Qərbi Kaspi Universiteti

Müəllimlər

Gülnarə
Gülnarə Hacıyeva

i.ü.f.d., dos

Biznes Məktəbi

1982-ci ildə Bünyadzadə adına Xalq təsərrüfatı İnstitutunun (hazırki UNEC) uçot-iqtisad fakultəsini əlaçı diplomu ilə bitirib. 1986-cı ildə AMEA İqtisadiyyat İnstitutunda iqtisad elmləri namizədi (hazırki iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru) elmi dərəcəsini alıb. 2006-cı ildə AAK tərəfindən dosent adına layiq görülüb. 1999 (avqust-noyabr) “Holland sindromu problemi” üzrə ABŞ-nın Oklahoma ştatının Oklohoma Universitetində apardığım tədqiqata görə Universitetin diplomuna layiq görülüb. Elmi nəşrlər Ümumilikdə 70-ə yaxın elmi-tədqiqat işinin müəllifidir. Onlardan 20-ə qədəri xarici nəşrlərdə, digərləri isə yerli nəşrlərdə dərc olunmuşdur.  Son dövrlərdə xaricdə dərc olunan məqalələr - Modeling The Impact Of Innovation On Industrial Competitiveness And Regulation Of Leasing Relations (7th International conference Science and society – Methods and problems of practical application 15th February 2019 Vancouver, Canada); The problem of migration of the Turkish people and labor market liberalization(XV International Scientic and Practical Conference «Social and Economic Aspects of  Education in Modern Society» July 25, 2019 Warsaw, Poland);  Yerli jurnallarda - Azərbaycanın sənaye siyasəti dövlətin iqtisadi inkişafda iştirakının mütləq atributudur (QƏRBİ KASPİ UNİVERSİTETİ ELMİ XƏBƏRLƏR İctimai və texniki elmlər seriyası SAY 3 – 2018.); Dərs vəsaiti - Управленческий учет. Учебное пособие.Баку.2017 (həmmüəlliflə); İdarəetmə uçotu, Metodiki vəsait.Bakı.2018 (həmmüəlliflə); Maliyyə, mühasibat üçotu və audit ixtisasları üzrə 20-ə qədər proqram və metodik vəsaitin müəllifiyəm. Almaniya, Kanada, Polşa, Rusiya,Ukrayna,Kazaxstanda keçirilən elmi-praktik konfranslarda məqlələrim dərc edilmişdir. 2006-ci ildən Qərbi-kaspi Universitetinin dosenti vəzifəsində çalışıram.

Janna
Janna Andreyeva

t.ü.f.d., dos

Biznes Məktəbi

İqtisadiyyat, marketing ve menecment kafedrasının dosenti 1963-ci ildə Kazan Texnoloji Universitetinin İstehsal proseslərinin avtomatlaşdırılması fakultəsini bitirmişdir. Elmlər namizədi dissertasiyasını 1973-cü ildə müdafiə etmişdir.1978-ci ildə dosent adına layiq görülmüşdür. 1976-2007-ci illərdə Bakida “Hərbi dəniz texnikumunda dosent vəzifəsində işləmişdir. 2004-cü ildə “İqtisadiyayat sahəsi üzrə İxtisasartırma institututunda kurs keçmişdir. 2011-ci ildən  hazıradək Qərbi Kaspi Universitetinin “Maliyyə və mühasibat uçotu” kafedrasında dosent vəzifəsində çalışır.  Elmi nəşrlər: Андреева Ж. М., Пробылов И. А., Хон А., учебное пособие «Основы вычислительной техники и программирования» КВВМУ, г. Баку 1988, 340 стр. Алиев Н. А., Андреева Ж. Н., книга «Исторические аспекты становления БВВМУ», Баку 2000, 90 стр. Андреева Ж. Н., статья «Место социальной психологии в системе научного познания», БВВМУ, Баку 2010 Доцент Рустамов И., Андреева Ж. Н., Сафронова Н., статья «Методика подготовки обучаемых для решения тактических задач», Баку 2008 Андреева Ж. Н., докторант Сафронова Н., статья «Концепция моделирования экономической деятельности и психологических познавательных процессов в когнитивной экономике», Академия управления и права имени Гейдара Алиева, Баку, 2015 Андреева Ж. Н., Мамедова С., Ахмедлы Ч., статья «Концепция математического моделирования водной экосистемы Каспия», Академия управления и права имени Гейдара Алиева (в печати), Баку, 2017 Sertifikat (участника), “Sabahın alimləri VI Respublika müsabiqəsi” Baki, 15-17 fevral 2017-ci il Andreyeva J., Proqram, Bakalavr Pilləsi, Fənn “Beynəlxalq nəqliyyat əməliyyatları”, Qərb Universitetinin Baki, 2015 Andreyeva J., «Курс лекций по дисциплине и Менеджмент» (электронный формат), Qərb Universitetinin, Baki, 2015 Proqram, Qərb Universitetini “Statistika” Baki 2015      Eyni zamanda: “Hesablama texnikası və proqramlaşdırma” dərs vəsaiti (1988), “Alqoritmləşdirmə: hesablama proseslərinin (1990), Alqoritm dili (1990), “BADT-nun tarixi aspektləri (həmmüəllif  Əliyev N.,2000, Monoqrafiya, Məhkəmə ekspertizasının keçirilməsi və təşkili üzrə metodik vəsait,həmmüəllif- Prof.Alimov A.-2003, Koqnitiv iqtisadiyyatda iqtisadi proseslərin modelləşdirilməsi, //İdarəçilik Akademiyası,2017,№2, Bakı buxtasında Xəzər dənizi sahilinin ekoloji dizaynı (//Qərbi Kaspi Universiteti:elmi əsərlər,2019,№ 1) elmi işlərin müəllifidir. 10-dan çox yerli və beynəlxalq konfranslarda , o cümlədən 2017-ci ildə “Sabahın alimləri” 6-cı respublika müsabiqəsində, eyni zamanda Qərbi Kaspi Universitetinin təşkil etdiyi konfranslarda iştirak etmişdir.