Western Caspian University

Teachers

School of Philology and Translation

Safura Isayeva

Lecturer

Business and academic communication in a foreign language, Idiomatic English, Academic and professional writing

+994 12 492 74 18

safura.isayeva@wcu.edu.az

İsayeva Səfurə İlqar qızı 22 may 1988-ci il tarixində Daşkəsən şəhərində anadan olmuşdur. 2005-ci ildə Dəstəfur kənd orta məktəbini bitirmişdir. Həmin ildə Azərbaycan Dillər Universitetinin ingilis dili və ədəbiyyatı ixtisasına  qəbul olmuş, 2009-cu ildə bitirmişdir. 2014-2016 cı illərdə həmin universitetdə magistr təhsili almış və 2016-2019- cu illər ərzində ADU- da baş laborant və saathesabı müəllim kimi fəaliyyət göstərmişdir. 2018-2022- ci illərdə ADU da dil nəzəriyyəsi ixtisası üzrə dissertanturada təhsil almışdır. Hal-hazırda Qərbi Kaspi universitetinde mûəllim vəzifəsində çalışır və dissertasiyasını tamamlamaq üzrədir.

Məqalələr
1.    İsayeva S. Müasir İngilis dilində məkan və zaman bildirən sözönlərinin işlənməsinə dair . Bakı: ADU, Elmi Xəbərlər, №6, 2015, (s. 105-108) 
2.    İsayeva S Müasir İngilis dilində məkan və zaman bildirən sözönlərinin işlənməsinə dair . Bakı: ADU, Elmi Xəbərlər, №3, 2016, (s. 129-133) 
3.    İsayeva S. Müasir İngilis dilində sözönü köməkçi nitq hissəsi kimi. Bakı: Filologiya məsələləri, №14, 2017, (s.218-224)
4.    İsayeva S. Müasir İngilis dilində təsirli və təsirsiz feillər. Bakı: Azərbaycanda Xarici Dillər, №1 (38), 2018, (s. 86-90)
5.    Dildə qənaət və izafiliyin tədqiqi məsələləri (çapdadır)

Tezislər
1.    İsayeva S. İzafiliyin sosiolinqvistik aspektləri. Bakı: Azərbaycan Dillər Universiteti. Tətbiqi dilçiliyin müasir problemləri. III Beynəlxalq Elmi Konfransın tezisləri, 2018 (s. 85)
2.    İsayeva S. Dil və danışıqda qənaət prinsipi. Bakı: Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti. Doktorantların və gənc tədqiqatçıların XXII Respublika ElmiKonfransının tezisləri, 2019 (s. 239-240)
3.    Исаева С.И. Избыточность в языке. Moscow: Collected Papers, XLV International in Science and Technology, 2022 (p. 216-220)