Qərbi Kaspi Universiteti

Müəllimlər

Adilə

Adilə  Əsədova

Filologiya və Tərcümə Məktəbi

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru,dosent, Filologiya və Tərcümə Məktəbinin dekanı

Əsədova Adilə Yaqub qızı 17 fevral 1972-ci il tarixində Bakı şəhərində anadan olmuşdur. 1988-ci ildə Bakı şəhəri Nəsimi rayonundakı Abdulla Şaiq adına 54 saylı orta ümumitəhsil məktəbinibitirmişdir. Həmin ildə M.Ə.Rəsulzadə adına Bakı Dövlət Universitetinin filologiya fakültəsinə daxil olmuş, 1993-cü ildə təhsilini bitirmişdir. 1993-cü ildə Ali Diplomatiya Kollecində saathesabı Azərbaycan dili müəllimi vəzifəsinə qəbul olmuş, 1994-cü ildə Qızıl Aypara Cəmiyyətində Bakı Regional Mərkəzi üzrə informasiya və yayım şöbəsində təlimatçı vəzifəsinə qəbul edilmişdir. 1999-cu ildən Qərb Universitetində müəllim, baş müəllim, kafedra müdiri, dekan vəzifəsində çalışmışdır. 2008-ci ildə filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi adını, 2010-cu ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyası tərəfindən dosent adını almışdır. Hazırda Qərbi Kaspi Universitetinin Filologiya və tərcümə məktəbinin dekanı və “Azərbaycan dili və ədəbiyyatı” kafedrasının müdiridir. 1. Azərbaycan dilində ismin hal kateqoriyası problemi // Tədqiqlər-2, Azərbaycan MEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu, Bakı, Elm , 2003, s. 73-78; 2. İsmin adlıq halı // Tədqiqlər-4, Azərbaycan MEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu, Bakı, Elm , 2003, s. 140-144; 3. Yiyəlik halın işlənmə formaları // ADPU-nun Xəbərləri, Humanitar və təbiət elmləri seriyası, Bakı, 2004, № 4, s. 497-500; 4. “Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin siyasəti Azərbaycanın gələcəyidir”, Elmi-praktik konfrans, tezislər, Qərb Universiteti, Bakı, 2004 ; 5. Azərbaycan dilinin türk dilləri arasında yeri AMEA Dilçilik institutu, tədqiqlər 4, Bakı, 2004; 6. Azərbaycan dilçiliyində hal kateqoriyasının tədqiqi // Tədqiqlər-3, Azərbaycan MEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu, Bakı, Elm , 2006, s. 129-136; 7. Azərbaycan dilində ismin yiyəlik halının sintaktik mövqeyi // Tədqiqlər-1, Azərbaycan MEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu, Bakı, Elm , 2006, s. 147-154; 8. İsmin hal kateqoriyasının qrammatik kateqoriyalar sistemində yeri // Tədqiqlər-4, Azərbaycan MEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitu, Bakı, Elm2007 125s-135s; 9. Azərbaycan dilində ismin təsirlik halı  // Filologiya  məsələləri, Azərbaycan MEA M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu, Bakı, 2007, №  3, s. 160-170; 10. Azərbaycan dilində qrammatik hallar (elmi monoqrafiya). Bakı, 2009;  11. Bir daha qrammatik kateqoriyalar haqqında // Filologiya məsələləri , Elm və Təhsil, Bakı, 2010;  12. Heydər Əliyev Azərbaycan dili haqqında Elmi xəbərlər, Qərb Universiteti, 2011; 13. Azərbaycan ədəbiyyatı və publisistikasında təbiət və ətraf mühit mövzusu Bakı, ADPU-2013 (Ümummilli lider Heydər Əliyevin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfrans; 14. Ritorik fiqurlar. Qərbi Kaspi Universiteti Elmi xəbərlər. Bakı, 2018; 15. Şahdağ yarımqrupu dilləri. Beynəlxalq konfrans, Qərbi Kaspi Universiteti, 2019 Dağlar, mədəniyyətlər, landşaftlar, Bio müxtəliflik;   16. IV. İnternational Conference on awareness Çanakkale, Türkiyə, 02-04 december “Language and culture” 2020( tezis) 17. IV. İnternational Conference on awareness Çanakkale, Türkiyə, 02-04 december “Language and culture” Homeros 2021 18. V İnternational Conference on awareness Türkiyə, 10-12 december“Language and speech styles” 2021 (tezis)

