Qərbi Kaspi Universiteti

Müəllimlər

Nailə
Nailə Quliyeva

K.ü.f.d, Yüksək Texnologiyalar və İnnovativ Mühəndislik məktəbinin dekanı

Yüksək Texnologiyalar və İnnovativ Mühəndislik Məktəbi

Elmi dərəcəsi: kimya üzrə fəlsəfə doktoru         Akademik fəaliyyətinin istiqamətləri: Umumi kimya Qeyri-üzvi kimya Fiziki kimya YMB kimyası Analitik kimya Üzvi kimya Təhsil və peşə fəaliyyəti haqqında məlumatlar: Quliyeva Nailə Məmmədağa qızı 21 avqust 1976-cı il Bakı şəhərində anadan olmuşdur. 1983-1993-cü illər 39 nömrəli məktəbdə orta təhsil almışdır. 1993-1997-ci illər Bakı Dövlət Universitetinin Kimya fakültəsində bakalavr təhsili almışdır. 1997-1999-cu illər isə burada magistr təhsilini davam etdirmişdir (Elmi işin adı: “Malein anhidridi, stirol və allilfenil efirinin üçlü birgə polimerləşməsinin bəzi xüsusiyyətləri”). 2000-2003 Bakı Dövlət Universitetinin Kimya fakültəsinin Yüksək Molekullu Birləşmələr kimyası kafedrasında aspirant olmuşdur. 2008-cı ildə “Malein anhidridi, stirol və allilfenil efirinin üçlü birgə polimerləşməsi” elmi işini uğurla müdafiə edərək kimya elmləri namizədi adı almışdır. BDU-nin YMB kimyası kafedrasında 2010-15 ci illərdə, 2014-17 ci illərdə isə AR Prezidenti yanında Dövlət İdarəcilik Akademiyası, “Davamli inkişafın planlaşdırılması və idarə edilməsi” kafedrasında müəllim vəzəfəsində çalışmışdır.  Hal-hazırda Qərbi Kaspi Universitetinin Təbiət Elmləri kafedrasının müdiri vəzifəsində çalışır.  Əsas elmi nəşrlər:  Кулиева Н.М. Тройная радикальная сополимеризация малеинового ангидрида, аллилфенилового эфира и стирола. Вестник БГУ. 2000,  N 1, c. 14-18. Кулиева Н.М. Кинетика  тройной радикальной сополимеризации малеинового ангидрида, аллилфенилового эфира и стирола Химия и химическая технология. Иваново, 2004, том 47, вып. 1. Кулиева  Н.М. Получение аллиловых эфиров тройных сополимеров малеинового ангидрида, стирола и аллилфенилового эфира. "Велихановские чтения-9", т. 5, 2004, Кокшетау (Казахстан). Кулиева Н.М. Получение водорастворимых полимеров на основе тройных сополимеров аллиловых эфиров с малеиновым ангидридом и стиролом. BDU Xəbərləri, Təbiət elmləri seriyası, 2004,  N 3, c. 45-50. Патент Азерб. Респ. а 20030060. Эпоксидная композиция. Акперов О.Г., Вердиева Р.Э, Акперов Э.О., Алекперли Н.М. Бюллетень №3, 2004, с. 54. доклады на конференция  Патент Азерб. Респ. Kimya Proqram (bakalavr təhsil pilləsi üçün) Qərbi Kaspi Universiteti Analitik kimya  Proqram (bakalavr təhsil pilləsi üçün) Qərbi Kaspi Universiteti Кулиева Н.М. Региоселективное алкооксииодирование аллиловых эфиров в среде непредельных C3-спиртов   Журнал органической химии, 2020,том 56,№3,стр.484-487 Кулиева Н.М. Сенсоры для анализа окислительно -восстановительных реакций с участием кислорода Beynəlxalq elmi jurnal Humanitar və İctimai Elmlər Üzrə  I Beynəlxalq  Elmi Konfrans   Scholar Azərbaycan, Bakı  24.07. 2020 Кулиева Н.М. Модернизация нефтехимического сектора в азербайджане “Pontokaspi və Qafqaz bölgəsi: Ekosistemlərin birləşməsi və izolyasiyası şəraitində dəyişikliklər, canlıların filogenezi, geologiya, ekologiya və coğrafiyası” Beynəlxalq elmi-praktiki konfrans 27-28 noyabr, 2020, Bakı-Azərbaycan

