We apologize for the temporary failure that occurred due to website maintenance

Qərbi Kaspi Universiteti

Elmi tədqiqat

Xəzər Elmi Tədqiqat Mərkəzi

Mərkəz 2019-cu ildə iyul ayında təsis edilmişdir.

Mərkəzin yaradılmasının məqsədi

 • Xəzər dənizi və onun hövzəsinə aid olan daxili suların biologiyası və ekologiyası haqqında yeni bilik əldə etməyə hədəflənən fundamental, axtarış və tətbiqi xarakterli elmi tədqiqatların aparılması;
 • Xəzər dənizinə təbii amillərin (ilk növbədə iqlim dəyişiklikləri) və antropogen faktorun təsiri ilə bağlı risklərin proqnozunun elmi təminatı və bu risklərin minimuma endirilməsi yollarının müəyyənləşdirilməsi;
 • Təbiətdən rasional istifadənin nəzəri əsaslarının hazırlanması;
 • Ölkə elminin nailiyyətlərinin və təbiətin mühafizəsinin beynəlxalq metodlarının populyarlaşdırılması;
 • Mərkəzdə həyata keçirilən elmi-tədqiqat işləri ilə Universitetdə aparılan təlim-tərbiyə prosesi arasında sıx qarşılıqlı əlaqənin təmin edilməsi.

Mərkəzin əsas fəaliyyət istiqamətləri:

Fundamental, axtarış və tətbiqi xarakterli elmi tədqiqatlar aşağıdakı istiqamətlərdə aparılır:

 • Xəzər dənizi və onun hövzəsinə aid olan su obyektlərinin flora və faunası;
 • Xəzər dənizi və onun hövzəsinə aid olan daxili sularda maddələrin bioloji dövranı;
 • suda yaşayan orqanizmlərin, onların populyasiya və birliklərinin ekologiyası;
 • su bioresurslarından rasional istifadənin elmi əsaslarının hazırlanması;
 • Xəzər dənizində və onun hövzəsində akvakulturanın inkişaf etdirilməsininelmi əsaslarının və yollarının hazırlanması;
 • Təbii faktorların təsiri və insanın təsərrüfat fəaliyyəti nəticəsində Xəzərin və onun hövzəsinə aid olan su obyektlərinin vəziyyətində baş verən dəyişikliklərin proqnozlaşdırılması;
 • Su orqanizmlərinin adaptasiya və təkamülü proseslərinin genetik və fizioloji-biokimyəvi aspektləri.

 

Elmi tədqiqatlar ilə tədris prosesi arasındakı əlaqə

aşağıdakı istiqamətlərdə aparılır:

 

 • Mərkəzdə həyata keçirilən elmi-tədqiqat işləri ilə Universitetdə aparılan təlim-tərbiyə prosesi arasında sıx qarşılıqlı əlaqənin təmin edilməsi Universitet müəllimlərinin, doktorantlarının və tələbələrinin Mərkəzdə aparılan elmi-tədqiqat işlərinə cəlb edilməsi, Mərkəzin elmi işçilərinin pedaqoji fəaliyyətə aktiv cəlb edilməsi, həmçinin tədqiqatların nəticələrinin tədris prosesində maksimal istifadəsi yolu ilə həyata keçirilir;
 • Mərkəzinfəaliyyət profili üzrə Universitetdə təhsil alan tələbə, magistr və doktorantlara elmi-tədqiqat işlərinin, o cümlədən kurs və diplom işlərinin, dissertasiyalarının yerinə yetirilməsində yaxından iştirak edir, onlara Mərkəzin laboratoriyalarından tam istifadə etmək şəraiti yaradır, istehsalat təcrübə proqramının yerinə yetirilməsi üçün lazımi şərait yaradır;
 • Mərkəzin əməkdaşları (fəaliyyət profili üzrə) Universitetin tələbə, magistr və doktorantlarının elmi işlərinə rəhbərlik edir;
 • Təhsilin magistr və doktorantura pillələrində yüksək bilik və bacarığa malik elmi işçilərhazırlayır;
 • Professor – müəllim heyətinin elmi peşəkarlığının artırılması məqsədilə təkmilləşdirilmə kursları yaradır.
 • Elmi məqsədlərlə həm Respublika ərazisində, həm də digər ölkələrin ərazisində (beynəlxalq ekspedisiyaların tərkib hissəsi kimi) ekspedisiya (çöl) işlərini həyata keçirir.
 • Xəzər dənizi akvatoriyasındabaş verən fiziki, kimyəvi, bioloji və geoloji proseslər haqqında ətraflı məlumat toplamaq məqsədilə müntəzəm (monitorinq tipli) ekspedisiyalar təşkil edir.
 • Elmi və elmi-texniki elektron məlumat bazalarının yaradılması, herbari və kolleksiyaların toplanması, xəritələr və digər kartoqrafik məlumatların hazırlanması.
 • Patent və lisenziyalaşdırma işlərinin həyata keçirilməsi və innovativ fəaliyyət.
 • Respublika və beynəlxalq elmi proqram və layihələrin həyata keçirilməsində, elmi proqnozların hazırlanmasında, elmi və texniki ekspertizaların aparılmasında iştirak.
 • Həm Respublika, həm də Beynəlxalq səviyyəli simpozium, konqreslər, seminarlar, konfranslar, sərgilər, müsabiqələr təşkil edir, biliklərin və məlumatlar yayılmasının digər formalarından istifadə edir. Gənc tədqiqatçıların elmi-tədqiqat işlərinin yerinə yetirməsi üçün müxtəlif məktəb-konfranslar, yay-qış məktəbləri təşkil edir.
 • Elmi-tədqiqat işlərinin həyata keçirilməsi zamanı gəmi ilə sərnişinlərin(ekspedisiya üzvlərinin) və yüklərin daşınması daxil olmaqla nəqliyyat və nəqliyyat-ekspedisiya xidmətləri göstərir.
 • Ayrı-ayrı elmi məsələlərin həlli üçün Universitetin tərkibində müəyyən müddətəkompleks tematik qruplar, həmçinin elmi ekspedisiyalar yaradmaq mümkündür.