Tahirə

Tahirə  Əliyeva

Filologiya və Tərcümə Məktəbi

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru,dosent, İngilis dili və tərcümə kafedrasının müdiri

Tahirə Əliyeva İmran Təhsil və peşə fəaliyyəti haqqında məlumatlar: 1969-cu ildə Bakıda anadan olmuşdur. 1 nömrəli ingilis dili təmaüllü məktəbi bitirmişdir. 1987-ci ildə Azərbaycan Dillər Universitetinə İngilis dili və ədəbiyyatı müəllimliyi ixtisasına qəbul olmuş, 1992-ci ildə universiteti bitirmişdir. 1992-1996-cı illlərdə həmin universitetdə ingilis dilinin leksikası kafedrasında müəllim vəzifəsində çalışmışdır. 2007-2017-ci illərdə  baş müəllim kimi Qərbi Kaspi Universitetində çalışmışdır. 2017-ci ildən eitbarən İngilis dili və tərcümə kafedrasınlın dosenti və kafedra müdiri vəzifəsində çalışır. Elmi əsərlər: Dil və nitq - Elmi xəbərlər. Tərcümənin xüsusiyyətləri və tərcümənin manevr konsepsiyası- Praktik konfrans. Film ranslation- “Azadlıq və istiqlaliyyət hər bir xalqın milli sərvətidir”  respublika elmi konfrans materialları. Azərbaycan ingilis və alman dillərində onomastic vahidlərin istifadəsi - Elmi xəbərlər jurnalı, 2019. Tərcümə və onun aktual problemləri - “Müasir dövrdə tərcüməçinin aktual problemləri” konfrans materialları, 2018. Dilşünaslıqda müasir problemlər - Konfrans materialları Neologisms of political articles - Sosial siyasi məqalələrdə neologizmlər- 4.cü Beynəlxalq konfrans materialları, 2021. Arqumentasiya və onun ifadə üsulları -Elmi xəbərlər

Şahin

Şahin  Xəlilli

Filologiya və Tərcümə Məktəbi

Professor, Filologiya elmləri doktoru,

İngilis dili və ədəbiyyatı kafedrasının professoru Filologiya elmləri doktoru Akademik fəaliyyətinin istiqamətləri:  Ölkə filologiyasına giriş Dünya ədəbiyyatı Qədim dövrün ədəbiyyat tarixi Azərbaycan-İngilis ədəbi əlaqələri XX əsrin ədəbiyyat tarixi Poeziya və dramaturgiyanin elementləri Filologiyanın müasir problemləri Ölkə ədəbiyyatı tarixi Təhsil və peşə fəaliyyəti haqqında məlumatlar: Xəlilli Şahin Həmid oğlu 1951-ci il 13 may tarixində Ermənistan Respublikasının Yuxarı Körpülü kəndində anadan olmuşdur.  1973-cü ildə M.F.Axundov adına Azərbaycan Pedaqoji Dillər İnstitutunun İngilis və Azərbaycan dilləri fakültəsini bitirmişdir. 1985-ci ildə “Ceyms Oldricin yaradıcılığında Azərbaycan mövzusu” adlı namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmişdir. 2004-cü ildə “Azərbaycan-ingilis ədəbi əlaqələri (Qədim və Orta əsrlər dövrü) mövzusunda 10.01.03-Dünya ədəbiyyatı (İngilis ədəbiyyatı) və 10.01.01-Azərbaycan ədəbiyyatı ixtisasları sahəsində filologiya üzrə elmlər doktoru elmi dərəcə almaq üçün dissertasiyasını müdafiə etmişdir. Elmi nəşrlər: 1.Azərbaycan-ingilis ədəbi əlaqələri.Folklor materialları əsasında. Bakı: 2002, 216s. 2.Klassik poeziya və ədəbi əlaqələri.Monoqrafiya.Bakı: 2003, 164s. 3.Heart-Shaped Leaves.The UK: Rossendale Books, 2015, 120p.

