Qərbi Kaspi Universiteti

Müəllimlər

Adilə
Adilə Əsədova

Fil.ü.f.d., dosent, Azərbaycan dili və ədəbiyyatı kafedra müdiri

Filologiya və Tərcümə Məktəbi

Azərbaycan dili və ədəbiyyatı kafedrasının müdiri Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent. Akademik fəaliyyətinin istiqamətləri: Müasir Azərbaycan dili, Azərbaycan dili və Nitq mədəniyyəti, Dilçiliyə giriş Təhsil və peşə fəaliyyəti haqqında məlumatlar: Əsədova Adilə Yaqub qızı 17 fevral 1972-ci il tarixində Bakı şəhərində anadan olmuşdur. 1988-ci ildə Bakı şəhəri Nəsimi rayonundakı Abdulla Şaiq adına 54 saylı orta ümumitəhsil məktəbinibitirmişdir. Həmin ildə M.Ə.Rəsulzadə adına Bakı Dövlət Universitetinin filologiya fakültəsinə daxil olmuş, 1993-cü ildə təhsilini bitirmişdir. 1993-cü ildə Ali Diplomatiya Kollecində saathesabı Azərbaycan dili müəllimi vəzifəsinə qəbul olmuş, 1994-cü ildə Qızıl Aypara Cəmiyyətində Bakı Regional Mərkəzi üzrə informasiya və yayım şöbəsində təlimatçı vəzifəsinə qəbul edilmişdir. 1999-cu ildən Qərb Universitetində müəllim, baş müəllim, kafedra müdiri, dekan vəzifəsində çalışmışdır. 2008-ci ildə filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi adını, 2010-cu ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyası tərəfindən dosent adını almışdır. Hazırda Qərbi Kaspi Universitetinin “Azərbaycan dili və ədəbiyyatı” kafedrasının müdiridir. Elmi nəşrlər: İsmin halları (ali məktəblərin rus bölmələri üçün metodik göstəriş). Bakı, 2003 Yiyəlik  halın işlənmə formaları. ADPU-nun Xəbərləri, Humanitar və təbiət elmləri seriyası, Bakı, 2004, №4 Azərbaycan dilçiliyində hal kateqoriyasının tədqiqi. Tədqiqlər-3, Azərbaycan MEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitu, Bakı, Elm,2006 Azərbaycan dilində ismin yiyəlik halının sintaktik mövqeyi. Tədqiqlər-1, Azərbaycan MEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitu, Bakı, Elm,2006 Azərbaycan dilində ismin təsirlik halı. Filologiya məsələləri N3, Azərbaycan MEA M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitu, Bakı, 2007 Ismin hal kateqoriyasının qrammatik kateqoriyalar sistemində yeri. Tədqiqlər-4, Azərbaycan MEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitu, Bakı, Elm,2007 Azərbaycan dilində ismin yiyəlik halının tarixən işlənmə formaları. “Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin siyasəti Azərbaycanın gələcəyidir”, Elmi-praktik konfrans, tezislər, Qərb Universiteti, Bakı, 2004 Bir daha qrammatik kateqoriyalar haqqında. Filologiya məsələləri , Elm və Təhsil, Bakı, 2010 Heydər Əliyev Azərbaycan dili haqqında. Elmi xəbərlər, Qərb Universiteti, 2011 Bakı , ADPU-2013 (Ümummilli lider Heydər Əliyevin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfrans) Heydər Əliyev və  Azərbaycan dili. Elmi xəbərlər, Qərb Universiteti, 2015. Azərbaycan dilində qrammatik hallar (elmi monoqrafiya). Bakı, 2009       ”Müasir Azərbaycan dili” kursu üzrə proqram. Bakı, 2005  Tələbələrin Azərbaycan dilinə aid lüğət ehtiyatının zənginləşməsi yolları (metodik göstəriş). Bakı, 2009 Müasir Azərbaycan dilində funksional üslublar (metodik göstəriş). Bakı, 2009 “Müasir Azərbaycan dili” kursu üzrə proqram. Bakı, 2014 Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti kursu üzrə proqram. Bakı, 2016 Azərbaycan dilində feil (metodik göstəriş). Bakı, 2016