Rəna
Rəna Hacıyeva

P.ü.f.d. dos., İnformasiya texnologiyaları kafedrasının müdiri

Yüksək Texnologiyalar və İnnovativ Mühəndislik Məktəbi

İnformasiya texnologiyaları kafedrasının müdiri  p.ü.f.d., dos.  Akademik fəaliyyətinin istiqamətləri: İnformatika Veb-proqramlaşdırma Kompüter tərcümə proqramları  Kompüter mühəndisliyin əsasları  Sistem proqram təminatı  Təhsil və peşə fəaliyyəti haqqında məlumatlar: 7 yanvar 1954-cü ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur.  1961-1971-ci illərdə Bakı şəhəri 132 saylı orta məktəbdə təhsil almışdır. 1977-ci ildə Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutunu (indiki Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti) bitirmişdir. 1971-1990–cı illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Hesablama Mərkəzində laborant, mühəndis, böyük mühəndis, 1990-1997-ci illərdə Azərbaycan Ali Tətbiqi Elmlər Kollecində müəllim, baş müəllim, 1997-ci ildən isə Qərbi Kaspi Universitetinin İnformasiya texnologiyaları və maşınlar kafedrasında baş müəllim və dosent vəzifələrində çalışmışdır. 2007-ci ildə “İnformatika fənninin riyaziyyat və fizika ilə əlaqəli tədrisi yolları” mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmiş və pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru elmi adını almışdır. 2011-ci ildən Qərbi Kaspi Universitetinin İnformasiya texnologiyaları və maşınlar kafedrasının müdiri vəzifəsində çalışır. 40-a yaxın elmi əsərin, o cümlədən metodik vəsait, dərslik və elmi məqalələrin müəllifidir. Elmi nəşrlər:  Abituriyentlərin və tələbələrin test edilməsi - 1995 Kompüterlə əlaqəli tədrisin bəzi məsələləri - 1996 Proqlaşdırma texnologiyasının kompüterlə əlaqəli tədrisə tətbiqi - 1996 Müasir həyatda kompüter və tədris - 1996  "İnformatika" tədrisi üzrə təcrübə - 1997 Kompüter təhsilində kompüter dəstəyi təlimatı -1997 Fizika məsələlərin həllində kompüterdən istifadə edilməsinin müəyyən xüsusiyyətləri - 1999 "İqtisadi informasiyanın kompüter texnologiyası" kursu proqramı - 1998 İnformatika və hesablama texnikasının əsasları fənninin digər fənlərlə əlaqəli tədrisinin bəzi məsələləri - 1999 "Sistem proqramı" üzrə kurs proqramı- 1999 İnformatika ve hesablama texnikasının əsasları fənninin digər fənlərlə əlaqəli tədrisinin bəzi məsələləri - 2000 "Alqoritmləşdirmə və proqramlaşdırma" üzrə kurs proqramı - 2000 "Proqram paketləri" proqramı - 2000 İnformatika təhsili metodikasında bəzi elementlər - 2001 Şagirdlərin biliklərinin yoxlanılması - 2001 Alqoritmiləşdirmənin əsas elementləri - 2001 Turbo Pascal dilində xətti proseslərin proqramlaşdırılması - 2001 Mövqe məsələlərinin həllində tətbiq olunan üsullar - 2001 İnteraktiv rejimdə şagirdin avtomatlaşdırılmış testi - 2002 VPX proqram kabuğunu istifadə edərək məlumat bazalarının inkişaf etdirilməsi - 2002 ”Kompüter texnikası və proqramlaşdırma” kursu üzrə   proqram - 2003 İnformatikadan 250 test - 2003  Tərsimi həndəsə mövzularının kompüterdə yerinə yetirilməsinin əsas şərtləri - 2003  İnformatika dərslərində iqtisadi məsələlərin həllindən istifadə - 2005  İnformatika və informasiya texnologiyaları fənninin fizika ilə əlaqəli tədrisinə dair - 2006 İnformatika və informasiya texnologiyaları fənninin tədrisində bəhsdaxili, bəhslərarası və bölmələrarası əlaqələrin təşkili - 2006  İnformatika fənni ilə riyaziyyat fənni arasında əlaqənin yaradılması - 2007 Fənlərarası əlaqə təlimdə inteqrasiya proseslərinin ifadəsi kimi - 2007  Tədris prosesində fənlərarası əlaqələrdən istifadəyə dair - 2007 İnteqrasiya proseslərinin tədrisə tətbiqinin bir variantı haqqında - 2008 İnformatika fənni üzrə praktik tapşırıqlarn yerinə yetirilmə yolları - 2009 İnformatika fənninin tədrisində riyaziyyat fənni elementlərin­dən istifadə fənlərarası əlaqə­nin yaradılması üçün bir zəmindir - 2011 İnformatika dərslərində iqtisadi məsələlərin həllindən istifadə - 2012 Maliyyə iqtisadi məsələlərin MS Excel elektron cədvəlində yerinə yetirilməsinin yolları - 2012 İnternet jurnalistikası - 2012 İnformatika fənni üzrə praktik tapşırıqların yerinə yetirilmə yolları - 2013 Maliyyə bazarlarında proqram təminatı ilə həll edilən bəzi məsələlər -2015  Siyahı strukturları - 2015 Proqramlaşdırma dilləri və informatika - 2016 Müasir proqramlaşdırma dilləri - 2016 İnformatika və geoinformatika - 2016 Proqramlaşdırmanın əsasları - 2016 Coğrafi informasiya sistemləri - 2017 Rabitə kanalları və siqnalların işlənməsi - 2017  