Azad

Azad  Məmmədov

Filologiya və Tərcümə Məktəbi

Professor, Filologiya elmləri doktoru,

Azərbaycan Pedaqoji Xarici Dillər  İnstitutu  (1979 – 1984) Azərbaycan Pedaqoji Xarici Dillər  İnstitutu  (1985 – 1989) Moskva Dövlət Xarici Dillər  İnstitutu  (1990) Dissertasiya mövzusu “The construal role of English articles in text”, researched under supervision of Prof. L.A. Chernyakhovskaya 1) Дейктические особенности некоторых английских наречий в дискурсе.The Deictic peculiarities of some English adverbs in discourse Вестник Московского Государственного Лингвистического Университета, Вып.553,2009, The Journal of Moscow State Linguistic University, Issue 553, 2009 2) The issue of plurilingualism and language policy in Azerbaijan. In. Sociolinguistics in Azerbaijan: New Perspectives of Language and Society(ed. J.Garibova and K. Zuercher), International journal of the Sociology of Language. 198. Berlin, New York: Mouton de Gruyter, 2009 3) Metaphors in the American and Russian political discourse. RASK Journal, 4, Institute of Language and Communication, the University of Southern Denmark, 2010 4) Diskurs təhlilinin koqnitiv perspektivləri. The cognitive perspectives of discourse analysis. Çaşıoğlu, Bakı, 2010, Baku: Chashioglu, 2010 5) Discourse and translation: functional-cognitive approach. Letterpress, Baku, 2012 6) Perspectives of conceptualization in political discourse. International Conference Cognitive linguistics in 2012 , University of Wroclaw, 2012 7) Political discourse between global and local knowledge. SALC IV, Joensuu, University of Eastern Finland, 2013, (co-author M. Mammadov) 8) Deictic representations of person in media discourse. International Conference on Grammar and Text, University of New Lisbon, 2013 9) The role of figurative language in political discourse       Article In: From Conceptual Metaphor Theory to Cognitive Ethnolinguistics. Patterns of Imagery in Language, Series: Studies in Language, Culture and Society, Frankfurt am Main:  Peter Lang, 2014 10) Diskurs tədqiqi. BDU, Bakı, 2013. Baku State,  University press, 2013, First edition 11) Rhetoric parameters of conceptualization across languages and genre. 5th UK Cognitive Linguistics Conference, Lancaster University, 2014 12) Deictic representation of person in media discourse. Papers in Pragmatics, Berlin-New-York: De Gruyter, 2014 13) Subjectivity of discourse and translation: functional-cognitive approach. Asia-Pacific Forum on Intercultural and Translation Studies, Durham University, Octiber, 2015 14) Diskurs tədqiqi. Discourse studies. Text-book   BDU, Bakı, 2016 Baku State,  University press, 2016, Second edition 15) Дискурсивные исследования. Опыт Анализа. Lambert Academic Publishing, 2016 16) Subjectivity of discourse and translation: functional-cognitive approach. Asia-Pacific Intercultural and Translation Studies Journal, London: Routledge, Taylor & Francis Group 17) Məqalə. İnformation structure of text and translation revisited,Tərcümə elm və incəsənət kimi məqalələr toplusu,Qərb Universiteti,Bakı 2017 18)Tezis . Contextualizing and conceptualizing time, space and person in political discourse          Book of Abstracts. 8th Lodz Symposium“New Developments in Linguistic Pragmatics”, 15-17 May  2017, Lodr University 19)Tezis . Changing role of English in the contemporary world.       22nd International Conference: IAWE Local and Global Contexts of World Englishes June 30-July 2, 2017, University of Suracuse. 20)Dərslik.Studies in Text and Discourse,Newcastle-upon-Tyne:Cambridge Scholars Publishing,2017 21)Tezis . The translator in the discourse of European integration 1st World Translation Studies Congress, University of Western Paris, Nauterre, La Defence, 2017  

