Qərbi Kaspi Universiteti

Müəllimlər

Nailə
Nailə Quliyeva

K.ü.f.d,Təbiət elmləri kafedra müdiri

Tətbiqi və Təbiət Elmləri Məktəbi

Elmi dərəcəsi: kimya üzrə fəlsəfə doktoru Akademik fəaliyyətinin istiqamətləri: · Umumi kimya · Qeyri-üzvi kimya · Fiziki kimya · YMB kimyası · Analitik kimya · Üzvi kimya Təhsil və peşə fəaliyyəti haqqında məlumatlar: Quliyeva Nailə Məmmədağa qızı 21 avqust 1976-cı il Bakı şəhərində anadan olmuşdur. 1983-1993-cü illər 39 nömrəli məktəbdə orta təhsil almışdır. 1993-1997-ci illər Bakı Dövlət Universitetinin Kimya fakültəsində bakalavr təhsili almışdır. 1997-1999-cu illər isə burada magistr təhsilini davam etdirmişdir (Elmi işin adı: “Malein anhidridi, stirol və allilfenil efirinin üçlü birgə polimerləşməsinin bəzi xüsusiyyətləri”). 2000-2003 Bakı Dövlət Universitetinin Kimya fakültəsinin Yüksək Molekullu Birləşmələr kimyası kafedrasında aspirant olmuşdur. 2008-cı ildə “Malein anhidridi, stirol və allilfenil efirinin üçlü birgə polimerləşməsi” elmi işini uğurla müdafiə edərək kimya elmləri namizədi adı almışdır. BDU-nin YMB kimyası kafedrasında 2010-15 ci illərdə, 2014-17 ci illərdə isə AR Prezidenti yanında Dövlət İdarəcilik Akademiyası, “Davamli inkişafın planlaşdırılması və idarə edilməsi” kafedrasında müəllim vəzəfəsində çalışmışdır. Hal-hazırda Qərbi Kaspi Universitetinin Təbiət Elmləri kafedrasının müdiri vəzifəsində çalışır. Əsas elmi nəşrlər: · Кулиева Н.М. Тройная радикальная сополимеризация малеинового ангидрида, аллилфенилового эфира и стирола. Вестник БГУ. 2000, N 1, c. 14-18. · Кулиева Н.М. Кинетика тройной радикальной сополимеризации малеинового ангидрида, аллилфенилового эфира и стирола Химия и химическая технология. Иваново, 2004, том 47, вып. 1. · Кулиева Н.М. Получение аллиловых эфиров тройных сополимеров малеинового ангидрида, стирола и аллилфенилового эфира. "Велихановские чтения-9", т. 5, 2004, Кокшетау (Казахстан). · Кулиева Н.М. Получение водорастворимых полимеров на основе тройных сополимеров аллиловых эфиров с малеиновым ангидридом и стиролом. BDU Xəbərləri, Təbiət elmləri seriyası, 2004, N 3, c. 45-50. · Патент Азерб. Респ. а 20030060. Эпоксидная композиция. Акперов О.Г., Вердиева Р.Э, Акперов Э.О., Алекперли Н.М. Бюллетень №3, 2004, с. 54. доклады на конференция Патент Азерб. Респ. · Kimya Proqram (bakalavr təhsil pilləsi üçün) Qərbi Kaspi Universiteti · Analitik kimya Proqram (bakalavr təhsil pilləsi üçün) Qərbi Kaspi Universiteti · Кулиева Н.М. Региоселективное алкооксииодирование аллиловых эфиров в среде непредельных C3-спиртов Журнал органической химии, 2020,том 56,№3,стр.484-487 · Кулиева Н.М. Сенсоры для анализа окислительно -восстановительных реакций с участием кислорода Beynəlxalq elmi jurnal Humanitar və İctimai Elmlər Üzrə I Beynəlxalq Elmi Konfrans Scholar Azərbaycan, Bakı 24.07. 2020 · Кулиева Н.М. Модернизация нефтехимического сектора в азербайджане “Pontokaspi və Qafqaz bölgəsi: Ekosistemlərin birləşməsi və izolyasiyası şəraitində dəyişikliklər, canlıların filogenezi, geologiya, ekologiya və coğrafiyası” Beynəlxalq elmi-praktiki konfrans 27-28 noyabr, 2020, Bakı-Azərbaycan