İlham
İlham Səlimov

F.r.ü.f.d, Riyaziyyat və Fizika kafedrasının kafedra müdiri

Yüksək Texnologiyalar və İnnovativ Mühəndislik Məktəbi

Fizika və riyaziyyat elmləri üzrə fəlsəfə doktoru Akademik fəaliyyətinin istiqamətləri:  Fizika, fiziki elektronikanın əsasları Təhsil və peşə fəaliyyəti haqqında məlumatlar: Səlimov İlham Nəsir oğlu 1956-cı il noyabrın 10-da Gürcüstan SSRİ Saqareco rayon Yor – Muğanlı kəndində anadan olmuş, 1963-cü ildə  orta məktəbinin birinci sinfinə qəbul olunub, 1973-cü ildə orta məktəbi bitirmiş və həmin ildə  GDU-nin fizika fakültəsinə daxil olmuşdur.    1977-ci ildə institutu bitirib təyinatla  1983-cü ilə qədər orta məktəbdə fizika müəllimi işləmişdir. 1983-cü ildə AzTU-nun “Yarımkeçiricilər və dielektriklər” kafedrasında baş laborant vəzifəsinə qəbul olmuş, 1987-ci ildə həmin universitetdə “Yarımkeçiricilər və dielektriklər” ixtisası üzrə  əyani aspiranturaya daxil olmuş, 1990-cı ildə isə bitirmiş və 1996-cı ildə AMEA-nın Fotoelktronika İnstitutunda “İndium antimonidində elektron köçürmə hadisələrinə samarium və disprozium təsiri” mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə etmiş, fizika –riyaziyyat elmələri namizədi alimlik dərəcəsi adını almışdır. 2008-ci ilin yanvar ayından AMİ-nin Mingəçevir filialının “Təbiət və fundamental elmlər” kafedrasında baş müəllim vəzifəsinə qəbul olmuşdur. Daha sonra 2009-cu ildən “Təbiət fənləri” kafedrasının  müdiri,17.07.2012-ci ildən 25.08.2015-ci ilədək filialda tədris işləri üzrə direktor müavini vəzifəsini icra etmişdir.  Daha sonra Mingəçevir Dövlət Universitetində  “Riyaziyyat və informatika” kafedrasının müdiri olmuş və kafedranın dosenti kimi elmi-pedaqoji  fəaliyyətimi davam etdirmişdir. 2019-cu ilin sentyabrından isə Qərbi Kaspi Universitetinin “Təbiət elmləri” kafedrasında müəllimi kimi çalışır. 38 elmi məqalə, 2 dərs vəsaitinin və 1 metodik vəsaitin müəllifidir. Ailəlidir, iki övladı var. Son illərdəki elmi nəşrləri  