 

Mərkəzin strukturu və aparılacaq elmi-tədqiqat işləri

Mərkəzin əsas struktur bölmələri elmi-tədqiqat şöbələri və laboratoriyadır.

Mərkəzin əsas struktur bölmələrində aşağıdakı istiqamətlərdə elmi-tədqiqat işləri aparılacaqdır:

-           Dəniz səviyyəsinin tərəddüdü;

-           Dəniz dibi relyefinin tədqiqi;

-           Meteoroloji, hidroloji, hidrofiziki tədqiqatlar;

-           Atmosfer havasının keyfiyyəti üzrə tədqiqatlar. Onun çirklənməsinin indikatoru olan bəzi qazların kəmiyyət göstəriciləri üzrə tədqiqatlar;

 • Qamma şüalanma fonunun ölçülməsi üzrə tədqiqatlar;
 • Dəniz mikroorqanizmləri potensial antimikrob preparatların mənbəyi nöqteyi-nəzərindən tədqiqatlar;

-           Dəniz sularının keyfiyyətinin öyrənilməsi üzrə tədqiqatlar, kimyəvi və bioloji çirklənmə zonalarının müəyyənləşdirilməsi üzrə tədqiqatlar;

-           Dib çöküntülərinin keyfiyyətinin öyrənilməsi üzrə tədqiqatlar;

-           Dəniz sularında və dib çöküntülərində mikrofloranın öyrənilməsi üzrə tədqiqatlar;

 • Fitoplanktonun vəziyyətinin öyrənilməsi üzrə tədqiqatlar;
 • Zooplanktonun vəziyyətinin öyrənilməsi üzrə tədqiqatlar;
 • Bakteriaplanktonun vəziyyətinin öyrənilməsi üzrə tədqiqatlar;
 • Makrozoobentosun vəziyyətinin öyrənilməsi üzrə tədqiqatlar;
 • Perifitonun vəziyyətinin öyrənilməsi üzrə tədqiqatlar;
 • Fitobentosun vəziyyətinin öyrənilməsi üzrə tədqiqatlar;
 • İxtiofaunanın vəziyyətinin öyrənilməsi üzrə tədqiqatlar;
 • Ornitofaunanın öyrənilməsi üzrə tədqiqatlar;
 • Akvakultura (marikultura) sahəsində tədqiqatlar;
 • Xəzər Dənizin canlıların taxsonomiyasının reviziyası və genetik analizlərlə təsdiqi;
 • Dəniz Bioloji Stansiyası sahilində quraşdırılmış külək enerji qurğusunun işinin öyrənilməsi üzrə tədqiqatlar.
 • Dəniz Bioloji Stansiyasının laboratoriyasında biologiya, su bioehtiyatları və akvabitkilər, su bioehtiyatları və akvakultura, ekologiya ixtisaslarınınaşağıdakı fənnlər üzrə praktiki məşğələlərin keçirilməsi nəzərdə tutulub:
 • hidrobiologiya;
 • onurğazıslar zoologiyası;
 • onurgalılar zoologiyası;
 • ixtiologiya;
 • marikulturanın biotexnologiyası;
 • dəniz orqanizmlərinin toksikologiyası;
 • balıqların yemləndirilməsi və s.

Mərkəzin elektrikə olan təlabatı tam olaraq günəş enerjisinin hesabına təmin edilir.

 

Əlaqə: Rəhman Piriyev

rehman.piriyev@wcu.edu.az