Nəcibə
Nəcibə Şirinova

k.ü.f.d., dosent

Tətbiqi və Təbiət Elmləri Məktəbi

Elmi dərəcəsi: kimya üzrə fəlsəfə doktoru Akademik fəaliyyətinin istiqamətləri : Ekologiyanın müasir problemləri Ekoloji biznesin təşkili Ekoloji kimya Ümumi ekologiya Yanacaq-energetika kompleksinin yaratdığı ekoloji problemlər Sənaye ekologiyası Məişət ekologiyası Ekoloji menecment Kimya və neft-kimya sənayesinin ekoloji problemləri Aqrokimya və ətraf mühitin mühafizəsi Tullantısız istehsal prosesləri və tullantıların təkrar istehsalı  Ekologiya və həyat fəaliyətinin təhlükəsizliyi Poliqrafik istehsalın fiziki-kimyəvi əsasları Təhsil və peşə fəaliyyəti haqqında məlumat: 22 fevral 1963-cü ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur. Orta təhsilini 1970-1980-ci illərdə 239 saylı orta məktəbdə aldıqdan sonra 1981-1987-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetinin kimya fakültəsində oxumuş və oranı kimyaçı-müəllim ixtisası üzrə bitirmişdir. 1996-cı ildə ADPU-nun “Üzvi kimya” ixtisası üzrə aspiranturasına daxil olmuş və 2001-ci ildə “1,2-epitio-3xlor propanın bəzi nukleofil reagentlərlə reaksiyası və reaksiya məhsullarının tədqiqi ” mövzusunda dissertasiya müdafiə edərək kimya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsini almışdır. Əmək fəaliyyətinə 1988-ci ildə orta məktəbdə müəllim kimi başlamışdır. 1989-1992-ci illərdə Az.ETİET institundaaparıcı mühəndis, 1992-2002-ci illərdə ADPU-nin “Yeni bioloji aktiv birləşmələr” elmi-tədqiqatlaboratoriyasında baş laborant , 2002-2016-cı illərdə ADİU-nin “Qida məhsullarının texnologiyası” kafedrasında laboratoriya müdiri, müəllim, baş müəllim vəzifələrində çalışmışdır. 2017-ci ildən əmək fəaliyyətini Qərbi Kaspi Universitetində davam etdirməyə başlamışdır və hal hazırda “Ekologiya”kafedrasında dosent vəzifəsində çalışır. Hal hazırda 86 adda elmi-metodik əsərin , o cümlədən patent, elmi məqalə, tezis, dərslik, dərs vəsaiti, fənn proqramının müəllifidir. Əsas elmi nəşrlər: Kimyanın  tədrisi  prosesində şagirdlərə  iqtisadi biliyin aşılanması , «İqtisadiyyat və həyat» jurnalı, №6-8,  1992. Səh.55-57.        Синтез и  исследование некоторых  производных 1-(п-бромфенокси)-3-амилтио-2-пропанола, Depozitə qoyulmuş elmi işlər. 4(16). Bakı14.12.1996.№2428-Az. Антимикробные   свойства новых   алкил-аминометильных  производных  1-(п-толилокси)-3-етилтио-2-пропанолов. «Pedaqoji universitet xəbərləri» Təbiət elm-ləri seriyası. №1..Bakı, 1995.səh.115-123 Синтез и исследование  некоторых   1-(о-хлорфенокси)-3-амилтио-2-пропанола. Depozitə qoyulmuş elmi işlər. №2(14). Bakı 06.05. 1996. №2352-Az.  Синтез и  исследование некоторых  производных 1-(п-бромфенокси)-3-амилтио-2-пропанола. Depozitə qoyulmuş elmi işlər. 