Western Caspian University

Teachers

School of Natural and Applied Sciences

Alasgar Aghazade

Associate Professor, PhD in Technical Sciences

Environmental chemistry, Water basins of Azerbaijan, Man, environment and sustainable development, Agrochemistry and environmental protection

+994 12 565 39 74

alasgeragazade55@wcu.edu.az

Ağazadə Ələsgər Dadaş oğlu 1955-ci ildə Daşkəsən şəhərində anadan olmuşdur. 1973-cü ildə Bakının Binəqədi rayonunda 30 saylı məktəbi bitirmişdir. 1976-cı ildə M.Əzizbəyova adına Azərbaycan Neft və Kimya inistutunun kimya texnologiya fakultəsinə qəbul olmuş və 1981-ci ildə  “Əsas üzvi və neft kimya sintezinin  texnologiyası” ixtisası üzrə institutu fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. 1981-2009-cu illərdə AMEA, Neft kimya prosesləri instiutunda mühəndis,kiçik elmi işçi,elmi işçi, böyük elmi işçi  və aparıcı elmi işçi vəzifələrində işləmişdir. 1989-cu ildə “Akril  turşusu və propilen  oksid əsasında  suda həll olan birgə polimerlərin sintezi və xassələri” mövzusunda namizədlik dissertasiyasını, 2006-cı ildə “Alifatik spirtlərin və monokarbon turşularının səthi-aktiv oksipropil törəmələrinin və onların əsasında kompozisiyalarının alınması və tətbiqi” mövzüsunda doktorluq dissertasiyasını müdafiə etmişdir. Bunların müqabilində ona kimya  elmləri namizədi və texnika elmləri doktoru elmi dərəcələri verilmişdir. 1995-ci ildə “Yüksək molekullu birləşmələr kimyası” ixtisası üzrə baş elmi işçi elmi adı verilmişdir. 2005-ci ildə rəhbərlik etdiyi bir nəfər xarici vətəndaş namizədlik dissertasiyası müdafiə etmiş  və kimya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almışdır. 2009-2020-ci illərdə SOCAR Neft-qaz elmi tədqiqat layihə instiutunda aparıcı elmi işçi vəzifəsində işləmişdir. 2021-ci ildən  Qərbi Kaspi Universitetində “Ekologiya və ətraf mühit” kafedrasında müəllim vəzifəsində işləyir.
    İşlədiyi dövrdə tədqiqat işlərinə dair 200-dən artıq işi nəşr olunmuşdur. (50 məqalə,28 xaricdə nəşr olunan məqələ,46 tezis, 8 beynəlxalq və 38 xaricdə nəşr olunan tezis, 20 patent, 21 ixtiraya dair iddia sənədi, 4 müəlliflik şəhadətnaməsi).