Western Caspian University

Teachers

School of Philology and Translation

Solmaz Alasgarova

Lecturer

History of Azerbaijani literature, Literary Studies, Azerbaijani language and Culture of Speech

+994 12 492 74 18

solmaz.alasgarova@wcu.edu.az

Ələsgərova Solmaz Həşim qızı 1977-ci ildə Bakıda anadan olmuşdur. 1983-1993-cü illərdə orta məktəbdə təhsil almış, 1993-cü ildə Bakı Dövlət Universitetinin filologiya fakültəsinə daxil olmuşdur. 1997-ci ildə oranı bitirərək 1997-1999-cu illərdə Bakı Dövlət Universitetinin filologiya fakültəsində magistratura pilləsində təhsil almışdır. Həmin ildən etibarən Bakı Asiya Universitetində çalışmağa başlamışdır. 2016-cı ildən Qərbi Kaspi Universitetində Azərbaycan dili və ədəbiyyatı kafedrasının müəllim vəzifəsində çalışır.

1.Müasir ingilis dramaturgiyasında Harold Pinterinyaradıcılığının yeri. “Elm tarixi və elmşünaslıq: fənlərarasıtədqiqatlar” mövzusunda I Beynəlxalq Elmi Konfransı, Elm Tarixi İnstitutu, 29-31 oktyabr 2018-ci il, tezis, səh.312-314.

2. Sosial şəbəkələrdən dilimizə keçən alınma sözlər. “Müasir dövrdə tərcümənin aktual problemləri” mövzusunda Elmi Konfrans, Qərbi Kaspi Universiteti, 28 noyabr 2018-ci il, məqalə, səh.102-110. 

3. Harold Pinter yaradıcılığının ilk böyük uğuru. Gənc Tədqiqatçıların Elmi-Praktik Konfransı,  Qərbi Kaspi Universiteti, 19 aprel 2019-cu il, tezis, səh.163-165.

4.Mirzə Fətəli Axundzadəninkomediyalarındaantroponimlər- Xalqın keçmiş tarixi, etnogenezi, sosial əlaqələrinin öyrənilməsindəonomastik vahidlər” mövzusundaRespublika Elmi Konfransı, QərbiKaspi Universiteti, 23 aprel 2019-cu il,səh.101-107

5. İngiltərədə ilkin intibah və intibah dövrü dramaturgiyası. İnsan inkişafı. Dünyaya inteqrasiya” mövzusunda II Beynəlxalq Elmi Konfrans, Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti, 26-27 aprel 2019-cu il, məqalə, səh.92-95.

6. Dağlar: Tanrı, hami, müqəddəs varlıq yoxsa insan? Dağlar: Mədəniyyətlər, Landşaftlar və biomüxtəliflik” adlıBeynəlxalq Konfrans,   Qərbi Kaspi Universiteti, 9-10 may 2019-cu il, məqalə.

7. Описание жизненных противоречий (по пьесе Гарольда Пинтера «Комната»). Международная научно-практическая конференция, Инновационная парадигма развития современных гуманитарных и общественных наук, г.Петрозаводск, Россия, 27 апреля, 2020, стр.129-134.

8. Ədəbi-bədii əsərlərin dilində “Xaotik dünya”nın təsviri. Azərbaycan dili və ədəbiyyat tədrisi jurnalı, 2020, №1/263, səh.39-54.

9. Harold Pinter dramaturgiyasında ünsiyyət əskikliyi problemi. S.Ə.Şirvaninin anadan olmasının 185 illik yubileyinə həsr olunmuş VII Beynəlxalq elmi konfrans, Personality and society: problems of interaction, Ardahan, Türkiyə, 25 sentyabr, məqalə, 2020, səh.39-44.

10. Humanity and originality. IV. İnternational Conference on awareness, Language and awareness, Çanakkale, Türkiyə, 02-04 december, 2020, səh.9-10.

11. Memory: İllusion, false impression, fabrication, or inner time. Вчені записки Таврійського національного університету. Серія: Філологія. Соціальні комунікації». №4, Кiев, Ukrayna, 2020.

12. Harold Pinterin “Ziyafət” pyesində mənəvi barbarlıq dünyası. "Elmi əsərlər. Dil və ədəbiyyat seriyası". BSU. 2020,  N2.

13. “Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi” fənninin proqramı

14. “Ədəbiyyat nəzəriyyəsi” fənninin proqramı

15. Bəşərilik və özünəməxsusluq (H.Pinterin “No Man’s Land”, “Betrayal” pyesləri əsasında”) Proceeding of IV. İnternational Conference on awareness, Language and awareness, Çanakkale, Türkiyə, 02-04 december, 2020, səh.477-486

16. Sərhədsiz sərbəstlik və illüziya (H.Pinterin “Gözətçi” və “Cırtdanlar” pyesləri əsasında)-Məqalə-
“Elmi iş” Beynəlxalq elmi jurnal, İSSN-2663-4619, 2021, cild 15, №3, səh.68-71

17. Təhtəlşüur və gerçəklik.Məqalə. Humanitar elmlərin inkişaf strategiyası Respublika Elmi Konfransı, 6-7 mart, 2021, Bakı.

18. Vahid ideya müstəvisi: uyğunsuzluq, absurd, xaos-Məqalə. “Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri” jurnalı, BSU, İSSN-2221-8432, 2021, №1, Səh.125-129

19. Psixoloji zorakılıq və pul güc vasitəsi kimi (Harold Pinterin “İldönümü” pyesi əsasında)-Məqalə.
“Buta”  İnternational Journal of Scientific Research, Kars, Türkiyə, № 2/3, 2021. İSSN: 2717-7661. Səh.60-74

20. E.Hüseynbəyli hekayələrində Qarabağ mövzusu.-Məqalə. Ədəbiyyatda Qarabağ mövzusu, Respublika Elmi Konfransın materialları, QKU, 2021, 24 aprel

21. Zaman söz oyunu kim-Məqalə. “Filologiya və sənətşünaslıq” jurnalı, AMEA, İSSN-2663-4368, 2021, №1, Səh.131-138