4(16). Bakı14.12.1996.№2428-Az. Защита  смазочных масел от воздействий  микроорганизмов . Azerb.Neft Akad. Elmi Konfr. Bakı.1997.səh.120-124 Реакция 3-тиетанилизотиоциа-аната  с алифатическими  аминами, Журнал Орг.хим. 2000. Т36.тир.4.ст.589-591.Санк.Петерб 1-(3´-tietanil)-3-oktadesil-tiokarbamid  sürtkü  yağına antimikrob   aşqar kimi  , Patent- I.2000.0259Azər.elm və tex. Komitəsi Transmissiya  yağına  siyrilmə aşqarı, Patent- I.2000.0262Azər.elm və tex.komitəsi. Донорно-акцепторные  свойства  тииранов и некоторых  других серуорганических соединений. Azərb.Kimya Jurnalı,1999,№1,s.95-102. 1-(3´-tietanil)-3-benziltiokarbamid bakterisid  və fungisid aktivliyə  malik  birləşmə  kimi   .Patent- I.2001.0084Azər.elm və tex.Komitəsi. 1-(3´-tietanil)-3-piperidiltiokarbamid bakterisid  və  fungisid aktivliyə  ma-lik  birləşmə  kimi. Patent- I.2001.0085Azər.elm və tex.Komititəsi 3-Арилокси- и  ацилзамещенные  тиетаны многофункциональные  присадки к маслам. «Akad.İ.Orujovanın 90 illik yubil.həsr olun elmi konf.»Ufa-Bakı. 1999.səh. 45. Тиетанилзамешенные  тиомочевины-еффективные антимикробные  присадки к маслам. Весоюз.конф.посв.сероорг.соед.Казань.1999.стр.208. Изучение реакции различных нуклеофильных реагентов с  1,2-епитио-3-хлорпропаном. Azərb.Kimya Jurnalı, 1999,№3, s.54-56. Tiiranes and tietanes  as new effektive  grear  oil additives. Azərb.Kimya Jurnalı, 1999, №3, s.54-56 . Tiokarbamid  törəmələri  torpağın  münbitliyinin  yaxşılaşdırıcıları   kimi. Patent- A200.0035.29.02. Az..elm və tex. Kom.   Torpağın münbitliyinin  yaxşılaş-dırıcıları   . Patent- A200.0036.29.02. Az..elm və tex. Kom.   Замещенные  тиетаны - регуляторы  роста  растений. VIМежд.Конф.Моск.Сельск. Акад. им.Тимирзаева. Москва .2001 3-Замещенные  тиетаны- еффективные   ингибиторы  окисления   кумола. Журнал Прикладной Химии.2001.Т.74.вып.1.стр.110-113 Neft məhsullarına antioksidləşdirici aşqar. Patent- Azərbaycan patenti i2003 0078 dərc olunub “S.M.” 2003,№ 4, səh. 62 Qida   məhsulları texnologiyasının   elmi  əsasları   . Proqram. Azərb. Dövlət İqt.Univer.,2009 Un istehsalının texnologiyası. Dərslik- Azərb. Dövlət İqt.Universiteti,2013. Çörək-bulka  və  unlu-qənnadı məmulatlarının  istehsalı üçün qeyri-ənənəvi  xammallar. Dərs vəsaiti- Azərb.Dövlət.İqt.Universiteti, 2013 Методические  аспекты экономического  роста предприятия. Beyn.Elmi Konfr.. Moqilyov-2013 Yerli şəraitdə yetişdirilən tərəvəz bitkilərinin məhsuldarlığının artrılmasının səmərəli üsulları. Azərb.Dövlət Aqrar univer. Elmi əsərl.2016.№3.səh.59-62 Azərbaycanda  İslam  turizminin inkişafı  istiqamətləri. Qərbi Kaspi Universitetinin jurnalı. 2018 , .№2, səh.7-13 Tərkibində  kükürdsaxlayan  hetereotsiklik  birləşmələrin  sürtkü  yağlarında antimikrob  xassələrinin  öyrənilməsi. Azərb.Dövlət Aqrar univer. Elmi əsərl. 