Şahin
Şahin Xəlilli
Azad
Azad Məmmədov

Fil.e.d. prof

Filologiya və Tərcümə Məktəbi

İngilis dili və ədəbiyyatı kafedrasının professoru Filologiya elmləri doktoru Akademik fəaliyyətinin istiqamətləri: Nəzəri dilçilik, Tətbiqi dilçilik, Koqnitiv dilçilik, Diskurs təhlili Təhsil və peşə fəaliyyəti haqqında məlumatlar: Azərbaycan Pedaqoji Xarici Dillər  İnstitutu  (1979 – 1984) Azərbaycan Pedaqoji Xarici Dillər  İnstitutu  (1985 – 1989) Moskva Dövlət Xarici Dillər  İnstitutu  (1990) Dissertasiya mövzusu “The construal role of English articles in text”, researched under supervision of Prof. L.A. Chernyakhovskaya Elmi nəşrlər:  1) Дейктические особенности некоторых английских наречий в дискурсе.The Deictic peculiarities of some English adverbs in discourse Вестник Московского Государственного Лингвистического Университета, Вып.553,2009, The Journal of Moscow State Linguistic University, Issue 553, 2009 2) The issue of plurilingualism and language policy in Azerbaijan. In. Sociolinguistics in Azerbaijan: New Perspectives of Language and Society(ed. J.Garibova and K. Zuercher), International journal of the Sociology of Language. 198. Berlin, New York: Mouton de Gruyter, 2009 3) Metaphors in the American and Russian political discourse. RASK Journal, 4, Institute of Language and Communication, the University of Southern Denmark, 2010 4) Diskurs təhlilinin koqnitiv perspektivləri. The cognitive perspectives of discourse analysis. Çaşıoğlu, Bakı, 2010, Baku: Chashioglu, 2010 5) Discourse and translation: functional-cognitive approach. Letterpress, Baku, 2012 6) Perspectives of conceptualization in political discourse. International Conference Cognitive linguistics in 2012 , University of Wroclaw, 2012 7) Political discourse between global and local knowledge. SALC IV, Joensuu, University of Eastern Finland, 2013, (co-author M. Mammadov) 8) Deictic representations of person in media discourse. International Conference on Grammar and Text, University of New Lisbon, 2013 9) The role of figurative language in political discourse       Article In: From Conceptual Metaphor Theory to Cognitive Ethnolinguistics. Patterns of Imagery in Language, Series: Studies in Language, Culture and Society, Frankfurt am Main:  Peter Lang, 2014 10) Diskurs tədqiqi. BDU, Bakı, 2013. Baku State,  University press, 2013, First edition 11) Rhetoric parameters of conceptualization across languages and genre. 5th UK Cognitive Linguistics Conference, Lancaster University, 2014 12) Deictic representation of person in media discourse. Papers in Pragmatics, Berlin-New-York: De Gruyter, 2014 13) Subjectivity of discourse and translation: functional-cognitive approach. Asia-Pacific Forum on Intercultural and Translation Studies, Durham University, Octiber, 2015 14) Diskurs tədqiqi. Discourse studies. Text-book   BDU, Bakı, 2016 Baku State,  University press, 2016, Second edition 15) Дискурсивные исследования. Опыт Анализа. Lambert Academic Publishing, 2016 16) Subjectivity of discourse and translation: functional-cognitive approach. Asia-Pacific Intercultural and Translation Studies Journal, London: Routledge, Taylor & Francis Group 17) Məqalə. İnformation structure of text and translation revisited,Tərcümə elm və incəsənət kimi məqalələr toplusu,Qərb Universiteti,Bakı 2017 18)Tezis . Contextualizing and conceptualizing time, space and person in political discourse          Book of Abstracts. 8th Lodz Symposium“New Developments in Linguistic Pragmatics”, 15-17 May  2017, Lodr University 19)Tezis . Changing role of English in the contemporary world.       22nd International Conference: IAWE Local and Global Contexts of World Englishes June 30-July 2, 2017, University of Suracuse. 20)Dərslik.Studies in Text and Discourse,Newcastle-upon-Tyne:Cambridge Scholars Publishing,2017 21)Tezis . The translator in the discourse of European integration 1st World Translation Studies Congress, University of Western Paris, Nauterre, La Defence, 2017

Çingiz
Çingiz Qaraşarlı

Fil.e.d. prof

Filologiya və Tərcümə Məktəbi

Professor, Filologiya üzrə elmlər doktoru  Akademik fəaliyyətinin istiqamətləri: Dil və Mədəniyyət Sosiolinqvistika İngilis dilinin nəzəri sintaksisi Fonologiya İngilis dilinin semasiologiyası İngilis dilinin nəzəri morfoloqiyası Təhsil və peşə fəaliyyəti haqqında məlumatlar:  1951-ci il 4 iyulda Ağdam şəhərində anadan olmuşdur. Orada orta məktəbi bitirmiş, 1974-cü ildə APXDİ-nin İngilis-Azərbaycan dilləri fakültəsini bitirmiş, 1982-ci ildə namizədlik, 2009-cu ildə doktorluq dissertasiyasını müdafiə etmişdir.  Elmi nəşrlər: Monoqrafiyalar: The Turkic Civilization Lost in the Mediterranean Basin.Baku:İndigo,2011 Truvalılar ve Etrüskler türk idiler, Konya, 2015 Dərs vəsaitləri: Language and Culture, Baku,2016 English life-style in grammar, Baku,2014 Exercises on subjunctive mood, Baku,2015 Məqalələr: The problem of deciphering Etruscan texts/Azerbaijan and Azerbaijani,2012, №-1-2 Qrammatika üzrə çalışmalarda sinonimlik/BQU nəşri,2015, s. 13-19 Religion – a source of üord formation BQU nəşri, 2014, №4, s. 17-23 Происхождение троянцев в свете сообщений древне-европейских авторов/Filologiya məsələləri, №10, 2016, s.3-10 Mayya-türk dillərinin əlaqəsinə dair/BQS nəşriyyatı, №4, 2016, s. 23-29 Məqalə.Erkən Avropa türklərinin tarixi əfsanələrdə,“Filologiya məsələləri” Jurnalı №6, 3-9 Məqalə.Nostratik dilçilik nəzəriyyəsi və türklərin vətəni məsələsi,“Filologiya məsələləri” Jurnalı №7,3-9 Məqalə.Qədim skandinav ölkələrinin türk kralları,BQU Elmi əsərləri,47-52 Məqalə.Skandinav tədqiqatçılar öz ölkələrinin “Oğurlanmış türk keçmişi haqqında”,“Filologiya məsələləri” Jurnalı (çapdadır) Ümümiyyətlə 80 sayda məqalələr.