Sədaqət

Sədaqət  Səlimova

Filologiya və Tərcümə Məktəbi

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru,dosent, Xarici dillər kafedrasının müdiri

13.05.1970-ci ildə Neftçala şəhərində anadan olmuşdur. 1977-87-ci illərdə Neftçala şəhər 2№ saylı məktəbdə təhsil almışdır. 1994-96- illərdə Bakı Plan İqtisad texnikumunun “Hüquqşünasılıq” fakültəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. 1996-2001-2003-cü illərdə ADU-nun Fransız dili üzrə “Filoloq” bakalavr dərəcəsini və “Dilşünaslıq” magistr dərəcəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. 2003-cü ildən Bakı Slavyan Universitetinin Roman filologiyası kafedrasını fransız dili üzrə mütəxəssisidir. 2018-ci ildə Prezident yanında Ali Attestasiya Komissiyası qərarı ilə Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru və 2022-ci ildə  dosent elmi adını almışdır. 2021-ci ildən etibarən Qərbi Kaspi Universitetində Xarici dillər kafedrasının müdiri vəzifəsində çalışır.   1.XVI-XIX əsrdə Fransada türkoloji fikrin inkişafı // AMEA, “Türkoloji elmi-mədəni hərəkatda ortaq dəyərlər və yeni çağırışlar”,Beynəlxalq konfrans, Bakı, 2016,s.138-141 2.Основные тюркологические исследования в XX-XXI вв // Современные проблемы тюркологии: язык-литература-культура, Международная научно-практическая конференция, Москва, 2016, с. 189-194 3. Жан Дени о фонетике турецкого языка// Вестник,серия филологическая// Казахский национальныйуниверситет имени АЛЬ-ФАРАБИ №6 (164) 2016,с.67-71.   4.Fransız dilinə məxsus  sözönülərinin özəllikləri.ADPU, A.Qurbanovun anadan olmasının 90-illik yubileyinə həsr edilmiş “Müasir dilçiliyin aktual problemləri” Beynəlxalq elmi konfransı. Bakı 2019. 5.Bulqar türklərinə məxsus toponomik vahidlər. BSU, Elmi əsərlər, dil və ədəbiyyat seriyası Bakı 2020. 6. Идиоматические выражения, включаемые в ряд фразеологических соединений французского языка и их аналоги в азербайджанском языке. Ульяновскийгосударственный университет“Язык.Культура.Коммуникация. Материалы ХIIIМеждународной научно-практической конференции. Ульяновск 2020. 7. Koqnitiv dönüş və  dilçilikdə koqnitiv praqmatika”. BSU,Humanitar Elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri. (Ali məktəblər arası elmi məqalələr məcmuəsi) Bakı 2020. 8. Fransada türkoloji tədqiqatlar tarixi. Dərs vəsaiti. Bakı Mütərcim 2020. 9. “Когнитивная грамматика”с позиций грамматического, лексического,    синтаксического контекста. Вченi записки ТНУ iменiВ.İ.Beрнадського. серiя: фiлологiя. Журналiстика Том32(71) .2021