Dürdanə
Dürdanə Rüstəmova

Fiz.ü.f.d,Mexaniki qurğular və maşınlar kafedrasının kafedra müdiri

Yüksək Texnologiyalar və İnnovativ Mühəndislik Məktəbi

Yüksək Texnologiyalar və İnnovativ Mühəndislik məktəbinin dekan müavini fiz.ü.f.d. Akademik fəaliyyətinin istiqamətləri: Fizika Elektrotexnika Elektronika Elektrik mühəndisi 6-cı dərəcəli elektrik ustası Mühəndis sazlayıcı   Təhsil və peşə fəaliyyəti haqqında məlumatlar: 15 yanvar 1963-cü ildə Kəlbəcər rayonu Qılışlı kəndində anadan olmuşdur.  1970-1980-ci illərdə Kəlbəcər rayonu Qılışlı kənd orta məktəbində təhsil almışdır. 1986-ci ildə Azərbaycan Politexnik İnstitutunu (indiki Azərbaycan Texniki Universiteti) fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. 1986-2003–cı illərdə Kalinin adına “Neftqazximavtomat”təcrübə zavodunda texnoloq, altıncı dərəcə ilə sazlayıcı mühəndis, Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutunda laborant,  2003-2010-cu illərdə Azərbaycan Beynəlxalq  Universitetində müəllim, baş müəllim, 2011-2020-ci illərdə Dövlət Sərhəd Akademiyasında, eyni zamanda Fövqaladə Halllar Nazirliyinin Akademiyasında müəllim, 2019- cu ildən  isə Qərbi Kaspi Universitetinin İnformasiya texnologiyaları və maşınlar kafedrasında müəllim  vəzifəsində çalışmışdır. 2017-ci ildə “Polimer kompozitlərin elektroaktiv xassələrinə maqnit sahəsi və  γ-şalanmanın təsiri”  mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmiş və fizika üzrə fəlsəfə doktoru elmi adını almışdır. 2020-ci ildən Qərbi Kaspi Universitetinin İnformasiya texnologiyaları və İnnovativ mühəndislik məktəbinin dekan müavini vəzifəsində çalışır. 25-ə yaxın elmi əsərin, o cümlədən metodik vəsait, dərslik və elmi məqalələrin müəllifidir. Elmi nəşrlər:  The effect of cristallization conditions on radiation modification process of polyolefins - 2010, Bakı 2. Особенности цифровой обработки нестационарных процессов в средствах измерения и контроля - 2010, Bakı Электретные и физико-механические свойства композиций полиолефинов с политетрафторэтиленом -2011, Минск Maqnit sahəsinin polistrolun strukturuna və elektrik möhkəmliyinə təsiri- 2012, Bakı Диэлектрические свойства и особенности радиотермо- люминесценции композиций полипропилен/α-Аℓ2О3 – 2013, г.Кишинев К влиянию магнитного поля на диэлектрические и электретные свойства композиций полипропилеин-алунд. - 2012, Вакı Особенности зарядового состояния композитов полипропилен-оксиды металлов - 2013, Москва Влияние магнитного поля на электрофизические свойства полимеров- 2012, Bakı Dielectric Properties and Radiothermoluminescent Features of Polypropylene/ α-Аℓ2О3 - 2013, Bakı Maqnit sahəsində kristallaşdırılmış polietilen-Fe3O4 kompozitinin elektret xassələri -2013, Bakı Диэлектрические свойства нанокомпозитов полиэтилен-Fe3O4, закристаллизованных в постоянном магнитном поле - 2014, Bakı Диэлектрические и электретные свойства нанокомпозитов полиэтилен-Fe3O4, закристаллизованных в постоянном магнитном поле - 2016, Москва Электрофизические свойства нанокомпозитов полиетилен- Fe3O4, закристализованных в постоянном магнитном поле- 2016, Bakı

Ədalət
Ədalət Kərimov

r.e.d., prof

Yüksək Texnologiyalar və İnnovativ Mühəndislik Məktəbi

Riyaziyyat üzrə elmlər doktoru, professor Akademik fəaliyyətinin istiqamətləri: Kompüter mühəndisliyinin müasir problemləri İnformasiya texnologiyalarının tarixi və metodologiyası Alqoritmlərin analizi və işlənməsi Ekspert sistemləri və süni intellekt İnformasiya texnologiyalarının müasir problemləri Əməliyyatların tədqiqi İnternet texnologiyalar İdarəetmədə elektron sənəd dövriyyəsi Kompüter şəbəkələrinin texniki və proqram təminatı Sistem və proseslərin kompüter modelləşdirilməsi Kompüter şəbəkələrinin mühafizəsi Təhsil və peşə fəaliyyəti haqqında məlumatlar: Ədalət Kərimov Kərim oğlu 3 iyul 1954-cü il Bərdə rayonunda anadan olmuşdur. 1971-1976-cı illərdə Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin tətbiqi-riyaziyyat fakültəsində təhsil almışdır. 1976-1978-ci illər İnformasiya hesablama mərkəzində riyaziyyatçı, 1978-1980-ci illər SSRİ EA-da stajçı daha sonra aspirant, 1984-1995-ci illər AZNKİ-da assistant, 1995-1999-cu illər Rusiya EA-nın Hesablama mərkəzində doktorant, 1999-2002-ci illər Odlar Yurdu universitetində professor vəzifəsində çalışmışdır. 2000-ci ildən bu günə eyni zamanda İqtisad Universitetində çalışır. 1999-2011-ci illərdə MEA Kibernetika institutunun aparıcı elmi işçisi olmuşdur. Hal-hazırda Qərbi Kaspi Universitetində riyaziyyat üzrə elmlər doktoru, professordur.   Elmi nəşrlər:  Оптимизация выбора объекта и управления  вторичными методами воздействия на нефтяную залежь в рамках САПР-разработки.    çap Материалы VIII  научной конференции молодых ученых и специалистов. М.,1983, с.7-8.   2     Кластеризация объектов с помощью лингвистических описаний в рамках теории fl   Искусственный интеллект и принятие решений, №3, 2010,c. 95-100.   Рзаева У.Ш. Using Petri Nets For Resource Management Modeling In The Operating Systems//   International Journal of Computer Science Issues,Volume 9, Issue 1, No 3, January 2012   Shahram Moharrami.            