2018.№2. səh.90-93 Ekoloji biznesin təşkili. Proqram. Qərbi Kaspi Universiteti, 2019 Yanacaq energetika kompleksinin yaratdığı ekoloji problemlər. Qərbi Kaspi Universiteti, 2019 Ekologiyanın müasir problemləri. Qərbi Kaspi Universiteti, 2019 Pestisidlərin  istifadəsinin  ətraf mühitə neqativ təsiri. Qərbi Kaspi Universiteti, “Dağlar: Mədəniyyətlər, Landşaftlar və Biomüxtəliflik”mövzusunda Beynəlxalq Konfrans,Bakı,10-12 may 2019 Mineral  gübrələrin  istifadəsinin ətraf mühitə    vurduğu  zərərlər. Qərbi Kaspi Universiteti, “Dağlar: Mədəniyyətlər, Landşaftlar və Biomüxtəliflik”mövzusunda Beynəlxalq Konfrans,Bakı,10-12 may 2019 The most promising method of increasing soil fertility-vermiculture. “Radiasiya və kimyəvi təhlükəsizlik problemləri” Beynəlxalq elmi-praktik Konfrans, 05-06 Noyabr 2019, Bakı. Səh.140 Ecological consequences of application mineral fertilizers. “Radiasiya və kimyəvi təhlükəsizlik problemləri” Beynəlxalq elmi-praktik Konfrans, 05-06 Noyabr 2019, Bakı. Səh.189 Use pesticides impact on human health. “Radiasiya və kimyəvi təhlükəsizlik problemləri” Beynəlxalq elmi-praktik Konfrans, 05-06 Noyabr 2019, Bakı. Səh.228  Ətraf  mühitin  kimyası.  Proqram. Qərbi Kaspi Universiteti, 2020 Ekoloji kimyanın əsasları (orta ixtisas təhsili müəssisələri üçün). Qərbi Kaspi Universiteti, 2020  Kimyavə neft-kimya sənayesinin yaratdığı ekoloji problemlər. Qərbi Kaspi Universiteti, 2020. Региоселективное  алкооксииодирование  аллиловых эфиров в среде непредельных C3-спиртов. Журнал органической химии, 2020,том 56,№3,стр.484-487 Bəzi  tietanların donor-akseptor xassələrinin tədqiqi. ATU  “Azərbaycan və Türkiyə  universitetləri :təhsil, elm, texnika” adlı I Beynəlxalq elmi-praktiki konfrans, 18 – 20 dekabr 2019, səh. 80-81. Synthesis and determination of the absolute configuration of monoethers of α-glycols of allyl and propargyl alcohols by NMR  1H spectroscopy. ISSN 2708-129X. УКР . ХІМ . ЖУРН ., 2020, т . 86, No 4, doi: 10.33609/2708-129X.86.4.2020.126-131 Onlayn dərslər-üstün və çatişmayan cəhətləri. Qərbi Kaspi Universitetinin jurnalı. 2020 . Исследование реакции β-галогенэфиров ароматического рядя с пропаргилцинкбромидом в среде дииглима.  II научная конференция "Динамические процессы в химии элементорганических соединений", посвященная 75-летию ИОФХ им. А.Е. Арбузова и Казанского научного центра РАН 20–22 мая 2020г. Казань . Xəzər dənizinin antropogen evtrofikasiyası və   onun fəsadları. “Pontokaspi və Qafqaz bölgəsi: Ekosistemlərin birləşməsi və izolyasiyası şəraitində dəyişikliklər, canlıların filogenezi, geologiya, ekologiya və coğrafiyası” 27-28 noyabr, 2020, Bakı-Azərbaycan