Çingiz

Çingiz  Qaraşarlı

Filologiya və Tərcümə Məktəbi

Professor, Filologiya üzrə elmlər doktoru 

Professor, Filologiya üzrə elmlər doktoru  Akademik fəaliyyətinin istiqamətləri: Dil və Mədəniyyət Sosiolinqvistika İngilis dilinin nəzəri sintaksisi Fonologiya İngilis dilinin semasiologiyası İngilis dilinin nəzəri morfoloqiyası Təhsil və peşə fəaliyyəti haqqında məlumatlar:  1951-ci il 4 iyulda Ağdam şəhərində anadan olmuşdur. Orada orta məktəbi bitirmiş, 1974-cü ildə APXDİ-nin İngilis-Azərbaycan dilləri fakültəsini bitirmiş, 1982-ci ildə namizədlik, 2009-cu ildə doktorluq dissertasiyasını müdafiə etmişdir.  Elmi nəşrlər: Monoqrafiyalar: The Turkic Civilization Lost in the Mediterranean Basin.Baku:İndigo,2011 Truvalılar ve Etrüskler türk idiler, Konya, 2015 Dərs vəsaitləri: Language and Culture, Baku,2016 English life-style in grammar, Baku,2014 Exercises on subjunctive mood, Baku,2015 Məqalələr: The problem of deciphering Etruscan texts/Azerbaijan and Azerbaijani,2012, №-1-2 Qrammatika üzrə çalışmalarda sinonimlik/BQU nəşri,2015, s. 13-19 Religion – a source of üord formation BQU nəşri, 2014, №4, s. 17-23 Происхождение троянцев в свете сообщений древне-европейских авторов/Filologiya məsələləri, №10, 2016, s.3-10 Mayya-türk dillərinin əlaqəsinə dair/BQS nəşriyyatı, №4, 2016, s. 23-29 Məqalə.Erkən Avropa türklərinin tarixi əfsanələrdə,“Filologiya məsələləri” Jurnalı №6, 3-9 Məqalə.Nostratik dilçilik nəzəriyyəsi və türklərin vətəni məsələsi,“Filologiya məsələləri” Jurnalı №7,3-9 Məqalə.Qədim skandinav ölkələrinin türk kralları,BQU Elmi əsərləri,47-52 Məqalə.Skandinav tədqiqatçılar öz ölkələrinin “Oğurlanmış türk keçmişi haqqında”,“Filologiya məsələləri” Jurnalı (çapdadır)  

Müqəddim

Müqəddim  Abduləliyev

Filologiya və Tərcümə Məktəbi

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru,dosent

03.08.1959-ci ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur. 1966-76-ci illərdə Bakı şəhər 158№ saylı məktəbdə təhsil almışdır. 1977-82 M.V.Lomonosov adına Moskva Dövlət Universiteti,filologiya fakultəsinin klassik filologiya bölməsi ( ixtisa-latın,qədim yunan dilləri və antik ədəbiyyat müəllimi) bitirmişdir. 1985-87 M.V. Lomonosov adına MDU-nin dissertantı. 1989-91 Sankt Peterburq Universitetinin dissertantı. 1983-cü ildən M.F.Axundov adına Rus dili və Ədəbiyyatıİnstitutunda “Ümumi və dilçiliyə giriş” kafedrasınınlabarantı olaraq fəalliyətə başlamışdır. 1984-91-ci illərdə M.F.Axundov adına Rus dili vəƏdəbiyyatı İnstitutunda “Ümumi və dilçiliyə giriş” kafedrasında müəllim olaraq davam etmişdir. 1991-2018-ci illərdə Azərbaycan Tibb UniversitetininLatın dili kafedrasının dosent vəzifəsində çalışmışdır. 1995 –ci ildə AMEA-nın Dilçilik İnstitutunda “Türksözlərinin yunan dilində adaptasiyası”namizədlikdissertasiyasını müdafiə etmişdir. 2001-ci ildən Kazandzakis və onun dostları Beynəlxalqtəşkilatın İdarə heyətinin üzvüdür.   2006-cı ildən Azərbaycan və Yunan dostluq cəmiyyətiictimai birliyinin sədridir. 2006-cı ildə Prezident yanında AATK-nın qərarı ilədosent elmi ada layiq görülmüşdür. 2008-ci ildən M.V.Lomonosov adına MDU Bakıfilialının Xarici dillər kafedrasında f.ü.e.n.dos.Latın dilimüəllimi olaraq fəalliyət göstərir. 2022-ci ildən etibarən Qərbi Kaspi Universitetində Xarici dillər kafedrasında fil.ü.e.n. dosent olaraq Latın dili və yunan dilləri üzrə dərs deyir.    