Tünzalə
Tünzalə İmanova

t.ü.f.d. dosent

Yüksək Texnologiyalar və İnnovativ Mühəndislik Məktəbi

Qərbi Kaspi Universitetinin dosenti, texniki elmlər üzrə fəlsəfə doktoru Akademik fəaliyyətinin istiqamətləri: Robotlaşdırılmış texnoloji komplekslər Robotların idarə olunması Çevik istehsal sistemi Maşınqayırma texnologiyası metal kəsən dəzgah və alətlər Kompüter təhlükəsizlik sistemləri Təhsil və peşə faliyyəti haqqında məlumatlar İmanova Tunzalə Rza qızı Ç.İldırım adına Azərbaycan Politexnik İnistitutunu (AzPİ) maşınqayırma texnologiyası metal kəsən dəzgahlar və alətlər ixtisası üzrə bitirmişdir. T. İmanova AzPİ- də laborant, baş laborant, asistent, baş müəllim, dosent vəzifələrində çalışmışdır. O, 1995-ci ildə AzPi nin ixtisaslaşdırılmış şurasında namizədlik dissertasiyası müdafiə etmiş və texniki elimlər namizədi elmi dərəcəsi almışdır. T.İmanova 1997-ci ildə AzTU-nun Texnoloji kopmplekslər Xususi texnika kafedrasının dosenti elmi adını almışdır. O, 2013-cü ildə Almaniyanın Akademik Elmi mübadilə cəmiyyətinin DAAD programı çərçivəsində Brondenburq Texniki Universitetində Elmi ezamiyyətdə olmuşdur. Dosent T.İmanova 2020-ci ildən Qərbi Kaspi Universitetində dosent vəzifəsində çalışır. Dosent T. İmanova çap olunmuş 60-a qədər elmi-metodiki materialın, dərslik və dərs vəsaitlərinin müəllifidir. Onun məqalələri yüksək impakt faktorlu, inglis və alman dilli Beynəlxalq verilənlər bazalarına daxil olan jurnallarda çap olunmuşdur. T. İmanova AzTU nun Texnoloji Komplekslər və Xususi Texnika kafedrasının doktorantıdır. O, “Müstəvi frezləmə prosesində emal dəqiqliyinin proqramla idarə sistemlərinin işlənməsi” mövzusunda doktorluq dissertasiyası üzərində işləyir. Dosent T.İmanova Avropa Komissiyasının LMPH 544191 TEMPUS1-2013-1-PT-JPJR (Gürcüstan, Azərbaycan və Moldova) və Erazmus+LPEB561732-EPP-1-2015-1-FR-EPPKA2-CBHE-JP( Russiya Federasiyası, Çin və Azərbaycan) layihələrinin işlənməsində və icrasında iştirak etmişdir. Dosent T.İmanova AzTU nun ictimai həyatında da Texnoloji maşınlar və Maşınqayırma fakultələrinin Elmi şuralarının üzvü, Texnoloji komplekslər və xususi Texnika kafedrasının həmkarlar təşkilatının sədri, Cihazqayırma ixtisası üzrə Dövlət Attestasiya Komissiyasının elmi katibi kimi fəal iştirak etmişdir. O, hal-hazırda ictimai əsaslarla Qərbi Kaspi Üniversitetinin Riyaziyyat və İnformasiya texnologiyaları kafedrasının dosenti, tələbə və məzunların təcrübə və inkişaf mərkəzinə rəhbərlik edir. Ali təhsildə innovativ təlim texnologiyalar. Bakı 2020 Methodical features of development of software for control of precision of the grinding machines in Germany İnternational Jurnal of Advances in Engineering & Technology, mar, 2015, v.8. İssuel,pp.66-74 in England Materials of scientific and technical conference of the Brandenburg higher school.2015,15p AzTU-da 10-11 dekabr 2013-cü ildə keçirilən “Azərbaycanda yüksək texnologiyaların texniki iqtisadi problemləri “ mövzusunda Respublika elmi konfransının materialları,Bakı.2013.