öyrənilməsi, “Biomüxtəlifliyin genetik ehtiyatları” mövzusunda I Beynəlxalq Konfrans, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Genetik Ehtiyatlar İnstitutu, Azərbaycan, 27.06.2006-28.06.2006, s. 248 - 249
Monoqrafiya, kitablar, kataloqlar və s.
1) Ç.Ə.Fərəcov, F.Ö.Eminov, Q.Q.Abdullayev, A.M.Məmmədov, Azərbaycanın yerli heyvan cinslərinin kataloqu, Azərbaycan, 2004, 36 s.
2) Z.Əkpərov, M.Abbasov, M.Musayev, Z.Mustafayeva, N.Həsənov, A.Məmmədov, A.Məmmədov, S.Hacıyeva , E.Hacıyev, Azərbaycanın nar sortlarının kataloqu, Azərbaycan, 2018, 96 s.