Rasim

Rasim  Heydərov

Filologiya və Tərcümə Məktəbi

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru,dosent

Rasim Heydərov Arif- Rasim Arif oğlu Heydərov 1978-ci il iyul ayının 14-də Lənkəran rayonunun Şağlaser kəndində anadan olmuşdur. 1996-2000-ci illərdə BDU-nun filologiya fakültəsində təhsil almışdır. Həmin fakültəni fərqlənmə diplomu ilə bitirdikdən sonra magistr pilləsinə daxil olmuş, 2002-ci ildə magistr pilləsini də fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. 2002-2005-ci illərdə AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun əyani aspirantura pilləsində təhsil almışdır. 2008-ci ildə fəlsəfə doktoru, 2013-cü ildə dosent diplomu almışdır.  2002-ci ildən AMEA-nın Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunda müxtəlif vəzifələrdə çalışır. Hal-hazırda İnstitutun Təhsil şöbəsinin müdiridir.  2010-cu ildən Respublikanın müxtəlif Universitetlərində , 2020-ci ildən isə Qərbi Kaspi Universitetində müəllim kimi çalışır.   1. Dillərin inkişafında dil əlaqələrinin rolu. (monoqrafiya).  Bakı, Elm və təhsil, 2013 2. Azərbaycan dilinin orfofoniya lüğəti. (lüğət). Bakı, Mütərcim, 2016 (həmmüəllif)  3. İxtisarlar lüğəti. (lüğət) Bakı, Elm, 2019 (həmmüəllif) 4. Dillərarası əlaqələr zamanı dildə yaranan müxtəlif kənaraçıxmalar və interferensiya hadisəsi. (məqalə) Dilçilik məsələləri, Bakı, 2005, № 3 5. Fonetik interferensiya (məqalə) Bakı Universiteti. Dil və ədəbiyyat. Bakı, 2007, № 6 (60) 6. Konvergensiya və divergensiya (məqalə) Elmi axtarışlar (filologiya, tarix, incəsənət), XV toplu, Bakı, 2005 7. Kodların dəyişdirilməsi və onların dillərarası əlaqələrin inkişafında rolu. (məqalə) Tədqiqlər № 1, Bakı2007 8. О конвергентных связях на территории Азербайджана и о вопросе языковых союзов (məqalə) VII Международная заочная научно-практическая конференция «Филология и лингвистика: современные тренды и перспективы исследования», Краснодар, 2012 9. Ənvər Məmmədxanlının hekayələrinin dili və üslubu. (məqalə)Dilçilik İnstitutunun əsərləri, № 1, B., 2013 10. Dialekt fonetikasının tədqiqində eksperimental metodların üstünlükləri. (məqalə) Dilçilik İnstitutunu əsərləri, №1, 2017 11. Azərbaycan dilinin orfoqrafiya qaydalarının tənzimlənməsinə dair. (məqalə) Dilçilik İnstitutunu əsərləri, №1, 2018  12. Müasir Azərbaycan dili orfoepiyasının prinsiplərinin müəyyənləşdirilməsinə dair. (məqalə) AMEA Filologiya və sənətşünaslıq. №1, 2019  13. Qafqaz ərazisi və tayfalarının təsviri materialları məcmuəsi (SMOMPK) əsərində işlənən toponimlər və onların tədqiqi.(məqalə) Qərbi Kaspi Universiteti. Elmi xəbərlər. №2, 2019 14. Software for experimental methods in phonetic research. 1stInternational Scientific Conference on Modern Management Trends and the Digital Economy – From Regional Development to Global Economic Growth (MTDE). Inst IntRelat, Yekaterinburg, RUSSIA. APR 14-15, 2019 15. Dil tarixi. Fənn proqramı. Bakı, 2021, 26 s.